Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5454. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2010, stran 16246.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02, 78/03, 10/04 in 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    2.110.460
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.057.460
70   DAVČNI PRIHODKI              1.900.540
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.724.870
    703 Davki na premoženje            82.920
    704 Domači davki na blago in storitve     92.750
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI              156.920
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     23.420
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.000
    712 Globe in druge denarne kazni        1.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         131.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     100.208
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              53.000
    740 Transferni prihodki iz drugih       53.000
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna
    – EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.110.460
40   TEKOČI ODHODKI                523.762
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    207.960
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    18.500
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       279.470
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                  18.464
41   TEKOČI TRANSFERI               991.698
    410 Subvencije                20.000
    411 Transferi posameznikom in        359.700
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           68.495
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      543.503
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            545.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    545.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            50.000
    432 Investicijski transferi          50.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   – ali 0 ali
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.turnisce.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD,
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
3. priključne takse, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za zamenjavo vodomerov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, kot je določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 13.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/2008-5IZROS
Turnišče, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.