Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009, stran 16228.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2009 (Uradni list RS, št. 117/07), se v 2. členu prvi odstavek spremeni in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+---------------------------------+----------------+
|KONTO   |OPIS               |  Rebalans 2009|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   17.745.868|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   13.122.616|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|    9.738.235|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |    7.461.639|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |    1.409.095|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |     867.501|
|      |STORITVE             |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |706 DRUGI DAVKI         |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI        |    3.384.381|
|      |(710+711+712+713+714)      |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |    2.287.413|
|      |DOHODKI OD PREMOŽENJA      |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |      9.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |712 DENARNE KAZNI        |     120.400|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |     54.000|
|      |STORITEV             |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |     913.568|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|    1.790.500|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |     865.500|
|      |SREDSTEV             |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |     925.000|
|      |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA   |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     90.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |     90.000|
|      |VIROV              |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |7301 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |     90.000|
|      |VIROV ZA INVESTICIJE       |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI       |    2.742.753|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH|    1.439.160|
|      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA|    1.303.593|
|      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |        |
|      |VROPSKE UNIJE          |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |        0|
|      |UNIJE (787)           |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH  |        |
|      |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   18.168.392|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |    3.996.228|
|      |(400+401+402+403+409)      |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    1.043.004|
|      |ZAPOSLENIM            |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |     162.969|
|      |SOCIALNO VARNOST         |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |    2.498.944|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |     246.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |     45.311|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |    4.814.508|
|      |(410+411+412+413)        |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |410 SUBVENCIJE          |     143.650|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |    2.520.357|
|      |GOSPODINJSTVOM          |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |     877.485|
|      |ORGANIZAC. IN USTANOVAM     |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI|    1.273.016|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    9.121.656|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |    9.121.656|
|      |SREDSTEV             |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|43     | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |     236.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFER    |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     156.000|
|      |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM      |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     80.000|
|      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    –422.523|
|      |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ|        |
|      |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|      |NALOŽB              |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|75 IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH       |        |
|      |DELEŽEV (750+751)        |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |        |
|      |PRIVATIZACIJE          |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|44 V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      5.000|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |440 DANA POSOJILA        |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV|      5.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     –5.000|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|      |(IV. – V.)            |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|VII.    |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |    –427.523|
|      |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |        |
|      |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + |        |
|      |IV.) – (II. + V.)        |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|50 VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |        0|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|55     |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)    |     282.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |     282.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)  |    –282.000|
+-----------+---------------------------------+----------------+
|XI.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |    –709.523|
|      |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =    |        |
|      |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)  |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |     709.523|
|      |KONCU PRETEKLEGA LETA      |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
|      |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE   |        |
|      |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   |        |
+-----------+---------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevnih skupnosti odloča predsednik.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.«
3. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 10.000,00 EUR.«
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.«
5. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-427/2007
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost