Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5400. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, stran 16178.

Na podlagi 15. člena Statuta Skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 – prečiščeno besedilo, 10/05, 56/05 in 19/07) je Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na 1. konstitutivni seji dne 4. decembra 2008 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
1. člen
V Statutu Skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 – prečiščeno besedilo, 10/05, 56/05 in 19/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – Skupnost zavodov je nastalo na podlagi Zakona o zavodih s preoblikovanjem Poslovne skupnosti za zdravstvo Slovenije in je njen zakoniti pravni naslednik.
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje) je pravna oseba in je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. Srg 2000/01235.
Člani Združenja so javni zdravstveni zavodi in druge pravne osebe, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije in so sprejele sklep o pristopu v Združenje.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost oziroma je njihova dejavnost povezana z zdravstveno dejavnostjo in niso javni zavodi, lahko sodelujejo pri uresničevanju nalog Združenja, vendar niso člani Združenja. Njihove pravice in obveznosti se določijo s pogodbo.
Združenje je član Evropskega združenja bolnišnične in zdravstvene oskrbe (HOPE) in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime skupnosti zavodov je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, skrajšano Zdrzz. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv Association of Health Institutions of Slovenia.
Sedež je v Ljubljani, Njegoševa cesta 8.«
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.«
4. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Temeljni cilj Združenja je uresničevanje skupnih interesov članov Združenja na področjih vseh dejavnosti, ki jih opravljajo.
Združenje opravlja naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja zdravstva in drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov,
– sodelovanje in zastopanje interesov članov pri pripravi izhodišč za izvajanje programov in njihovih cen,
– sodelovanje pri urejanju odnosov med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in člani Združenja,
– sodelovanje pri urejanju odnosov z drugimi zavarovalnicami pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– zastopanje interesov članov Združenja v odnosih do Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev,
– sodelovanje pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb z vidika zastopanja interesov članov Združenja,
– izvajanje postopkov javnih naročil na podlagi pooblastil članov,
– sodelovanje pri izvajanju nalog s področja notranjega nadzora javnih financ,
– sodelovanje pri vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema in kakovosti,
– uresničevanje skupnih interesov članov na področju organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti,
– uresničevanje drugih skupnih interesov članov Združenja.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v:
S 94.110    Dejavnost poslovnih in delodajalskih
        združenj,
S 94.120    Dejavnost strokovnih združenj.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegatu skupščine preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu.«
6. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Združenja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema poslovnik o svojem delu, pravilnik o volitvah in druge splošne akte,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,
– voli predsednika in namestnika predsednika skupščine,
– določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja Združenja ter daje smernice za delo direktorja Združenja in izvršilnih organov Združenja,
– sprejema program dela Združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt Združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
– obravnava pomembnejša vprašanja s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti.«
V drugem odstavku se besedilo za besedama »razen za« spremeni tako, da se glasi »prvo, tretjo in sedmo alinejo tega člena, kjer odloča z večino glasov vseh delegatov.«
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se črtajo besede »in ima devet članov«.
8. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor sestavljajo naslednji člani:
– predsednik in namestnika predsednika Skupščine,
– predsednik Odbora zdravstvenih domov in 2 člana, od katerih je eden predsednik Odbora za zobozdravstveno dejavnost, drugi pa predsednik Komisije Odbora za zdravstvene domove,
– predsednik Odbora bolnišnic
– in 2 člana, od katerih je eden predsednik Odbora psihiatričnih bolnišnic, drugi pa predsednik Odbora za terciarno dejavnost,
– predsednik Odbora Zavodov za zdravstveno varstvo in 1 član, ki ga ta odbor imenuje,
– predsednik Odbora za lekarniško dejavnost.«
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Če je predsednik odbora oziroma komisije predsednik oziroma namestnik predsednika skupščine, odbor oziroma komisija imenuje drugega predstavnika.
Če je predsednik Odbora zdravstvenih domov obenem tudi predsednik Odbora za zobozdravstveno dejavnost oziroma predsednik Komisije odbora za zdravstvene domove, Odbor zdravstvenih domov imenuje drugega predstavnika zdravstvenih domov.
Če je predsednik Odbora bolnišnic član Odbora za terciarno dejavnost oziroma Odbora psihiatričnih bolnišnic, Odbor bolnišnic imenuje drugega predstavnika iz splošnih oziroma specialnih bolnišnic.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek, za katerim se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da iz objektivnih razlogov ni mogoče pravočasno sklicati volilne seje Skupščine Združenja v novem mandatu, Upravni odbor izvaja do izvolitve nove skupščine naloge iz njene pristojnosti.«
Sedanji zadnji odstavek postane deveti odstavek.
9. člen
V 18. členu se dodata novi alineja, ki se glasita:
»– sklepa pogodbe iz četrtega odstavka 1. člena tega statuta,
– imenuje stalne komisije Skupščine Združenja.«
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če članu upravnega odbora preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se ga nadomesti v skladu s tem statutom.
Upravni odbor, dokler ni nadomestnega člana, lahko deluje v manjšem številu kot je to določeno v prvem odstavku 17. člena, ne pa v manjšem številu kot devet članov. V tem primeru za odločanje velja, da je odločitev sprejeta, kadar je zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov.«
11. člen
V 21. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– odbor za lekarniško dejavnost.«
12. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbore sestavljajo predstavniki članov Združenja, ki opravljajo dejavnost, za katero je posamezni odbor ustanovljen, razen odbora za zobozdravstveno dejavnost, ki ga sestavljajo po dvanajst članov, ki so imenovani tako, da so zastopana vsa območja, kot jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z enim članom, območji Ljubljane in Maribora pa s po dvema članoma.«
13. člen
V 23. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Članom odborov oziroma Komisije odbora zdravstvenih domov preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru član združenja predlaga novega predstavnika najkasneje v enem mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana odbora oziroma komisije.«
14. člen
V 24. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Odbor za lekarniško dejavnost ima pristojnost predlaganja sprememb in dopolnitev vsakoletnega splošnega dogovora ter področnega dogovora za izvajanje programov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev za svojo dejavnost.«
15. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor imenuje za pripravo strokovnih predlogov na pravnem, ekonomskem, področju notranjega nadzora, informacijskem področju in področju kakovosti, pravno komisijo, ekonomsko komisijo, komisijo za notranji nadzor, komisijo za informacijski sistem ter komisijo za kakovost.«
16. člen
Za 29.a členom se dodata nova 29.b in 29.c člen, ki se glasita:
»29.b člen
Komisija za kakovost obravnava vprašanja svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Skupščini in ostalim organom rešitve za odločitve v zvezi s kakovostjo izvajanja zdravstvenih storitev ter v okviru le-tega pripravlja standarde in normative za izvajanje zdravstvenih storitev ter predlaga organizacijo posameznih služb.
29.c člen
Članom komisije preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru Upravni odbor imenuje novega člana iz podanih predlogov, najkasneje v enem mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana komisije.«
17. člen
V 35. členu se črta druga alineja.
18. člen
V 41. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prispevek pravnih in fizičnih oseb iz četrtega odstavka 1. člena tega statuta se obračuna po stopnji, določeni za obračun članarine članov, ki so uvrščeni v četrti razred.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan njihovega sprejema na Skupščini Združenja.
Upravni odbor Skupščine Združenja sprejme čistopis Statuta in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1421
Ljubljana, dne 4. decembra 2008
Predsednik
Skupščine Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije
Mira Retelj l.r.