Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5410. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009, stran 16193.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorje za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto   Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              2.694.608
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.319.528
70   DAVČNI PRIHODKI              2.082.708
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.689.848
    703 Davki na premoženje           167.000
    704 Domači davki na blago in         225.860
    storitve
    706Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              236.820
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      43.000
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            5.500
    712 Globe in druge denarne kazni          0
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         188.320
72   KAPITALSKI PRIHODKI              7.595
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        7.595
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč          0
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             367.485
    740 Transferni prihodki iz drugih      128.950
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      238.535
    proračuna iz sredstev proračuna EU
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         0
    787 Prejeta sredstva od drugih           0
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.694.608
40   TEKOČI ODHODKI                791.230
    400 Plače in drugi izdatki          143.270
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         22.050
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       597.750
    403 Plačila domačih obresti          5.160
    409 Rezerve                  23.000
41   TEKOČI TRANSFERI               906.186
    410 Subvencije                38.800
    411 Transferi posameznikom in        522.853
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           92.723
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      251.810
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            864.692
    420 Nakup in gradnja osnovnih        864.692
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           132.500
    431 Investicijski transferi          50.000
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          82.500
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           0
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       18.450
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         18.450
    750 Prejeta vračila danih posojil       6.140
    751 Prodaja kapitalskih deležev        12.310
    752 Kupnine iz naslova               0
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev         0
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega              0
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        18.450
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500Domače zadolževanje               0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)             18.450
55   ODPLAČILO DOLGA                18.450
    550 Odplačilo domačega dolga         18.450
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA         0
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –18.450
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-         0
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE           0
    31.12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo            0
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posameznega delavca občinske uprave ali podžupana.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
b) prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,
c) prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
d) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
f) prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo komunalne opreme,
g) prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna predvidoma v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Omejitev ne velja za povečanja projektov za namenske prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 8.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 EUR.
10. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 240.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2009 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 80.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-13/2008-2
Gorje, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.