Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5402. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010, stran 16182.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2010 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/podskupina kontov     |   Proračun 2010|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJPRIHODKI          |   21.001.629,80|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   12.393.861,72|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |700 davki na dohodek in dobiček  |   10.326.567,78|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |703 davki na premoženje      |    1.530.559,15|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |704 domači davki na blago in   |     536.734,79|
|    |storitve             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    2.310.030,42|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |710 udeležba na dobičku in dohodki|     824.625,45|
|    |od premoženja           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |711 takse in pristojbine     |     12.661,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |712 denarne kazni         |     17.754,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |713 prihodki od prodaje blaga in |     29.958,00|
|    |storitev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki    |    1.425.031,97|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |    2.345.000,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |720 prihodki od prodaje osnovnih |     840.000,00|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |722 prihodki od prodaje zemljišč |    1.505.000,00|
|    |in neopredmetenih osnovnih    |          |
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |    1.383.790,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |730 prejete donacije iz domačih  |     80.447,00|
|    |virov               |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |731 prejete donacije iz tujine  |    1.303.343,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    2.568.947,66|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |740 transferni prihodki iz drugih |    2.568.947,66|
|    |javnofinančih institucij     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJODHODKI           |   22.413.391,29|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |    3.026.541,92|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |400 plače in drugi izdatki    |     693.456,55|
|    |zaposlenim            |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za   |     112.062,76|
|    |socialno varnost         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |402 izdatki za blago in storitve |    2.083.732,52|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |403 plačila domačih obresti    |     31.115,22|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |409 sredstva, izločena v rezerve |     106.174,77|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |    5.682.350,74|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |410 subvencije          |     252.409,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |411 transferi posameznikom in   |    2.702.701,00|
|    |gospodinjstvom          |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |412 transferi neprofitnim     |     480.372,24|
|    |organizacijam           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi |    2.246.868,50|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   11.337.395,73|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih   |   11.337.395,73|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    2.367.103,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |431 investicijski transferi fiz. |    1.485.949,00|
|    |in prav. osebam, ki niso     |          |
|    |proračunski uporabniki      |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |432 investicijski transferi    |     881.154,00|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –PRIMANJKLJAJ|   –1.411.761,49|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN   |         0|
|    |PRODAJA KAP. DELEŽEV       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|    |PRODAJA KAP. DELEŽEV       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |751 prodaja kapitalskih deležev  |         0|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |441 povečanje kapitalskih deležev |         0|
|    |in naložb             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|    |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA          |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|50   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |    1.700.000,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |500 najeti krediti        |    1.700.000,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |     288.238,51|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |550 odplačilo domačega dolga   |     288.238,51|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |         0|
|    |RAČUNIH              |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE         |         0|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE         |         0|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |         0|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva ekoloških taks
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31. 7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna lahko obravnava na prvi popočitniški seji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2009 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2009 in zapadejo v plačilo v letu 2010, v višini 60% obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu 2009.
7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 2.000 EUR.
10. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za premičnine ne glede na posamično vrednost premičnine in letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine v posamični vrednosti do 50.000 EUR sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 40.000 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja s premičnim prermoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem in o pridobivanju nepremičnega premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko župan odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ do skupne višine 20.000 EUR v posameznem letu.
10.a člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.700.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije: Univerzitetno središče, regijsko skladišče CZ in Mladinski hotel.
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2010 ne sme preseči 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2009.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ajdovpščina
Marjan Poljšak l.r.