Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5405. Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, stran 16187.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
1. člen
Cena programov v Vrtcu Bled od 1. 9. 2008 dalje znaša na mesec:
– prvo starostno obdobje (1–3 let)         495,20 €
– drugo starostno obdobje (3–6 let)         367,40 €
– poldnevni oddelke – 4-urni            305,49 €
– poldnevni oddelek – 5-urni            328,65 €
– razvojni oddelek                1.100,59 €.
Soglasje k povečanju cene programov daje župan na podlagi sklepa občinskega sveta.
2. člen
Že določeno plačilo staršev za programe v vrtcih se zniža, kadar je otrok opravičeno odsoten.
Otrok je opravičeno odsoten, kadar starši njegovo odsotnost javijo najkasneje prvi dan odsotnosti do 10. ure.
3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Bled.
4. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
– V slučaju bolezenske odsotnosti otroka en mesec ali dlje strnjeno, starši plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil. Odsotnost zaradi bolezni starši dokazujejo z zdravniškim potrdilom.
– Prav tako starši plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil za čas, ko je otrok v zdravstveni koloniji ali na letovanju v soorganizaciji vrtca.
– V mesecih julij in avgust starši plačujejo program v vrtcu tako, kot v drugih mesecih v letu. V primeru, da je otrok odsoten v juliju in avgustu, po predhodnem pravočasnem obvestilu, dvanajst dni strnjeno ali več (v te dni se ne vštevajo sobote in nedelje), starši za te dni plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil.
– Starši plačajo 20% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil, če v vrtec vpisani otrok v juliju in avgustu vrtca ne obiskuje, ga bo pa obiskoval ponovno v naslednjem šolskem letu.
Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
5. člen
Staršem, ki zamudijo prevzem otroka iz vrtca več kot petnajst minut, vrtec zaračuna dodatno k mesečnemu plačilu še stroške ene ure ali več ur dela preko polnega delovnega časa vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri varovanju otroka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2009. Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – Vrtci Občine Bled, ki ga je Občinski svet Občine Bled sprejel na 17. seji dne 17. 10. 1996.
Št. 039-23/08
Bled, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.