Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, stran 16391.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 10. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
1. člen
V prvem stavku drugega odstavka 1. člena se za besede »Mestna občina Kranj« doda vejica in besedilo: »Slovenski trg 1, Kranj«.
2. člen
Za 5. člen se doda nov, 6. člen, ki se glasi:
»Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja javnih služb se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti.
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja nalog na trgu, se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti
– 58.190 Drugo založništvo
– 56.100 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta in se po novem glasi: »Javni zavod ima 5-članski svet, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
V drugem odstavku 15. člena se prvi stavek glasi: »Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.«
4. člen
V 16. členu se pri peti alineji za besedilo »daje soglasje k strateškemu načrtu« doda besedilo »program dela in finančni načrt«. Nadalje se doda nova šesta alineja, ki se glasi: »daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,« ter nova, predzadnja alineja, ki se glasi: »odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja«.
5. člen
V 25. členu se spremeni drugi odstavek in se po novem glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.« Tretji odstavek 25. člena se črta.
6. člen
V 29. členu se dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0166/2008-1-47/12
Kranj, dne 10. decembra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.