Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5519. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2009, stran 16410.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP in 14/07 ZSPDPO) in17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 20. redni seji dne 18. 12. 2008 na predlog županje sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Majšperk za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Majšperk.
Za izvrševanje proračuna je županja odgovorna občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je županja, oziroma od nje pooblaščena oseba.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Občine Majšperk za leto 2009 se določa v višini 5.644.776 EUR.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.644.776
    TEKOČI PRIHODKI              2.872.703
70   DAVČNI PRIHODKI              2.637.944
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.485.353
    703 Davki na premoženje            29.020
    704 Domači davki na blago in storitve    123.571
71   NEDAVČNI PRIHODKI              234.759
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    167.003
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.500
    712 Globe in denarne kazni           1.756
    713 Prihodki od prodaje blaga in       23.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          41.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI             104.109
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       58.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      46.109
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE               20.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     20.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.647.963
    740 Transferni prihodki iz drugih      460.604
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     2.187.359
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      6.133.326
40   TEKOČI ODHODKI                958.333
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    196.125
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    28.604
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       597.941
    403 Plačila domačih obresti          84.162
    409 Rezerve                  51.500
41   TEKOČI TRANSFERI              1.036.874
    411 Transferi posameznikom in        604.109
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           75.143
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      357.622
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           3.996.255
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   3.996.255
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           140.364
    431 Investicijski transferi pravnim in    65.164
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          75.200
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –488.550
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)               0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)          111.410
55   ODPLAČILA DOLGA               111.410
    550 Odplačila domačega dolga         111.410
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –599.960
    (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –111.410
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)       488.550
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.    600.000
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 40.000,00 EUR. O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča županja, do višine 35.000,00 EUR in o tem pisno obvešča občinski svet.
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča županja. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. Proračunska rezervacija se v letu 2009 oblikuje v višini 11.500,00 EUR.
6. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 ZGO-1 in 105/06), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
– prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
– okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
7. člen
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja.
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja meja prerazporeditve je 10% načrtovanih sredstev proračuna.
Županja v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji. Posebej morajo biti pojasnjene sprejete prerazporeditve v primerjavi s sprejetim proračunom.
8. člen
Pri izvrševanju načrta razvojnih programov lahko županja med letom spreminja načrtovane vrednosti posameznega projekta do 20% brez spremembe investicijske dokumentacije. Prav tako lahko županja uvrsti v sprejeti načrt razvojnih programov nove projekte s tem, da mora investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet. Spremembo investicijske dokumentacije lahko potrdi županja.
9. člen
Županja lahko izvede javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih projektov in so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu ter bo zahteval plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih ne sme presegati 70% pravic porabe sredstev namenjenih za investicijske odhodke v sprejetem proračunu za leto 2009.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2009.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Županja lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
12. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se lahko Občina Majšperk zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06). Pogodbe o najetju posojila sklene županja Občine Majšperk.
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-90/2008
Majšperk, dne 18. decembra 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.