Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5427. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008 – II, stran 16209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 11. redni seji dne 16. 12. 2008
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008 – II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Proračun občine Loški Potok za leto 2008 je določen v naslednjih zneskih:
+----------+--------------------------------+------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |Skupina/podskupina kontov    | Rebalans 2008-II|
+----------+--------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |     3.103.028|
|     |(70+71+72+73+74)        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     1.514.067|
+----------+--------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     1.442.262|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     1.307.050|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      52.884|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      82.328|
|     |storitve            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      71.804|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       8.291|
|     |prihodki od premoženja     |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |        400|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |712 Globe in druge denarne   |       1.481|
|     |kazni              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga  |        900|
|     |in storitev           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      60.732|
+----------+--------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |        338|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje     |        338|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |         |
|     |dolg. sredstev         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     1.588.623|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      720.134|
|     |drugih javnofinančnih      |         |
|     |institucij           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz     |      868.489|
|     |državnega proračuna iz sredstev |         |
|     |EU               |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     3.276.565|
+----------+--------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      352.020|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |      106.878|
|     |zaposlenim           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      17.830|
|     |socialno varnost        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in     |      210.612|
|     |storitve            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      14.100|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |       2.600|
+----------+--------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      640.224|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom   |      349.580|
|     |in gospodinjstvom        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      31.906|
|     |organizacijam          |         |
|     |in ustanovam          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      258.738|
|     |transferi            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     2.162.953|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     2.162.953|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      121.368|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      103.650|
|     |pravnim osebam, ki niso     |         |
|     |proračunski uporabniki     |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      17.718|
|     |proračunskim uporabnikom    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  |     –173.537|
|     |II.)              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |         0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV-V)             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |      350.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |      350.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |      350.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      388.015|
+----------+--------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      388.015|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |      388.015|
+----------+--------------------------------+------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |     –211.552|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      –38.015|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |      173.537|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |      256.477|
|     |DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
                                «
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o proračunu tako, da glasi:
»Namenska prihodka proračuna za leto 2008, in sicer okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, se preneseta v naslednje proračunsko leto in bosta predstavljala porabo oziroma odhodek proračuna 2009 za investicije, opredeljene v proračunu 2009.«
3. člen
Dopolni se 10. člen odloka tako, da glasi:
»Za sredstva sofinanciranja investicije »Dom starejših občanov Loški Potok«, ki je sofinancirana tudi iz sredstev proračuna Evropske unije, se bo Občina Loški Potok v letu 2008 kratkoročno zadolžila v višini 350.000 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2008.
Št. 410-0076/2007
Loški Potok, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.