Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5401. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009, stran 16181.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/07, 36/08, 67/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       | Sprememba 2009|
|   |                   |      v EUR|
+------+--------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  20.386.796,51|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  12.086.163,35|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček    |  9.997.410,56|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 davki na premoženje        |  1.544.430,06|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve |   544.036,80|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.055.165,67|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od |   861.060,42|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 takse in pristojbine       |    12.256,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 denarne kazni           |    17.754,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in   |    29.469,00|
|   |storitev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki      |  1.134.626,25|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.889.074,96|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih   |   697.074,96|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|722  |prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.192.000,00|
|   |neopredmetenih osnovnih sredstev   |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |  1.317.261,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov |    54.753,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |731 prejete donacije iz tujine    |  1.262.508,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  3.039.131,53|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih   |  3.039.131,53|
|   |javnofinančih institucij       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI            |  22.675.416,18|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |  3.179.482,72|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim |   684.389,48|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za     |   109.956,34|
|   |socialno varnost           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve   |  2.159.944,99|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 plačila domačih obresti      |    7.376,21|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve   |   217.815,70|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |  5.450.556,08|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 subvencije            |   240.850,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 transferi posameznikom in     |  2.588.590,00|
|   |gospodinjstvom            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 transferi neprofitnim       |   459.128,24|
|   |organizacijam             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi   |  2.161.987,84|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  12.046.882,02|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih     |  12.046.882,02|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.788.495,36|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in  |  1.547.523,36|
|   |prav. osebam, ki niso proračunski   |        |
|   |uporabniki              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 investicijski transferi      |   240.972,00|
|   |proračunskim uporabnikom       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –PRIMANJKLJAJ  |  –2.228.619,6|
+------+--------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |      0,00|
|   |KAP. DELEŽEV             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0,00|
|   |PRODAJA KAP. DELEŽEV         |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in |      0,00|
|   |naložb                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0,00|
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |  1.100.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |500 domače zadolževanje        |  1.100.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |    24.539,16|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |550 odplačilo domačega dolga     |    24.539,16|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –1.213.158,83|
|   |RAČUNIH                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |  1.075.460,84|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |  1.213.158,83|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
                                «
Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
V 4. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. trasferni prihodki krajevnih skupnost«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neporabljene trasferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. 2009 krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.«
3. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
»Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 13.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski svet.«
4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.100.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije: Univerzitetno središče, regijsko skladišče CZ in Mladinski hotel.«
Dosedanji drugi odstavek 11. člena postane tretji.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.