Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5438. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna, stran 16226.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se določajo merila in pogoji za izdajo soglasja za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
I. REDNI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
2. člen
Redni obratovalni čas gostinskih obratov je določen v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Gostinski obrat ali kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa.
II. MERILA ZA DOLOČANJE PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
3. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljnjem besedilu: gostinec) določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega odloka.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako enoto posebej.
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občine Postojna. Soglasje izda pristojni organ občinske uprave za vsako posamezno koledarsko leto do konca leta.
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije se upoštevajo naslednja merila:
– območje/lokacija, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja;
– vrsta gostinskega obrata;
– soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja (do katere ure lahko gostinski obrat oziroma kmetija posluje);
– poslovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v predhodnem obdobju v smislu kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, pritožb občanov ...;
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo;
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
5. člen
V primeru, da pristojni organ občinske uprave deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas, v odločbi določi obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
III. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
6. člen
Glede na merila iz 4. člena odloka se lahko gostinskim obratom oziroma kmetijam odobri podaljšani obratovalni čas, in sicer:
1. restavracije, gostilne, pizzerije, kavarne (z ali brez teras) in izletniške kmetije:
a) izven stanovanjskega območja vse dni med 0.00 in 24.00 uro,
b) na stanovanjskem območju vsak dan največ do 23.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 2.00 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, clubi, bistroji, pubi, bifeji in vinotoči (z ali brez teras):
a) izven stanovanjskega območja vsak dan največ do 24.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 3.00 ure naslednjega dne,
b) na stanovanjskem območju vsak dan največ do 23.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 2.00 ure;
3. gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, hotelske terase) ter kmetije z nastanitvijo do 24.00 ure, v času od 15. aprila do 30. septembra do 3.00 ure naslednjega dne;
4. nočni bari in diskoteke, ki nudijo živo in mehansko glasbo za ples:
a) izven stanovanjskega območja vsak dan do 4.00 ure naslednjega dne,
b) na stanovanjskem območju vsak dan do 24.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 2.00 ure naslednjega dne.
Šteje se, da se lokal nahaja na stanovanjskem območju kolikor se nahaja na območju strnjene pretežno stanovanjske pozidave (stanovanjski bloki, soseske s pretežno stanovanjsko pozidavo …). V primeru dvoma o tem odloča pristojni organ občinske uprave.
Če se gostinski obrat (tudi gostinski obrat s teraso) iz prvega odstavka tega člena nahaja v večstanovanjskih stavbah, lahko po 22.00 uri obratuje le pod pogojem, da pristojnemu organu predloži pisno soglasje vseh stanovalcev z navedbo konkretnega obratovalnega časa.
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko – poslovni centri, kulturne ustanove, večnamenski poslovni objekti, ipd.) in ki gostom nudijo le jedi in pijače, obratujejo v skladu z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Če soglasje o obratovalnem času med najemniki in lastniki objekta ni določeno, obratuje gostinski obrat v skladu z določili iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinski obrati brez dovoljenja pristojnega organa občinske uprave obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob občinskem prazniku, ob godu farnega ali vaškega zavetnika – shod, ob drugih priložnostih pa le ob soglasju pristojnega organa občinske uprave.
7. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Obvezna priloga je mnenje sosedov v krogu 30 m od gostinskega obrata, ki ga pridobi gostinec ter soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, o uri, do katere se obratovalni čas lahko podaljša v mejah, ki jih ta odlok določa. Soglasje krajevne skupnosti pridobi pristojni organ občinske uprave.
V primeru, da krajevna skupnost soglasja ne poda v roku 30 dni od dneva, ko jo je pristojni organ občinske uprave za to zaprosil, se šteje, da soglasje ni bilo dano.
IV. IZPOLNITEV DRUGIH POGOJEV
8. člen
Gostinec mora zagotavljati nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala in parkirišča ter skrbeti za čistost in urejenost okolice lokala.
Gostinski lokal mora poslovati na način, da ni deležen pogostih ustnih ali pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih sosedov ter bližnjih ustanov glede motenja javnega reda in miru ter drugih kršitev.
V. PREKLIC SOGLASJA
9. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki se gostincu izda za določeno trajajoče obdobje, lahko občina kadarkoli prekliče, če ugotovi:
– ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetijah ter njihovi neposredni bližini,
– pritožbe krajevne skupnosti,
– ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližini gostinskih objektov,
– večkratno posredovanje s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja oziroma policije razvidno, da je gostinec večkrat prekoračil podaljšan obratovalni čas,
– v drugih utemeljenih primerih oziroma, ko to narekuje javni interes.
Gostinec, kateremu je bilo soglasje po prvem odstavku tega člena preklicano, ne more zaprositi za novo soglasje pred pretekom 6 mesecev od dneva preklica soglasja.
V primeru, da se gostincu prekliče izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, pristojni organ občinske uprave v odločbi določi obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Odločba za podaljšani obratovalni čas, ki je bila gostincu izdana pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka roka, določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najkasneje do 28. 2. 2009. Po tem roku je gostinec dolžan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije uskladiti z določbami tega odloka.
11. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem odloku, se uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.