Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5541. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče, stran 16434.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Turnišče
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentom na območju Občine Turnišče.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.
I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Turnišče.
4. člen
Pogoj za podelitev stimulacije je izpolnjen pogoj za napredovanje v naslednji letnik posameznega študijskega programa, opravljena diploma, magisterij ali doktorat.
5. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.
6. člen
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Pomurja. Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
7. člen
Za izplačilo stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik istega študijskega programa. Na zahtevo občine mora študent dostaviti tudi druge listine. Potrdilo o vpisu v višji letnik je dokazilo, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.
8. člen
Dokazilo o izpolnjenih pogojih določenega študijskega programa se za vsak tekoči letnik predloži v obliki potrdila o vpisu v višji letnik istega študijskega programa. Za zadnji letnik študijskega programa se končanje tega letnika dokaže z opravljeno diplomo. V primeru magistrskega ali doktorskega študija se stimulacija izplača v enkratnem znesku ob predložitvi potrdila o opravljenem magistrskem ali doktorskem študiju.
V primeru vpisa v absolventski staž se za to obdobje stimulacija študentu ne izplača, pri čemer se stimulacija za zadnji letnik študija izplača po opravljeni diplomi.
9. člen
Čas izplačevanja stimulacije je po koncu študijskega leta po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.
10. člen
Stimulacijo študent vrne, če:
– opusti študij oziroma ne zaključi študija 5 (pet) let po predvidenem trajanju določenega študijskega programa določenega v akreditaciji tega študijskega programa,
– navaja neresnične podatke.
11. člen
Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja,
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
13. člen
Višina stimulacije za opravljeni letnik, diplomo, magisterij in doktorat znaša:
– za uspešno končan letnik študija  120,00 EUR
– diplomo               60,00 EUR
– magisterij             300,00 EUR
– doktorat              480,00 EUR.
14. člen
Študentom, katerim je že bila izplačana stimulacija za posamezni študijski letnik, lahko uveljavijo pravico do stimulacije za opravljen izpit iz teh letnikov po do sedaj veljavnem pravilniku, vendar najkasneje do 30. 9. 2009.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Turnišče dne 18. 7. 2003, številka 63/07-2003 in Spremembe Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Turnišče sprejete na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Turnišče dne 22. 11. 2007, številka 66/07-2007.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 116/12-2008
Turnišče, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.