Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5531. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009, stran 16421.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 100/05 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v €
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      15.199.905
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.789.637
70  DAVČNI PRIHODKI               7.447.032
   700 Davki na dohodek in dobiček       5.634.774
   703 Davki na premoženje           1.407.915
   704 Domači davki na blago in storitve     404.343
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.342.605
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.071.103
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            14.797
   712 Denarne kazni                1.032
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.255.673
72  KAPITALSKI PRIHODKI             2.485.021
   720 Prihodki od prodaje osnovnih       1.750.000
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      735.021
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  DONACIJE                    38.685
   730 Prejete donacije iz domačih virov      38.685
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.886.562
   740 Transferni prihodki iz drugih       744.540
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      2.142.022
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        16.273.611
40  TEKOČI ODHODKI                3.088.829
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     635.515
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     103.225
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.259.849
   403 Plačila domačih obresti           43.280
   409 Rezerve                   46.960
41  TEKOČI TRANSFERI               3.920.556
   410 Subvencije                 77.665
   411 Transferi posameznikom in        1.832.528
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           565.618
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.444.745
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            8.686.405
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    8.686.405
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            577.821
   431 Investicijski transferi pravnim in     348.000
   fizičnim osebam, ki niso prorač.
   uporabniki
   432 Investicijski transferi          229.821
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –1.073.706
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.047.710
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             164.000
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         883.710
X.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –189.996
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2009 in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF ter
2. Račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 30.960 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
8. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Za neposredne in posredne proračunske uporabnike občine veljajo plačilni roki v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2009.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2008 Uradu za upravne in operativne zadeve najkasneje do 28. 2. 2009.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
12. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru glavnih programov.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2010 30% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
15. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
16. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.047.710 € za naslednje namene:
– Poslovna cona Ravne-III. faza v višini 1.047.710 €.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom občinskega sveta.
19. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega sveta.
20. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneska sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 410-1-150/2007-301
Ravne na Koroškem, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost