Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5441. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 16230.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 in 102/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Postojna.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.
Otrok in eden od staršev oziroma skrbnik, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza v šolo, mora imeti stalno prebivališče v Občini Postojna.
3. člen
Povračila stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06).
Možno je tudi povračilo stroškov javnega prevoza, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave, v katerem se, v skladu s 3. členom tega pravilnika, določi izračun povračila za tekoče šolsko leto.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun za pretekli mesec, in sicer najkasneje v osmih dneh od prejetja poročila prisotnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Odločba se izda ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca. Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora o tem predložiti ustrezna dokazila.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, najkasneje v 8 dneh od nastanka sprememb obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-20/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.