Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5419. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2009, stran 16205.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01. 30/02, 56/02 – ZJU. 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 46/01) sprejemam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Komen (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Komen za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT- B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2009 (Uradni list RS, št. 30/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   648.610,56|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOCI PRIHODKI (70+71)        |   633.376,82|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   509.310,35|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   454.636,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženja        |   31.778,95|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   22.895,40|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  | NEDAVČNI PRIHODKI           |   124.066,47|
|   |(710+711+712+713+714)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   121.856,56|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     944,47|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     954,24|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |     311,20|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |     439,58|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     439,58|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |      0,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)     |    1.695,16|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |     195,16|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |    1500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)       |   12.899,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   12.899,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   862.976,83|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKl (400+401+402+403+409)  |   180.929,46|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   47.500,42|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    7.645,13|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   118.348,74|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    5.460,51|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |    1.974,66|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČl TRANSFERI (410+411+412+413+414) |   225.125,41|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   156.179,84|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    5.517,06|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   63.428,51|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   440.675,18|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   440.675,18|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |   16.246,78|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   14.787,84|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    1.458,94|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –214.556,27|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSK3H DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danili posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV   |      0,00|
|   |(440+441+442+443)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0,00|
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIH. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    8.619,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    8.619,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    8.619,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|DL  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –223.184,55|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-Vin.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –8.618,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   214.566,27|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |    6.962,95|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 34.473,12 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-09/2008-1
Komen, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.