Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5404. Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled, stran 16185.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. št. 4/06 – UPB1) in 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju besedila: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled.
(2) Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
(obratovalni čas)
(1) Gostinski obrati in kmetije (v nadaljevanju: gostinski obrati), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge stranke in določil tega odloka.
(4) Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
3. člen
(redni obratovalni čas)
(1) Na območju Občine Bled si morajo vsi gostinski obrati za obratovanje po 22.00 uri pridobiti soglasje pristojnega organa za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, razen:
– gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo;
– obratov za pripravo in dostavo jedi;
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov.
(2) Redni obratovalni čas za gostinske obrate iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena je po Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: Pravilnik) med 0. in 24. uro.
4. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času)
(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 02. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 24.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure,
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči do 24.00 ure, ob petkih, sobotah in praznikih do 1.00 ure, gostinski vrtovi do 22.00 ure,
3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do 03. ure naslednjega dne,
4. gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo do 23. ure pod pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj 2/3 vseh lastnikov oziroma najemnikov stanovanj.
(2) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah idr.) se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Gostinskim obratom v večnamenskih objektih in gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih objektih se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko podaljša obratovalni čas do 1.00 ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in praznikih do 3.00 ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 1.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure. Podaljšanje do 3.00 ure se dovoli pod pogojem, da gostinec s službo varovanja, ki ima licenco za varovanje, sklene pogodbo o dodatnem zunanjem varovanju, ki jo predloži občinski upravi ob predložitvi vloge za podaljšanje obratovalnega časa.
5. člen
(obratovalni čas v času trajanja javne prireditve)
(1) V času javnih prireditev, ki jih organizirajo Občina Bled, Zavod za kulturo Bled in Turizem Bled, lahko gostinski obrati v TPC-Turizem Bled, d.o.o. in ob Cesti svobode (v bližnji okolici prireditve) obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev. Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podaljšanem obratovalnem času, morajo o tem obvestiti pristojni občinski organ.
(2) Javna prireditev, katere organizator je gostinski obrat, sme biti izvajana le v času obratovalnega časa gostinskega obrata.
6. člen
(pogoji za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje enega leta.
(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže na krajše časovno obdobje, deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas:
1. če je v letu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri od primerov navedenih v prvem odstavku 7. člena tega odloka;
2. v drugih primerih, ki jih določa Pravilnik.
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi občinska uprava od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno evidenco.
7. člen
(pogoji in postopek za preklic soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu ali kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu lahko med letom prekliče v primerih:
– ponavljajočih (3 ali več) se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v njegovi neposredni bližini, če so ta dejanja v neposredni vzorčni zvezi z obratovanjem gostinskega obrata;
– ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih služb;
– da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;
– razdora pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe, sklenjene s službo varovanja;
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je gostincu oziroma kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas.
8. člen
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa)
(1) Ne glede na določbe 4. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno dovoljenje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa in sicer na obrazcu, ki ga izda občinska uprava.
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.).
(3) Enkratno dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet pridobiti pred prireditvijo.
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum.
(5) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih 6 mesecih pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov navedenih v prvem odstavku 7. člena tega Odloka.
9. člen
(nadzor)
Uresničevanje določb tega odloka, v skladu s predpisi, ki določajo obratovalni čas gostinskih obratov, nadzoruje pristojni inšpekcijski organ in drugi pristojni organi.
10. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas, in niso predmet tega odloka, se uporabljajo določbe Pravilnika ter določbe drugih predpisov s tega področja.
11. člen
(prehodne določbe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času v Občini Bled (Uradni list RS, št. 18/00).
12. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-21/2008
Bled, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.