Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5535. Odlok o javnem redu in miru v Občini Semič, stran 16427.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) in 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.)) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega redu in miru
– občanov in premoženja
– zdravja in čistoče
– zunanjega videza naselij
– pogoji in način izobešanja in nošenja zastav
– ter ureditev plakatiranja in postavljanja transparentov.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Občine Semič, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Semič je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:
1. prodajati alkoholne pijače med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa določenega z zakonom;
2. prodajati žgane pijače v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldan. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom;
3. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače;
4. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba;
5. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in drugih, za to neprimernih prostorih;
6. kaditi v javnih prostorih;
7. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5 minut;
8. uporabljati ali metati petarde ali druga podobna pirotehnična sredstva na javnih prostorih ali prireditvah;
9. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;
10. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov in izjav, ki niso v javnem interesu;
11. s petjem ali vpitjem motiti nočni počitek občanov;
12. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v stanovanjskih zgradbah;
13. igrati hazardne igre na srečo v javnih lokalih, razen, če imajo ti posebno dovoljenje oziroma koncesijo pristojnega organa za prirejanje iger na srečo;
14. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja in druge javne prostore (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe);
15. prosjačiti po domovih;
16. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter druge vrste hrupa, ki jih je potrebno v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95);
17. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
5. člen
Z namenom, da se zavaruje občane in njihovo premoženje, je prepovedano:
1. na prireditvah in javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje;
2. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost občanov in premoženja;
4. se sankati, smučati, kotalkati, drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene;
5. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;
6. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali na druge kraje, kjer se lahko povzroči škodo ali ovira promet;
7. netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer prebivajo občani;
8. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel na kraju, kjer je nevarnost požara;
9. metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;
10. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva, ali puščati domače živali, da delajo škodo na vrtovih, njivah ali drugih površinah;
11. na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo napravo, ki je splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, nepooblaščeno kositi travo ali kako drugače poškodovati rastline;
12. kuriti ogenj na odprtem prostoru v bližini zgradb in drugih objektov, gozdov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan;
13. ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja;
14. namerno ovirati uporabo vode, elektrike, ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave;
15. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 12 ur;
16. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji videz kraja;
17. opremljati ograjo ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali steklenimi drobci;
18. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih;
19. sežgati travo, listje ali druge odpadke na krajih, kjer je možno, da se zaneti požar;
20. sežigati posebne odpadke;
21. postavljanje fiksnih ali začasnih čebelnjakov v naseljih brez soglasja sosedov, če čebelnjak ni oddaljen več kot 200 m zračne linije.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
6. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne prostore, otroška igrišča, javna kopališča in pokopališča, razen službenih psov in psov vodičev slepih;
3. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih in drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi;
4. pranje vozil in drugih predmetov v potokih in rekah ter pranje ali umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene za pitno vodo;
5. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake in košare, ali brskati po smetnjakih z namenom iskanja uporabnih predmetov;
6. prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov;
7. povzročati ali razširjati smrad, plin, prah, ki prekomerno moti ali neprijetno vpliva v mestnem ali stanovanjskem okolju na občane, pristojni organ (sanitarni inšpektor) odredi, da se takoj ali v določenem roku prepreči razširjanje smradu, plina, prahu;
8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki povzročajo zamašitev le-teh;
9. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.
7. člen
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se po 23. uri na prireditvenem prostoru ali v javnih lokalih, kjer točijo alkoholne pijače, ne nahajajo mladi izpod 15. leta starosti, razen tistih, ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
8. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje, vagone, zasilne in druge podobne objekte, ali kako drugače taboriti na zemljišču, ki ni za to posebej določeno in brez soglasja lastnika; če objektov iz prejšnjega odstavka lastnik ali uporabnik na poziv pristojnega upravnega organa ne odstrani, ta organ odredi, da se objekti odstranijo na stroške lastnika oziroma uporabnika; če lastnika ali uporabnika ni mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna občine; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški odstranitve izterjajo kasneje;
3. puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika;
4. deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira prehod ali kvari videz kraja;
5. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje ali druge naprave na javnih površinah ali ob javnih poteh;
6. opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih, ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno;
7. metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna mesta;
8. voziti ali parkirati vozila na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca;
9. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila ter druge predmete na parkirnih in ostalih javnih površinah; če predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški izterjajo naknadno; Občinski svet Občine Semič je pooblaščen za določitev podjetja odgovornega za odstranitev predmetov iz prvega stavka te točke, za določitev kraja zbiranja predmetov iz prvega odstavka in za določitev upravljavca;
10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to določena.
9. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni svet in uporabniki stanovanjskih ter poslovnih prostorov so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišna pročelja in okolico hiš, table, napise in druge znake na poslopjih;
2. odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerne ali pa so nepotrebne;
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih ali drugih mestih napisani v slovenskem jeziku;
4. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
5. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti in kazijo podobo kraja, pa niso pod posebno zaščito.
10. člen
Podjetja, ki so odgovorna za vzdrževanje čistoče na javnih prostorih, športnih igriščih, postajališčih, v kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
– skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi;
– poskrbeti za zadostno količino košev za odpadke ter jih redno vzdrževati;
– po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti;
– po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
11. člen
Za ureditev izložb so odgovorni uporabniki lokalov in objektov, pri katerih so izložbe.
Izložbe morajo biti primerno in lepo urejene, ne glede na to, v kakšne namene se uporablja lokal ali drugi objekt, h kateremu spadajo.
VI. POGOJI IN NAČIN NOŠENJA ZASTAVE IN PRAPOROV
12. člen
Zastavo ter prapore društev in ostalih organizacij je dovoljeno nositi samo ob jubilejnih praznikih teh organizacij ali društev in ob drugih pomembnih priložnostih.
VII. UREDITEV PLAKATIRANJA IN POSTAVLJANJA TRANSPARENTOV
13. člen
Mesta za lepljenje in nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati) določi občinska uprava Občine Semič. Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na mestih, ki so za to določena.
V odloku, ki ureja področje komunalnih taks, se predvidi tarifa za plakatiranje.
Organizacije in društva imajo lahko svoje oglasne table na javnih mestih, morajo pa biti urejene in postavljene v soglasju z organom iz prvega odstavka tega člena.
Uporabniki oziroma lastniki morajo naprave za plakatiranje redno vzdrževati. Izjemno je plakate in obvestila, ki so splošnega družbenega pomena, možno nameščati tudi v izložbena okna.
Lastniki reklamnih in oglasnih tabel so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti in prelepiti.
Plakati, ki oglašajo prireditve, se morajo v roku pet dni po končani prireditvi odstraniti.
14. člen
Občina lahko podeli koncesijo najboljšemu ponudniku za ureditev in vzdrževanje reklamnih panojev oziroma oglasnih tabel. Višina koncesije se določi s koncesijsko pogodbo.
VIII. NADZOR
15. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni in za ta namen ustanovljen občinski ali medobčinski organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Prekrškovni organ sme za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, izreči opomin.
Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa se zaveže, da bo izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo.
17. člen
Z globo od 200 EUR do 300 EUR, se kaznuje za prekrške posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točkami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17;
2. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točkami 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18;
3. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točkami 1, 4, 10;
4. ravna v nasprotju z določili 7. člena;
5. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točko 6.
Z globo od 1.000 EUR do 1.200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 200 EUR do 300 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
18. člen
Z globo od 100 EUR do 200 EUR se kaznuje za prekrške posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točke 5, 9, 10, 11, 12, 13 in 15;
2. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točke 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 in 15;
3. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točke 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9;
4. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 in 10;
5. ravna v nasprotju z določili člena 9;
6. ravna v nasprotju z določili člena 10;
7. ravna v nasprotju z določili člena 11;
8. ravna v nasprotju z določili člena 12;
9. ravna v nasprotju z določili člena 13.
Z globo od 900 EUR do 1.100 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 100 EUR do 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
19. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se kaznuje njegove starše, skrbnika oziroma rejnika z denarno kaznijo iz prvih odstavkov 15. in 16. člena, če so zanemarili vzgojo in potrebno varstvo.
X. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: inšpekcijske in druge upravne službe, občinske službe ter oškodovanec.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Semič (Uradni list RS, št. 72/95, 64/97, 34/00, 77/03).
22. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-05/2008-7
Semič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.