Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5526. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2009, stran 16418.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –UPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 109/08 ZJF-D) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na 18. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      8.780.352
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.587.012
70   DAVČNI PRIHODKI              4.438.111
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.443.538
    703 Davki na premoženje           670.371
    704 Domači davki na blago in         324.202
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.148.901
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      933.942
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           11.300
    712 Denarne kazni               1.285
    713 Prihodki od prodaje blaga in       72.374
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         130.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI             550.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       450.000
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     100.000
    neopred. dolg. sredstev
73   PREJETE DONACIJE                1.000
    730 Prejete donacije iz domačih        1.000
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.642.340
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      390.600
    proračuna iz sredstev EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        8.780.352
40   TEKOČI ODHODKI               1.827.338
    400 Plače in drugi izdatki          371.808
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         63.723
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.366.361
    403 Plačila domačih obresti          20.100
    409 Rezerve                  5.346
41   TEKOČI TRANSFERI              1.862.547
    410 Subvencije                129.194
    411 Transferi posameznikom in        578.858
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          311.286
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      843.209
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           5.000.156
    420 Nakup in gradnja osnovnih       5.000.156
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            90.311
    431 Investicijski transferi          76.059
    432 Investicijski transferi          14.252
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           0
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja        0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- v.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                  0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA         0
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-         0
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.         0
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. prihodki takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki drugih ekoloških taks,
5. koncesijska dajatev,
6. turistična taksa.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj programskega področja proračunske porabe tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009–2012, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2008, se lahko prenesejo v proračun za leto 2009.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje vode,
3. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje okolja.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 5.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.519 EUR župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine,
b) občina se lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev,
c) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz b) odstavka tega člena.
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija, ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2009 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-18/2008
Pivka, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.