Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 16426.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), 76/08) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 71/07), se v 9. členu za drugo alinejo prvega odstavka doda tretja alineja:
»– nagrada za udeležbo predsednika ali pooblaščenega predstavnika nadzornega odbora na seji občinskega sveta 2%.«
2. člen
10. člen se spremeni in glasi:
»Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer tako, da znaša nagrada 2% vrednosti osnovne plače.
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta, na katero so vabljeni kot poročevalci, v višini 2% vrednosti osnovne plače župana.
Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.«
3. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-21
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.