Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5514. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Log - Dragomer, stran 16400.

Občinski svet Občine Log - Dragomer je na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93, 110/2, 2/04), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 72/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) na 17. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina) določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč na območju občine kot obvezne gospodarske javne službe, organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja gospodarske javne službe, predmet izvajanja, obveznosti koncesionarja (v nadaljevanju: izvajalec), obveznosti uporabnikov, financiranje, pokopališki red, urejanje pokopališč, pogrebno svečanost, oddajanje grobnih prostorov v najem, podelitev koncesije in prenehanje koncesijskega razmerja, nadzor nad izvajanjem ter kazenske, prehodne in končne določbe.
Javna služba se izvaja skladno s predpisi, na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
2. člen
Na območju občine sta naslednji pokopališči:
– pokopališče Log,
– pokopališče Dragomer.
3. člen
Pokopališči na območju občine sta namenjeni predvsem pokopavanju umrlih, ki so prebivali na območju, ki gravitira na posamezno pokopališče v občini.
4. člen
Če se izvajanje javne službe prenese pravni ali fizični osebi, ki ni javno podjetje, se ta odlok šteje kot koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za izvajanje javne službe.
5. člen
Objekti, namenjeni opravljanju javne službe, so objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so v splošni rabi.
Objekti iz prejšnjega odstavka in naprave, namenjene opravljanju javne službe, so: pokopališči, mrliški vežici, priključki na vodovodno omrežje, priključki na električno omrežje, kanalizacija in podobno (v nadaljevanju: pokopališka infrastruktura).
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Izvajanje javne službe obsega:
– pokopališko in pogrebno dejavnost,
– urejanje pokopališč.
7. člen
Posamezna opravila pokopališke dejavnosti so:
– vodenje katastra grobov in vodenje evidenc pokopov,
– vodenje evidence najemnikov grobov oziroma evidence najemnih pogodb,
– vodenje katastra pokopališke infrastrukture,
– oddajanje grobnih prostorov v najem,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip groba in zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izkop ali prekop posmrtnih ostankov umrlega,
– druge pokopališke storitve, glede na krajevne potrebe in običaje.
8. člen
Posamezna opravila pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališč in obsegajo predvsem urejanje dokumentacije ter dežurstvo za prevzem, ureditev in prevoz umrlega.
Ostale pogrebne storitve obsegajo:
– upepelitev umrlega,
– ureditev umrlega,
– čuvanje umrlega v mrliški vežici,
– prenos umrlega na pokopališče,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom ter v skladu s krajevnimi običaji.
9. člen
Posamezna opravila urejanja pokopališč so:
– postavljanje nagrobnih betonskih temeljev,
– tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališke infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje poti, zelenic in rastlinja izven posameznih grobov,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– opravila v zvezi z opustitvijo grobov,
– druga opravila v zvezi z urejanjem pokopališč, glede na krajevne potrebe in običaje.
III. PRISTOJNOSTI OBČINE
10. člen
Občina ima pri izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti in urejanju pokopališč predvsem naslednje pristojnosti:
– zagotoviti izvajanje te gospodarske javne službe,
– izdajati soglasja, določena s tem odlokom,
– sklepati pogodbe za najem grobov,
– določati in zaračunavati najemnine in pristojbine, določene v tem odloku,
– izterjevati neplačane zapadle terjatve.
Občina lahko za posamezna opravila v zvezi s sklepanjem pogodb za najem grobov pooblasti izvajalca.
11. člen
Občina daje na podlagi načrta razdelitve na pokopališčne oddelke in prostore naslednja soglasja:
– k postavitvi, odstranitvi in spremembi nagrobnih spomenikov,
– k spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov, pri čemer je dolžna zagotoviti varovanje arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturno zgodovinskega pomena posameznih grobov.
Občina poda soglasje najkasneje v roku 10 dni od popolne vloge najemnika grobnega prostora. Občina lahko za izdajo soglasja iz prve alineje prejšnjega odstavka pooblasti izvajalca.
Če najemnik ravna v nasprotju s soglasjem občine, ga le-ta obvesti, da v določenem času odpravi nepravilnosti.
Če nepravilnosti ne odpravi najemnik sam, jih na njegove stroške odpravi občina.
12. člen
S sklepom Občinskega sveta Občine Log - Dragomer se določa:
– najemnina za najem grobnega prostora,
– pristojbina za gradnjo in širitev pokopališč,
– najemnina za uporabo mrliške vežice.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
13. člen
Izvajalec ima pri izvajanju javne službe zlasti naslednje obveznosti:
– zagotoviti kvalitetno izvajanje javne službe,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– upravljati in vzdrževati infrastrukturo kot dober gospodar,
– sestavljati cenike storitev in jih posredovati občinskemu svetu v sprejem,
– vzpostaviti in voditi kataster in evidence pokopališke infrastrukture, grobov z zaporednimi številkami grobov, z datumi pokopov in s podatki o pokopanih osebah ter s podatki najemnikov teh grobov in najmanj letno posredovati te podatke občini,
– na podlagi načrta iz 24. člena tega odloka pred prvo postavitvijo spomenika zakoličiti grob,
– določiti mesta in način odlaganja odpadkov ter poskrbeti za njihov pravočasen odvoz,
– imeti načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
– zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče prevzamejo na prevzemnih mestih ob pokopališčih ločeno od mešanih komunalnih odpadkov in ločeno od drugih odpadkov s pokopališč,
– opozarjati najemnike o morebitni neurejenosti najetih grobov,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– poročati občini o izvajanju koncesije,
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna ali druga dela,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– sprotno pisno poročati občini o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvidljivi dogodki, nesreče in podobno,
– opravljati druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
14. člen
Izvajalec mora za vsako koledarsko leto pripraviti predlog potrebnih investicijskih vlaganj v pokopališko infrastrukturo in ga uskladiti z občino, praviloma do priprave proračuna za naslednje leto.
15. člen
Občini, uporabnikom ali tretjim osebam je izvajalec odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo njegovi zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci.
V. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
16. člen
Uporabniki javne službe so praviloma osebe, ki naročijo oziroma plačajo posamezne pogrebne storitve in osebe, ki najamejo grobne prostore.
17. člen
Obveznosti uporabnikov storitev javne službe so:
– spoštovati strokovno tehnična navodila izvajalca in druge predpise v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega odloka,
– plačevati uporabo objektov in storitev izvajalca in občine v zvezi z izvajanjem javne službe,
– plačevati najemnino za najem grobnega prostora in izpolnjevati druge obveznosti iz najemne pogodbe,
– plačati pristojbino za gradnjo in širitev pokopališč,
– skrbeti za red in vzdrževanje grobov v skladu s tem odlokom,
– odlagati odpadke v skladu z zahtevami izvajalca,
– postavljati ali odstranjevati nagrobne spomenike oziroma opravljati druge spremembe grobnega prostora v soglasju z občino.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
18. člen
Javna služba se financira iz naslednjih virov:
– prihodki od najemnin za najem grobnega prostora,
– prihodki od pristojbine za gradnjo in širitev pokopališč,
– sredstva proračuna občine,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
19. člen
Cenik za opravljanje storitev javne službe predlaga izvajalec, potrdi pa ga občinski svet. Izvajalec predloži cenik v potrditev ob vsaki spremembi cen.
VII. POKOPALIŠKI RED
20. člen
Na območju pokopališč je prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobnih prostorih in podobno,
– odlagati odpadke izven mest, ki jih je za odlaganje določil izvajalec,
– izvajati dela na pokopališču brez pridobitve soglasij občine, določenih v 11. členu tega odloka,
– trgati zelenje in cvetje s tujih grobov,
– odtujevati predmete s tujih grobov oziroma iz objektov na območju pokopališča,
– onesnažiti ali poškodovati pokopališčno infrastrukturo,
– oskruniti ali poškodovati nagrobne spomenike, druga obeležja oziroma grobne prostore,
– kakor koli drugače oskruniti pokopališki prostor in objekte v njegovem območju,
– voziti se s kolesom ali drugimi vozili oziroma njihovo parkiranje na pokopališču, razen z dovoljenjem izvajalca,
– voditi živali na pokopališče,
– odlagati gradbene odpadke, opuščenih spomenikov ali njihovih delov pri postavitvi, odstranitvi in spremembi spomenikov.
Besedilo prvega odstavka tega člena se izobesi na obeh pokopališčih. Objavi se tudi podatek o izvajalcu in kontaktni številki, na kateri je dosegljiv.
21. člen
Pokop umrlih se praviloma opravlja vsak dan od 9. do 18. ure, vse dni v letu.
Izvajalec lahko prilagodi urnik krajevnim pogojem in običajem.
Izvajalec je dolžan o času pokopa predhodno opozoriti morebitne povzročitelje hrupa, ki bi v neposredni bližini pokopališča izvajali kakršnokoli dejavnost, ki bi lahko motila potek pogrebne svečanosti.
22. člen
Mrliška vežica na pokopališču je odprta v poletnem času od 7.00 do 21.00 ure, v zimskem času pa od 8.00 do 20.00 ure oziroma v skladu s krajevnimi običaji.
VIII. UREJANJE POKOPALIŠČ
23. člen
V Občini Log - Dragomer se umrle do pokopa čuva praviloma v mrliški vežici.
Verske skupnosti lahko položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
24. člen
Za posamezno pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, s katerim se določi površino, kraj in obliko različnih vrst grobov.
Izvajalec je dolžan pokopališče urediti v skladu s tem načrtom.
25. člen
Kataster in evidence, ki jih je izvajalec dolžan voditi, vključno z vsemi zbirkami podatkov, so last občine. Izvajalec jih je dolžan po prenehanju izvajanja javne službe v celoti predati občini.
26. člen
Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, se lahko določijo posebni prostori za:
– klasične grobove (enojni),
– grobišča,
– žarne grobove,
– žarne niše,
– anonimne pokope,
– raztros pepela, znotraj, kot tudi izven pokopališča.
Graditev novih grobnic in dvojnih grobov na pokopališčih ni dovoljena.
Če na posameznem pokopališču ni določena katera od navedenih vrst grobov, se v soglasju s svojci oziroma z naročnikom pokop umrlega opravi v okviru obstoječih možnosti.
27. člen
Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob: širina 1,0 m, dolžina 2,0 m, globina praviloma 1,8 m,
– za žarni grob: širina 0,8 m, dolžina 1,0 m.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v obstoječih klasičnih grobovih, v žarnih grobovih ali v žarnih nišah.
Prekop ali ponovni pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe 10 let. V primeru, da je bil umrli pokopan v poglobljen grob, se tudi po krajši mirovalni dobi nad njim v isti grob lahko pokoplje še ena oseba. Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v primeru, da svojci ali druge fizične osebe zahtevajo prekop na podlagi upravičenega interesa, sicer pa le z dovoljenjem organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka. Takšna ureditev ne velja za žarne grobove.
28. člen
Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki poteka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka.
Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline, ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora. Med grobnimi prostori v vrsti je razdalja največ 0,35 m.
Višina nagrobnih spomenikov in zelenja praviloma ne sme biti več kot 1,1 m.
29. člen
Na območju pokopališča je dovoljena uporaba le tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki se glede na razvrstitev v skupino nevarnosti, embalaže in načina uporabe smejo prodajati tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom oziroma v posebnem delu prodajaln z živili.
IX. POGREBNA SVEČANOST
30. člen
Pokop se lahko opravi kot:
– pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali žari,
– pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni grob ali žarno nišo,
– raztros upepeljenih ostankov umrlega.
31. člen
Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:
– javna pogrebna svečanost,
– pokop v družinskem krogu,
– anonimni pokop.
32. člen
Za organizacijo pogrebne svečanosti poskrbi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega.
33. člen
Pokop oziroma upepelitev se lahko opravi šele po preteku 36 ur od nastopa smrti.
Ob smrti svojci umrlega obvestijo izvajalca, ki na pokopališču, kjer bo umrli pokopan, izvaja javno službo, da zagotovi mrliško vežico, izkoplje grob in opravi druga opravila, vezana na izvajanje javne službe.
34. člen
Izvajalec z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način obvesti javnost o imenu umrlega in o uri pogreba. Istočasno izvajalec pogrebne svečanosti objavi tudi morebitno odločitev svojcev umrlega o odklanjanju žalnih vencev in cvetja ter o načinu izvedbe pogrebne svečanosti.
35. člen
V pogrebnem sprevodu sodeluje zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom.
V pogrebno svečanost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol verske, vojaške, lovske, gasilske ali druge organizacije.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častne salve v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja te enote.
Po volji umrlega ali njegovih svojcev oziroma osebe, ki je plačnik stroškov pogreba, se umrli lahko pokoplje v ožjem družinskem krogu, brez prisotnosti javnosti.
Po volji umrlega se lahko opravi anonimni pokop.
36. člen
Javne pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.
X. ODDAJANJE GROBNIH PROSTOROV V NAJEM
37. člen
Občina daje v najem grobne prostore, na osnovi pisne najemne pogodbe, sklenjene med občino in najemnikom, v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– najemnika,
– čas najema,
– zaporedno številko, vrsto in velikost groba,
– način plačevanja najemnine za najem grobnega prostora,
– obveznosti najemnika in obveznosti najemodajalca,
– ukrepe najemodajalca za primer nespoštovanja določil pogodbe.
Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas. Za leto, v katerem se sklene najemna pogodba, se najemnina za najem grobnega prostora ne plača.
Ob sklenitvi pogodbe za nov grobni prostor se plača pristojbina za gradnjo in širitev pokopališč, če ni bila plačana bivšim krajevnim skupnostim.
38. člen
Pravica do najema grobnega prostora se pridobi s sklenitvijo najemne pogodbe. To pravico je mogoče prenesti na drugo osebo s sklenitvijo aneksa k pogodbi.
39. člen
Najemnik je dolžan tekoče obveščati občino o vsaki spremembi svojega prebivališča in o drugih okoliščinah, ki vplivajo na vsebino pogodbe.
40. člen
Najemnik je dolžan najeti grob redno vzdrževati.
Če najemnik kljub pisnemu opozorili izvajalca groba ne vzdržuje, izvajalec poskrbi za minimalno vzdrževanje najetega grobnega prostora na stroške najemnika.
41. člen
Občina lahko razdre najemno pogodbo, če najemnik kljub pisnemu opozorilu najmanj tri leta ne poravna najemnine za najem grobnega prostora ali če krši določila pogodbe in tega odloka.
Pogodbeno razmerje lahko preneha tudi na željo najemnika.
Če se pogodba iz kakršnihkoli razlogov razdre, mora bivši najemnik v šestih mesecih odstraniti nagrobnik in druge predmete iz grobnega prostora, sicer to naredi občina na njegove stroške.
V času od odstranitve nagrobnega spomenika do oddaje grobnega prostora v najem drugemu najemniku, izvajalec skrbi za vzdrževanje opuščenega groba.
42. člen
Najemnina za najem grobnega prostora se najemniku, ki je na dan izstavitve računa vpisan v evidenco najemnikov, zaračuna enkrat letno. Višina najemnine se obračuna na m² grobnega prostora.
XI. PODELITEV KONCESIJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
43. člen
Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Občina lahko za izvajanje javne službe v skladu z 2. členom tega odloka podeli dve koncesiji.
Koncesija se podeli za dobo največ deset let. Koncesija se lahko podaljša z odločbo. Občina in izvajalec v tem primeru skleneta aneks k koncesijski pogodbi.
Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje župan tričlansko komisijo.
O izbiri izvajalca odloči občina z upravno odločbo.
Medsebojna razmerja med občino in izvajalcem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
44. člen
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v času vložitve ponudbe veljavno registracijo za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja ter dovoljenja pristojnih organov,
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve,
– da razpolagajo z zadostnim številom usposobljenih kadrov za opravljanje razpisane javne službe,
– da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo zadostne tehnične zmogljivosti za izvajanje razpisane javne službe oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo te zmogljivosti pridobili v roku, določenem javnim razpisom,
– morebitne druge pogoje na podlagi tega odloka, ki se podrobneje določijo v javnem razpisu.
45. člen
Merila za izbor izvajalca so:
– cena storitev,
– reference,
– program urejanja pokopališča,
– druga merila, določena v javnem razpisu.
46. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– sporazumno, če se tako dogovorita občina in izvajalec,
– zaradi prenehanja poslovanja izvajalca, razen če se koncesija prenese na njegovega pravnega naslednika,
– z odvzemom koncesije, če izvajalec ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, predmetnim odlokom in koncesijsko pogodbo,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja občina z neposredno pogodbo odda to dejavnost drugemu izvajalcu, vendar najdlje za dobo enega leta.
47. člen
Koncesija se odvzame:
– če izvajalec v roku, določenem s koncesijsko pogodbo, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,
– če se naknadno ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– če je izvajalcu prepovedano opravljanje koncesijske dejavnosti,
– v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev,
– v primeru kršitev te pogodbe in drugih predpisov, ki urejajo opravljanje javne službe,
– če zaradi slabega finančnega stanja izvajalca, visoke stopnje zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanje od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov ni možno utemeljeno pričakovati opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvajanje javne službe ni več mogoče.
48. člen
V primeru, da se izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnost ter urejanja pokopališč s pogodbo prenese na javno podjetje, se izvajanje gospodarske javne službe uredi s to pogodbo.
XII. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
Z globo v znesku 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, če izvaja opravila iz 7., 8. in 9. člena tega odloka brez pooblastila ali soglasja občine oziroma izvajalca.
Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje tudi fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
51. člen
Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila 17. in 20. člena tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
Do uveljavitve najemnine za najem m² grobnega prostora se najemnina plačuje v pavšalnem znesku.
53. člen
Dosedanja izvajalca javne službe nadaljujeta z delom. Občina v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka sklene z izvajalcema pogodbo za dobo pet let.
Občina ob prenehanju pogodbe iz prvega odstavka tega člena izvede razpis za podelitev koncesije oziroma prenese izvajanje javne službe javnemu podjetju.
54. člen
Določila tega odloka glede velikosti grobnega prostora in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne uporabljajo.
55. člen
Občani, ki so v bivših krajevnih skupnostih sovlagali v graditev in širitev pokopališč, so ob sklenitvi najemne pogodbe oproščeni plačila pristojbine za gradnjo in širitev pokopališč.
56. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-73/2008
Dragomer, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost