Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5544. Odlok o turistični taksi v Občini Rečica ob Savinji, stran 16435.

Na podlagi IV. poglavja Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom o turistični taksi se določa višina turistične takse v Občini Rečica ob Savinji, vsebina poročanja o zbrani turistični taksi ter način pobiranja in odvajanja le-te vključno z nadzorom.
2. člen
Turistična taksa je dohodek občine, ki ga le-ta nameni za promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge dejavnosti s področja turizma.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu (turisti).
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu plačila storitev za prenočevanje ne zaračunajo.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE, NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE TER POROČANJE
5. člen
Občina določi turistično takso v višini 11 točk.
Znesek dnevne višine turistične takse se izračuna tako, da število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse znaša 0,0918 EUR, s tem, da Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
6. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse pobrano turistično takso nakazujejo mesečno; do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na poseben račun občine.
7. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse so v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžni predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev, struktura gostov in znesek pobrane turistične takse.
Obrazec – mesečno poročilo – je sestavni del odloka.
III. NADZOR
8. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg, s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
IV. PRISILNA IZTERJAVA
10. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
Če zavezanci turistične takse ne odvedejo v predpisanem roku in na predpisan način, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj takso prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži zavezancu, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če zavezanec neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davča uprava Republika Slovenije sklene z občino pogodbo, v kateri se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
V. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 4. člena tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 6. člena tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 7. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine Rečica ob Savinji prenehata veljati Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/98) in Odlok o spremembi Odloka o določitvi višine turistične takse v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 101/03).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-20
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.