Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5433. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009, stran 16214.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 10. seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni skupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   v eurih|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |Proračun leta|
|                        |     2009|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  3.571.384|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.509.461|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  2.353.961|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.132.241|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   101.020|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   120.700|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   155.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    54.800|
|    |od premoženja             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    3.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     200|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       |
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    97.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   140.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    5.000|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   135.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   921.923|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   921.923|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |       |
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |       |
|    |evropskih institucij          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  4.229.294|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   779.284|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   286.115|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    38.696|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   376.973|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    65.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    12.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.159.286|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    40.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   521.730|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   164.500|
|    |organizacijam             |       |
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   433.056|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.187.574|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.187.574|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   103.150|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    29.000|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |       |
|    |proračunski uporabniki         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    74.150|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –657.910|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       |
|    |in finančnih naložb          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       |
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah    |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|    |svoji lasti              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   550.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   550.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   550.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   128.400|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   128.400|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   128.400|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   –236.310|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH          |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   421.600|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   657.910|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |   236.310|
+--------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki, ki jih določi občina, in se uporabljajo za investicije
(pod zap. št. 1 – sofinanciranje zbirališča odpadkov Pragersko – Cero II,
pod zap. št. 2 – sofinanciranje investicij v okviru projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje«)
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602)
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601)
3. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunskih postavkah se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.500 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 550.000 eurov, in sicer za investiciji: »Izgradnja KTC Oplotnica« in »Obnova graščine Oplotnica«.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2009 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 550.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011.10/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.