Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5416. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2009, stran 16200.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) je župan Občine Kobarid dne 17. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja)
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2008 (Uradni list RS, št. 32/08) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 70/08 in 16. seja Občinskega sveta).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|Skup.   |       NAZIV KONTA      |Proračun   |
|podsku.  |                  |januar–    |
|konto,  |                  |marec 2009  |
|podkon.  |                  |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    953.893|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    766.032|
+----------+------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |    664.211|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)    |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK   |    622.842|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |703 DAVEK NA PREMOŽENJE       |    31.869|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |     9.500|
|     |STORITVE              |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |    101.821|
|     |(710+711+712+713+714)        |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |    83.087|
|     |OD PREMOŽENJA            |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |      808|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |712 DENARNE KAZNI          |      582|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |     4.620|
+----------+------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    10.000|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB    |       0|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ      |    10.000|
+----------+------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |       0|
+----------+------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |    177.861|
+----------+------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    941.492|
+----------+------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |    264.544|
|     |(400+401+402+403+404+409)      |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |    69.658|
|     |ZAPOSLENIM             |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |    13.714|
|     |SOCIALNO VARNOST          |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |    175.517|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |     3.024|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |409 REZERVE             |     2.631|
+----------+------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |    360.132|
|     |(410+411+412+413+414)        |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |410 SUBVENCIJE           |     3.240|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |    186.544|
|     |GOSPODINJSTVOM           |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM      |    19.707|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |    150.641|
+----------+------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |    224.019|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    224.019|
|     |SREDSTEV              |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    92.797|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    90.000|
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. |     2.797|
|     |UPOR.                |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ |    12.401|
|     |(I.-II.)              |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN    |       0|
|     |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)    |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. |      194|
|     |DELEŽEV (440+441+442)        |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |     –194|
|     |(IV.-V.)              |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |       |
|     |(I.+IV.) – (II.+V.)         |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|     |C) RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |       0|
+----------+------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (551)        |    10.762|
+----------+------------------------------------+--------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     1.445|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.) –       |       |
|     |(II.+V.+VIII.)           |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    –10.762|
+----------+------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE          |    –12.401|
+----------+------------------------------------+--------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC   |     5.000|
|     |PRETEKLEGA LETA           |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-50/08
Kobarid, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.