Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5481. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2008/2009, stran 16348.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), sedmega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2008/2009
1. člen
V Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1. I.  STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let …..… 452,95 EUR
2. II.  STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let …..… 334,85 EUR
3.    KOMBINIRANI ODDELKI: 2 do 6 let …..… 370,32 EUR
4.    CICIBANOVE URICE: cena oddelka …..… 402,06 EUR
5.    IGRALNE URICE: cena oddelka ……….... 142,63 EUR.
2. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Individualni prispevek staršev določi občina v deležu ekonomske cene programa, v katerega je vključen otrok.
3. člen
Prispevek staršev iz 1., 2. in 3. točke, 1. člena tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje – zajtrk, kosilo, malica.
4. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo zamudnino.
Zamudna ura, ki znaša 5 EUR se obračuna za vsako začeto uro za otroke, ki so prisotni preko poslovnega 10-urnega časa vrtca, ki traja od 5.30 do 15.30 ure.
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven poslovnega časa na podlagi prošnje, v okviru skupne prisotnosti otrok v vrtcu nad 10 ur, in sicer:
– v enoti Cerknica od 15.30 do 16.30 ure
– v enoti Rakek od 15.30 do 16.30 ure.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavni predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. julija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 62,59 EUR mesečno. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Vloga za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom se odda na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Cerknica, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
7. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za vpisane otroke plačajo 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine.
8. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica za šolsko leto 2007/2008, št. 602-72/2007-16 z dne 29. 6. 2007.
Št. 602-17/2008-16
Cerknica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.