Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, stran 16206.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4, 139/06 – ZORed., 37/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 10. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj
1. člen
V preambuli Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07 in 62/08) se pred besedilom »in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj« doda besedilo »3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 in 76/08).«
2. člen
V 1. členu odloka se spremeni besedilo XII. poglavja, ki se po novem glasi: »Določbe o globah.«
3. člen
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 5. člena odloka, ki se po novem glasi:
(1) »Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki imajo garažo ali zagotovljen parkirni prostor na parceli, ki pripada stavbi, morajo vozila parkirati na teh prostorih.«
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka, ki se po novem glasi:
(1) »30 minutna brezplačna dostava z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, je dovoljena od ponedeljka do petka med 04.00 in 10.00 uro ter med 16.00 in 17.00 uro, ob sobotah med 04.00 in 08.00 uro in ob nedeljah med 07.00 uro in 13.00 uro. Kot dostava se šteje tudi vožnja vozil imetnikov poslovnih prostorov v območju za pešce.«
(2) »Motorna in priklopna vozila, ki so prirejena oziroma se uporabljajo kot priročne delavnice, skladišča ali prodajalne, se smejo zadrževati v območju za pešce le v času in na kraju, ki ga v dovoljenju določi pristojni organ.«
5. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 7. člena odloka, ki se po novem glasi:
(1) »Motorna vozila iz prvega odstavka 5. člena tega odloka morajo biti v času zadrževanja v tem območju označena z dovolilnico oziroma začasnim dovoljenjem izdanim s strani pristojnega organa. Dovolilnica oziroma začasno dovoljenje morata biti nameščena s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da sta vidni v celoti.«
Spremeni se četrti odstavek 7. člena odloka, ki se po novem glasi:
(4) »Dovolilnice oziroma začasna dovoljenja iz prvega odstavka tega člena smejo na območju za pešce uporabljati le njihovi imetniki. V primeru ugotovljene zlorabe dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja za vstop v območje za pešce, se dovoljenje odpravi, dovolilnica oziroma začasno dovoljenje pa odvzame.«
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 8. člena odloka, ki se po novem glasi:
(3) »Vozniki morajo čas začetka parkiranja vozila označiti s parkirnim listkom, s parkirno uro ali z drugim načinom za označitev časa prihoda, ki morajo biti nameščeni s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da je čas prihoda viden v celoti. Po poteku 30 minutnega parkiranja morajo vozila umakniti na označena parkirišča, v garaže, na dvorišča ali na parcelo, ki pripada stavbi oziroma jih morajo umakniti iz območja za pešce.«
Spremeni se peti odstavek 8. člena odloka, ki se po novem glasi:
(5) »Stanovalci s stalnim prebivališčem v območju za pešce, ki nimajo garaže, dvorišča ali parcele, ki pripada stavbi, kjer bi lahko parkirali svoja vozila, smejo svoja vozila časovno neomejeno parkirati le na označenih parkirnih površinah.«
7. člen
10. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
(5) »Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja ter tehničnega pripomočka za upravljanje s sistemom fizične zapore, če se dovolilnica oziroma začasno dovoljenje uporablja v nasprotju z določili tega odloka.«
10. členu odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
(6) »Imetnik dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja mora v osmih dneh po vročitvi odločbe iz petega odstavka tega člena pristojnem organu vrniti dovolilnico oziroma začasno dovoljenje in tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične zapore.«
8. člen
11. členu odloka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru kršitev tega odloka mora upravljavec pisno, z ustrezno dokumentacijo odstopiti ugotovljeno kršitev v reševanje pristojnem nadzornem organu, ki izvede ukrepe skladno z veljavnimi predpisi.«
9. člen
Devetnajsti točki prvega odstavka 28. člena odloka se za besedo »parkiranje« doda novo besedilo, ki se glasi:
»ali da stanovalec s stalnim ali začasnim prebivališčem ne označi časa prihoda vozila.«
10. člen
V 41. členu, 42. členu, 43. členu in 44. členu odloka se besede: voznik, lastnik vozila, lastnik živali ali jezdec, imetnik, oseba zamenjajo z besedo »posameznik.«
11. člen
Za prekrške iz 41. člena je predpisana globa 50 EUR.
Za prekrške iz 42. člena je predpisana globa 150 EUR.
Za prekrške iz 43. člena je predpisana globa 300 EUR.
Za prekrška iz 44. člena je predpisana globa 400 EUR.
Za prekrške iz 45. člena od točke 1. do točke 9. je predpisana globa 1.400 EUR. V drugem odstavku 45. člena je predpisana globa 400 EUR.
12. člen
V prvem stavku 45. člena odloka se za besedo »podjetnik« doda novo besedilo, ki se po novem glasi:
»ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«
V drugem stavku 45. člena odloka se za besedo »oseba« črtata besedi »pravne osebe.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0216/08-46/04
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.