Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008, stran 16233.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 27/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     1.479.999
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.263.259
70   DAVČNI PRIHODKI               1.221.203
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.097.228
    703 Davki na premoženje            62.275
    704 Domači davki na blago in storitve     61.700
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               42.056
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     24.706
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             900
    712 Globe in druge denarne kazni         250
    713 Prihodki od prodaje blaga in        1.500
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          14.700
72   KAPITALSKI PRIHODKI              16.300
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      16.300
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              200.440
    740 Transferni prihodki iz drugih       200.440
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz državnega           0
    proračuna iz sredstev proračuna EU
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      1.515.720
40   TEKOČI ODHODKI                596.987
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     102.962
    401 Prispevki delodajalcev za         17.912
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       283.079
    403 Plačila domačih obresti           2.984
    409 Rezerve                  190.050
41   TEKOČI TRANSFERI               580.540
    410 Subvencije                 19.750
    411 Transferi posameznikom in         327.891
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           67.266
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       165.633
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             233.431
    420 Nakup in gradnja osnovnih         233.431
    sredstev
    43 INVESTICIJSKI TRANSFERI          104.762
    431 Investicijski transferi pravnim      71.000
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          33.762
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –35.721
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       356
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           356
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije       356
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           835
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
    44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE           835
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in       835
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        –479
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina           Proračun leta
    kontov/Konto/Podkonto              2008
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                 5.800
    550 Odplačila domačega dolga          5.800
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      –42.000
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –5.800
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        35.721
    VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          42.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 2.772 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Občina Rečica ob Savinji se v letu 2008 ne bo zadolževala.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-17
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.