Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

5469. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
5470. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
5471. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
5548. Pravilnik o spremembah Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave
5549. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5472. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5473. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

OBČINE

Beltinci

5474. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008
5475. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci
5476. Pravilnik o določitvi plačil občinskim fukcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci
5477. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2009
5478. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2009

Cankova

5479. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2009

Cerknica

5480. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2008 – II
5481. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2008/2009
5482. Sklep o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto 2009

Gorje

5483. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorje
5484. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje

Grosuplje

5485. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov
5486. Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

5487. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
5488. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010
5489. Sklep o vrednosti toče za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2009
5490. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2010

Jesenice

5491. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«
5492. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2009

Kobilje

5493. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje za leto 2009

Komen

5494. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«

Kozje

5498. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje
5499. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje
5500. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve
5501. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2009

Kostanjevica na Krki

5495. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki
5496. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2009
5497. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kostanjevica na Krki v letu 2009

Kranj

5502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
5503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
5504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj

Kranjska Gora

5505. Sprememba Statuta Občine Kranjska Gora
5506. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
5507. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2009
5508. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2009
5509. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2009

Laško

5510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
5511. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5512. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Log-Dragomer

5513. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2009
5514. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Log - Dragomer
5515. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij
5516. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2009
5517. Sklep o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer
5518. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009

Majšperk

5519. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2009

Medvode

5520. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

Mirna Peč

5521. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008
5522. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

5523. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
5524. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

5525. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2009

Pivka

5526. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2009

Poljčane

5527. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2009

Prebold

5528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5529. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Prevalje

5530. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ravne na Koroškem

5531. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009

Rečica ob Savinji

5532. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
5533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
5534. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
5544. Odlok o turistični taksi v Občini Rečica ob Savinji

Semič

5535. Odlok o javnem redu in miru v Občini Semič
5536. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču

Slovenj Gradec

5537. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
5538. Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

5539. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Šentjur

5540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur

Turnišče

5541. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče

Velika Polana

5542. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2009
5543. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2009

Zagorje ob Savi

5545. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
5546. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5547. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost