Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5513. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2009, stran 16398.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 17. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2009 določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     2.313.640
   tekoči prihodki (70+71)           2.184.574
70  davčni prihodki (700+703+704+706)      1.901.164
   700 davki na dohodek in dobiček       1.593.415
   703 davki na premoženje            202.630
   704 domači davki na blago in          105.119
   storitve
71  nedavčni prihodki               283.410
   (710+711+712+713+714)
   710 udeležba na dobičku in dohodki       35.000
   od premoženja
   711 takse in pristojbine              800
   712 globe in druge denarne kazni         1.500
   713 prihodki od prodaje blaga in          100
   storitev
   714 drugi nedavčni prihodki          246.010
72  kapitalski prihodki (720+722)         104.850
   720 prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   722 prihodki od prodaje zemljišč in      104.850
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  prejete donacije (730+731)             100
   730 prejete donacije iz domačih          100
   virov
74  transferni prihodki (740)            24.116
   740 transferni prihodki iz drugih        24.116
   javnofinančnih institucij
II  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       3.205.043
40  tekoči odhodki (400+401+402+403+409)      825.949
   400 plače in drugi izdatki           161.531
   zaposlenim
   401 prispevki delodajalcev za          21.806
   socialno varnost
   402 izdatki za blago in storitve        597.952
   403 plačila domačih obresti             0
   409 rezerve                   44.660
41  tekoči transferi (410+411+412+413)      1.072.812
   410 subvencije                 101.799
   411 transferi posameznikom in         373.611
   gospodinjstvom
   412 transferi neprofitnim            92.072
   organizacijam in ustanovam
   413 drugi tekoči domači transferi       505.330
42  investicijski odhodki (420)         1.237.940
   420 nakup in gradnja osnovnih        1.237.940
   sredstev
43  investicijski transferi (431+432)        68.342
   431 investicijski transferi pravnim         0
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 investicijski transferi           68.342
   proračunskim uporabnikom
III  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI       –891.403
   PRIMANJKLJAJ) (I-II)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  prejeta vračila danih posojil in           0
   prodaja kapitalskih deležev
   751 prodaja kapitalskih deležev           0
V   DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  dana posojila in povečanje              0
   kapitalskih deležev
   441 povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII  ZADOLŽEVANJE (50)                  0
50  zadolževanje                     0
   500 domače zadolževanje               0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)                 0
55  odplačila dolga                   0
   550 odplačila domačega dolga             0
IX  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –891.403
   (I+IV+VII-II-V-VIII)
X   NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)             0
XI  NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)          891.403
XII  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN       891.403
   31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami, predpisani s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Log - Dragomer. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v skladu z veljavno zakonodajo,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2009 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.
– samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2 ali do vrednosti 30.000 EUR brez davka o izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;
– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja;
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad v letu 2009 je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 34.660 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 34.660 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Način zagotavljanja sredstev za financiranje nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log - Dragomer, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
Če bo v letu 2010 potrebno začasno financiranje, se za to obdobje uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer.
Št. 410-11/08
Dragomer, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.