Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5450. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010, stran 16239.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08 in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2010 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2010 se določa v višini 22.382.309 EUR.
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:          EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     22.368.377
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          11.758.204
70   DAVČNI PRIHODKI              8.469.553
    700 Davki na dohodek in dobiček      6.496.446
    703 Davki na premoženje          1.583.600
    704 Domači davki na blago in         389.507
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             3.288.651
    (710+711+712+713+714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki     2.498.851
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            4.800
    712 Denarne kazni               11.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        4.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         770.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       6.199.308
    720 Prihodki od prodaje osnovnih      1.372.200
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    4.827.108
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730)               0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)         4.410.865
    740 Transferni prihodki od drugih      479.692
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     3.931.173
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
------------------------------------------------------------
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       22.040.601
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    4.945.478
    400 Plače in drugi izdatki         1.167.479
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        184.705
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      3.250.921
    403 Plačila domačih obresti         182.175
    409 Rezerve                 160.198
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     5.991.445
    410 Subvencije                127.846
    411 Transferi posameznikom in       2.110.223
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          416.899
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     3.336.477
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        9.417.215
    420 Nakup in gradnja osnovnih       9.417.215
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     1.686.463
    431 Investicijski transferi pravnim     740.600
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         945.863
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      327.776
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
------------------------------------------------------------
VI.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       13.932
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
    750 Prejeta vračila danih posojil       13.932
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
------------------------------------------------------------
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        13.932
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)            0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
------------------------------------------------------------
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            341.708
55   550 Odplačilo domačega dolga         341.708
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        0
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –341.708
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –327.776
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        0
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2010 do 2013. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 EUR ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000,00 EUR.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 80% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50% sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, ki so nujna za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk, namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom, se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini, določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3.000,00 EUR odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 3.000,00 EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2010 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43 členu zakona o javnih financah, odločajo sveti krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove konte zaradi pravilnega knjiženja. Vsaki proračunski postavki lahko določi novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti;
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v skladu s sprejetim odlokom;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna;
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski postavki številka 102201;
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine Sežana in ta odlok.
17. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 300,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 032-9/2008-7
Sežana, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.