Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)

Sklepi

1354. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1355. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1356. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1357. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1358. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Drugi akti

1352. Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi (PoPP-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1359. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
1360. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor
1361. Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Sklepi

1362. Sklep o prenehanju funkcije
1363. Sklep o sestavi uradniškega sveta

Drugi akti

1364. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ptuju

MINISTRSTVA

1365. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
1366. Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
1367. Seznam tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
1368. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
1369. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1370. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
1371. Soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
1432. Pravilnik o dopolnitvi navodila o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001

USTAVNO SODIŠČE

1372. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena zakona o davčnem postopku in o zavrženju pobude glede 32. člena zakona o davčnem postopku in 19. člena zakona o davčni službi
1373. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1374. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o avto-taksi prevozih
1375. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1532/99 z dne 5. 1. 2000
1376. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v neskladju z ustavo
1377. Odločba o ugotovitvi, da so bile določbe 23. in 26. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in 2. točka sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju, kolikor so učinkovale za nazaj, v neskladju z ustavo, z učinkom njihove odprave ter o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 2. člena ter 5. in 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1378. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1433. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1379. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah

Benedikt

1380. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Benedikt
1381. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja 6.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1382. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt

Borovnica

1383. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2003

Braslovče

1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2002
1385. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2003
1386. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov
1387. Odlok o območju predkupne pravice Občine Braslovče
1388. Sklep o imenovanju podžupanov
1389. Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor
1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1391. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž

Cankova

1392. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2003
1393. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova

Celje

1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1395. Program priprave urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan

Cerkvenjak

1396. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
1397. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak
1398. Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerkvenjak
1399. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerkvenjak

Divača

1400. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003

Dobje

1401. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2003

Dobrna

1402. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
1403. Spremembe in dopolnitve odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna
1404. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Gornja Radgona

1405. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate

Grosuplje

1406. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje, Grosuplje

Hrpelje-Kozina

1407. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003
1408. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev

Kobarid

1409. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2003

Komen

1410. Sklep o začasnem financiranju

Litija

1411. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine
1412. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Metlika

1413. Sklep o cenah pomoči na domu in osebne pomoči

Mirna Peč

1414. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč

Mislinja

1415. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003

Ormož

1416. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Ormož

Sevnica

1417. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2002

Slovenj Gradec

1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001

Šalovci

1420. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2003

Škofja Loka

1421. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

1422. Sklep o sprejetju cen pogrebnih storitev
1423. Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

1424. Statut Občine Šmartno pri Litiji
1425. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine
1426. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika

Trebnje

1427. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 2. trimesečje 2003

Vojnik

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2002
1429. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2003

Zreče

1430. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice

Žetale

1431. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003

POPRAVKI

1. Obvestilo v zvezi s predložitvijo poročil o oddanih javnih naročilih za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti