Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5537. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009, stran 16430.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št 29/99 in 24/03) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 15. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
KONTO  NAZIV KONTA                PLAN 2009
------------------------------------------------------------
  1           2            3
------------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI          30.571.001,80
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)        14.998.593,62
70    DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     11.699.696,00
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      8.953.390,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE          1.775.223,00
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    971.083,00
71    NEDAVČNI PRIHODKI           3.298.897,62
     (710+711+712+713+714)
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   2.081.788,02
     PREMOŽENJA
711   TAKSE IN PRISTOJBINE           28.361,00
712   DENARNE KAZNI               34.500,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       22.113,60
     STORITEV
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        1.132.135,00
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     1.323.741,00
720   PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV        388.741,00
722   PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL.     935.000,00
     PREMOŽENJA
73    PREJETE DONACIJE (730+731)        81.535,00
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     81.535,00
74    TRANSFERNI PRIHODKI          14.167.132,18
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     13.995.504,05
     JAVNOFINAN. INSTITUC.
741   PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV       171.628,13
     PRORAČUNA EU
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)     31.103.948,71
40    TEKOČI ODHODKI             4.568.941,65
     (400+401+402+403+409)
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   1.054.570,00
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.      178.796,00
     VARNOST
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      3.111.848,48
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         219.362,17
409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE        4.365,00
41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   5.208.434,02
410   SUBVENCIJE                20.000,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM,        2.355.444,00
     GOSPODINJSTVOM
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN    745.043,80
     USTANOVAM
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     2.036.771,22
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO         51.175,00
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      21.196.573,04
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  21.196.573,04
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      130.000,00
430   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVN. IN    130.000,00
     FIZ. OSEBAM
     III. PRORAČUNSKI            –532.946,91
     PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I – II)
------------------------------------------------------------
B    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750)        100.000,00
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      100.000,00
44    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440)        100.000,00
440   DANA POSOJILA              100.000,00
     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       0,00
     SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-
     V)
     VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/ PRESEŽEK   –532.946,91
     PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
     PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I + IV)
     – (II + V)
------------------------------------------------------------
C    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50    VIII. ZADOLŽEVANJE (500)        1.142.369,84
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE          1.142.369,84
55    IX. ODPLAČILO DOLGA (550)        609.422,93
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         609.422,93
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)     532.946,91
     XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV       0,00
     NA RAČUNIH (VII – X)
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.365,00 evrov.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2009 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 10% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.142.369,84 evrov, in sicer za naslednje investicije:
4333I      – Izgradnja severno-zahodne obvoznice Slovenj
        Gradec v višini do 590.362,76 EUR;
A383      – Športna dvorana Slovenj Gradec v višini do
        298.014,00 EUR;
A600      – Muzej Huga Wolfa v višini do 112.344,51
        EUR;
A 489      – Rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s
        turističnimi tematskimi potmi v višini do
        119.148,57 EUR;
A603      – Tenis dvorana Podgorje v višini do
        22.500,00 EUR.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 84.000,00 evrov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-172/2008
Slovenj Gradec, december 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.