Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5536. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču, stran 16430.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/2006 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov vrtca v Semiču
1. člen
Ekonomska cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Semič znaša od 1. 1. 2009 dalje:
– 454,77 EUR mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 342,25 EUR mesečno za otroka drugega starostnega obdobja,
– 378,26 EUR mesečno za otroka v kombiniranem oddelku.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati odsotnost otroka sedem dni pred prvim dnem odsotnosti.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40% plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Semič dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (36,85 EUR), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši do 8. ure javijo otrokovo odsotnost.
4. člen
Če starši vpišejo ali izpišejo otroka tokom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti : število delovnih dni.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču št. 602-01/2006-3 z dne 31. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 38/06).
6. člen
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 602-40/2008-6
Semič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.