Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1365. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj, stran 3887.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr. in 93/01) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o območjih in sedežih policijskih postaj
1. člen
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave se ustanovijo policijske postaje.
2. člen
Policijska uprava Celje:
1. Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje naslednjih naselij:
Arclin, Babno, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce nad Dobrno, Brdce pri Frankolovem, Brezova, Bukovžlak, Celje, Čreskova, Črešnjevec, Črešnjice, Dobrna, Dobrova, Dol pod Gojko, Draga, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik pri Vojniku, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnat, Klanc nad Dobrno, Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lava, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi, Lisce, Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata, Ložnica pri Celju, Male Dole, Medlog, Nova Cerkev, Novake, Ogorevc, Osenca, Ostrožno, Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje, Podgorje pod Čerinom, Podkompole, Polule, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni Dolini, Socka, Straža, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Strmec nad Dobrno, Svetina, Svetli Dol, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni Dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Veliki Vrh, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba, Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zagrad, Zavrh nad Dobrno, Zgornja Hudinja, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina.
2. Policijska postaja Laško, s sedežem v Laškem, za območje naslednjih naselij:
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Brunk, Brunška Gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro, Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Goreljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda Jama, Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Log pri Vrhovem, Lokavec, Loška Gora, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modrič, Mrzlo Polje, Njivice, Obrežje pri Zidanem Mostu-del, Obrežje, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Podkraj-del, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol-del, Svibno, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad, Zavrate, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žebnik, Žigon.
3. Policijska postaja Mozirje, s sedežem v Mozirju, za območje naslednjih naselij:
Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Homec Brdo, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa, Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov Kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž, Ter, Tirosek, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Pavličevo sedlo.
4. Policijska postaja Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah, za območje naslednjih naselij:
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje pri Stranicah, Črešnova, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Dobrovlje, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Hudinja, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koroška vas na Pohorju, Kraberk, Križevec, Ličenca, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loška Gora pri Zrečah, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Osredek pri Zrečah, Ostrožno pri Ločah, Padeški Vrh, Paka, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Zreče, Spodnji Dolič, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Zreče, Žiče.
5. Policijska postaja Šentjur, s sedežem v Šentjurju, za območje naslednjih naselij:
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno-del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Nova vas pod Rifnikom, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi-del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgorje pod Resevno, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Slemene, Zgornje Selce, Zlateče pri Šentjurju, Žegar.
6. Policijska postaja Velenje, s sedežem v Velenju, za območje naslednjih naselij:
Arnače, Bele Vode, Bevče, Družmirje, Florjan, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Kavče, Laze, Lokovica, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Mali Vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Sv. Florjan pri Šoštanju, Šenbric, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Zavodnje.
7. Policijska postaja Žalec, s sedežem v Žalcu, za območje naslednjih naselij:
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Črnova, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dobrteša vas, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Janškovo selo, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Limovce, Lipje, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Lopatnik-del, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Pirešica, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin pri Polzeli, Podvin, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Prelska, Preserje, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, Šempeter v Savinjski dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vinska Gora, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik-del, Zakl, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno.
8. Postaja mejne policije Rogaška Slatina, s sedežem v Rogaški Slatini, za območja naslednjih naselij:
Brestovec, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Drevenik, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna Gorca, Log, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Jurij, Sv. Florijan, Tekačevo, Tlake, Topole, Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik, Žahenberc in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rogatec I.
9. Postaja mejne policije Šmarje pri Jelšah, s sedežem v Šmarjah pri Jelšah, za območje naslednjih naselij:
Bistrica, Bistrica ob Sotli, Brezje pri Lekmarju, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Cmereška Gorca, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Drensko Rebro, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Grliče, Grobelce, Grobelno-del, Gubno, Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnič, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nova vas pri Šmarju, Olimje, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pustike, Rakovec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora, Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Srebrnik, Stranje, Strtenica, Sv. Ema, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Topolovo, Trebče, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Bistrica ob Sotli,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Imeno,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Imeno,
– mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo.
10. Postaja prometne Policije Celje, s sedežem v Celju, za območje policijske uprave Celje.
3. člen
Policijska uprava Koper:
1. Policijska postaja Izola, s sedežem v Izoli, za območja naslednjih naselij:
Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Polje, Šared.
2. Policijska postaja Koper, s sedežem v Kopru, za območje naslednjih naselij:
Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Buželi, Cepki, Cerej, Čentur, Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Hrvoji, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kocjančiči, Kolomban, Koper, Koromači Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Mlini, Močunigi, Montinjan, Movraški Dvori, Movraž, Olika, Osp, Pavliči, Peraji, Pisari, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Potok, Prade, Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec, Rakitovec, Reparec, Rižana, Rosiči, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Sveti Šimon, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Tuniši, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije, Žrnjovec, Župančiči.
3. Policijska postaja Piran, s sedežem v Portorožu, za območja naslednjih naselij:
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter.
4. Policijska postaja Sežana, s sedežem v Sežani, za območje naslednjih naselij:
Avber, Barka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Povirju, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Sežani, Divača, Divči, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolanci, Dolenja vas, Dolenje, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Dutovlje, Famlje, Filipčje Brdo, Gabrče, Gabrovica pri Komnu, Godnje, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gorjansko, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Hruševica, Ivanji Grad, Jakovce, Kačiče Pared, Kazlje, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Kopriva, Kosovelje, Kozjane, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Laže, Lipica, Lisjaki, Lokev, Lukovec, Mahniči, Majcni, Mali Dol, Matavun, Merče, Misliče, Nadrožica, Naklo, Nova vas, Orlek, Ostrovica, Otošče, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Podgrad pri Vremah, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Potoče, Povir, Prelože pri Lokvi, Preserje pri Komnu, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Rubije, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Senožeče, Sežana, Skopo, Stomaž, Sveto, Šepulje, Šibelji, Škocjan, Škofi, Škoflje, Škrbina, Šmarje pri Sežani, Štanjel, Štjak, Štorje, Tabor, Tomačevica, Tomaj, Trebižani, Tublje pri Komnu, Tupelče, Utovlje, Vale, Vareje, Vatovlje, Večkoti, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Volčji Grad, Vrabče, Vremski Britof, Vrhpolje, Zagrajec, Zavrhek, Žirje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Sežana.
5. Postaja mejne policije Kozina, s sedežem v Kozini, za območje naslednjih naselij:
Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Kozina,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rakitovec.
6. Postaja mejne policije Fernetiči, s sedežem v Sežani, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Fernetiči,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Lipica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Gorjansko,
– mejnega prehoda za obmejni promet Klariči,
– mejnega prehoda za obmejni promet Repentabor.
7. Postaja mejne policije Sečovlje, s sedežem v Sečovljah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dragonja,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Sečovlje,
– mejnega prehoda za mednarodni letališki promet Portorož.
8. Postaja mejne policije Škofije, s sedežem v Spodnjih Škofijah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Lazaret,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Sočerga,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Škofije,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu,
– mejnega prehoda za obmejni promet Čampore,
– mejnega prehoda za obmejni promet Kaštelir,
– mejnega prehoda za obmejni promet Osp,
– mejnega prehoda za obmejni promet Plavje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Socerb.
9. Postaja pomorske policije Koper, s sedežem v Kopru, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni pomorski promet Izola,
– mejnega prehoda za mednarodni pomorski promet Koper,
– mejnega prehoda za mednarodni pomorski promet Piran.
10. Postaja prometne policije Koper, s sedežem v Kopru, za območje policijske uprave Koper.
4. člen
Policijska uprava Kranj:
1. Policijska postaja Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za območje naslednjih naselij:
Blejska Dobrava, Breg, Breznica, Doslovče, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Koroška Bela, Lipce, Moste, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi, Rodine, Selo pri Žirovnici, Slovenski Javornik, Smokuč, Vrba, Zabreznica, Žirovnica in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Jesenice.
2. Policijska postaja Kranj, s sedežem v Kranju, za območje naslednjih naselij:
Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj, Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje, Čepulje, Češnjevek, Čirče, Drulovka, Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik, Goriče, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru, Hrib, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Jošt nad Kranjem, Kokra, Kokrica, Kranj, Lahovče, Lavtarski Vrh, Letenice, Luže, Mače, Mavčiče, Meja, Milje, Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova vas, Okroglo, Olševek, Orehek, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje, Poženik, Praprotna Polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Prenje, Pšata, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Ravne, Rupa, Sidraž, Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela, Srednja vas Goriče, Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje, Stiška vas, Strahinj, Struževo, Suha pri Predosljah, Svarje, Sveti Lenart, Šenčur, Šenturška Gora, Šmartno, Štefanja Gora, Šutna-del, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik, Žablje, Žabnica, Žeje, Žerjavka in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Jezersko.
3. Policijska postaja Radovljica, s sedežem v Radovljici, za območje naslednjih naselij:
Begunje na Gorenjskem, Bitnje, Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brda, Brezje, Brezovica, Brod, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas, Globoko, Goreljek, Gorica, Gorjuše, Grabče, Hlebce, Hraše, Jereka, Kamna Gorica, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Koritno, Krnica, Kropa, Kupljenik, Lancovo, Laški Rovt, Lepence, Lesce, Lipnica, Ljubno, Log v Bohinju, Mevkuž, Mišače, Mlaka, Mošnje, Nemški Rovt, Nomenj, Noše, Nova vas pri Lescah, Obrne, Otoče, Ovsiše, Peračica, Perniki, Podhom, Podnart, Poljče, Polje, Poljšica pri Gorjah, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproče, Prezrenje, Radovljica, Ravne v Bohinju, Ravnica, Ribčev Laz, Ribno, Rovte, Savica, Selo pri Bledu, Slamniki, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnja Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Spodnje Podjelje, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja Radovna, Srednja vas, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studenčice, Studor v Bohinju, Ukanc, Višelnica, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zasip, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze, Zgornje Podjelje, Zgornji Otok, Zgoša, Žlan.
4. Policijska postaja Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, za območje naslednjih naselij:
Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Breznica pod Lubnikom, Breznica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukov Vrh nad Visokim, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Čabrače, Četena Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobračeva, Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora, Godešič, Goli Vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja vas-Reteče, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hosta, Hotavlje, Hotovlje, Izgorje, Jarčja Dolina, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe, Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik, Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave, Na Logu, Nova Oselica, Nova vas pri Žireh, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec, Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfrca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri Žireh, Reteče, Robidnica, Rovte v Selški Dolini, Rudno, Selca, Selo, Selške Lajše, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj, Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja vas Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stara vas, Stirpnik, Strmica, Studeno, Studor, Suha, Suša, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Tomaž nad Praprotnem, Topolje, Torka, Trata, Trebija, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve, Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas, Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana.
5. Policijska postaja Tržič, s sedežem v Tržiču, za območje naslednjih naselij:
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja vas in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Ljubelj.
6. Postaja mejne policije Kranjska Gora, s sedežem v Kranjski Gori, za območje naslednjih naselij:
Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji Vrh, Zgornja Radovna in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Korensko sedlo,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Rateče.
7. Postaja mejne policije Karavanke, s sedežem na Hrušici, za območje mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Karavanke.
8. Postaja letališke policije Brnik, s sedežem na Brniku, za območje mejnega prehoda za mednarodni letališki promet Brnik.
9. Postaja prometne policije Kranj, s sedežem v Kranju, za območje policijske uprave Kranj.
5. člen
Policijska uprava Krško:
1. Policijska postaja Brežice, s sedežem v Brežicah, za območje naslednjih naselij:
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezina, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Črnc, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas Bizeljsko, Stojanski Vrh, Šentlenart, Trebež, Trnje, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zakot, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec.
2. Policijska postaja Krško, s sedežem v Krškem, za območje naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri Krškem, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Globočice pri Kostanjevici, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile, Kočarija, Kočno, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Kremen, Krško, Kržišče, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice, Malence, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova Gora, Orehovec, Osredek pri Trški Gori, Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sajevce, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smečice, Smednik, Sotelsko, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Velike Vodenice, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača, Zaboršt, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek, Ženje in za območje:
– mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju.
3. Policijska postaja Sevnica, s sedežem v Sevnici, za območje naslednjih naselij:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Bučka, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolenje Radulje, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Dule, Gabrijele, Gabrje, Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo Brezje, Jablanica, Jarčji Vrh, Jelovec, Jeperjek, Jerman Vrh, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Malkovec, Metni Vrh, Močvirje, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Račica, Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Roženberk, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol.
4. Postaja mejne policije Dobova, s sedežem v Dobovi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Dobova,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Orešje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Rigonce,
– mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas–Bizeljsko.
5. Postaja mejne policije Obrežje, s sedežem v Obrežju, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Obrežje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Slovenska vas.
6. Postaja prometne policije Krško, s sedežem v Krškem, za območje policijske uprave Krško.
6. člen
Policijska uprava Ljubljana:
1. Policijska postaja Domžale, s sedežem v Domžalah, za območje naslednjih naselij:
Bišče, Blagovica, Brdo, Brdo pri Lukovici, Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češenik, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Depala vas, Dešen, Dob, Dobeno, Dobovlje, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri Krašcah, Dolenje, Domžale, Dragomelj, Drtija, Dupeljne, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Gora pri Pečah, Gorenje, Gorica, Goričica pri Ihanu, Goričica pri Moravčah, Gorjuša, Gradišče pri Lukovici, Homec, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Hribi, Hudo, Ihan, Imenje, Imovica, Jasen, Javorje pri Blagovici, Jelša, Katarija, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašce, Krašnja, Križate, Krtina, Laze pri Domžalah, Limbarska Gora, Lipa, Log, Loka pri Mengšu, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mala Loka, Mali Jelnik, Mengeš, Moravče, Mošenik, Negastrn, Nožice, Obrše, Peče, Ples, Podgora pri Zlatem Polju, Podgorica pri Pečah, Podmilj, Podrečje, Podsmrečje, Podstran, Pogled, Poljane nad Blagovico, Prelog, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Radomljah, Preserje pri Zlatem Polju, Pretrž, Prevalje, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Prikrnica, Prilesje, Prvine, Pšata, Rača, Račni Vrh, Radomlje, Rafolče, Rodica, Rova, Rudnik pri Moravčah, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Ihanu, Selo pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnja Javoršica, Spodnje Jarše, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Srednje Jarše, Stegne, Straža, Straža pri Moravčah, Studenec pri Krtini, Suša, Sv. Andrej, Sv. Trojica, Šentožbolt, Šentpavel pri Domžalah, Šentvid pri Lukovici, Škocjan, Škrjančevo, Topole, Trnjava, Trnovče, Trojane, Trzin, Turnše, Učak, V Zideh, Velika vas, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vinje pri Moravčah, Vir, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt, Zagorica pri Rovah, Zalog pod Sv. Trojico, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zavrh pri Trojanah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek, Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žiče, Žirovše.
2. Policijska postaja Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, za območje naslednjih naselij:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Bičje, Blečji Vrh, Boga vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Velikem Gabru, Breg pri Zagradcu, Brezje pri Grosupljem, Brezovi Dol, Bruhanja vas, Brvace, Bukovica, Cerovo, Cesta, Cikava, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Četež pri Strugah, Čušperk, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobje, Dobrava pri Stični, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Ilovi Gori, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gajniče, Gatina, Glogovica, Gorenja vas, Gorenja vas pri Polici, Gorenje Brezovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Gradišče, Grintovec, Griže, Grm, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol, Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Kolenča vas, Kompolje, Kožljevec, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lipa, Lobček, Lučarjev Kal, Luče, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas, Mala vas pri Grosupljem, Male Češnjice, Male Dole pri Šentjurju, Male Kompolje, Male Lese, Male Lipljene, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Kal, Mali Konec, Mali Korinj, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Mlačevo, Marinča vas, Medvedica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Paka, Paradišče, Pece, Peč, Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Plešivica pri Žalni, Podboršt, Podbukovje, Podgora, Podgorica, Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podsmreka pri Višnji Gori, Podtabor, Pokojnica, Polica, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji Gori, Ponikve, Ponova vas, Potiskavec, Potok pri Muljavi, Praproče pri Grosupljem, Praproče pri Temenici, Predole, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rapljevo, Ravni Dol, Rdeči Kal, Rožnik, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Sela pri Šmarju, Sela pri Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Spodnja Draga, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Brezovo, Spodnje Duplice, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škocjan, Škoflje, Škrjanče, Šmarje Sap, Št. Jurij, Temenica, Tisovec, Tlake, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Troščine, Tržič, Udje, Valična vas, Velika Dobrava, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Češnjice, Velike Dole pri Šentjurju, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Lipljene, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Veliko Mlačevo, Videm, Videm pri Temenici, Vino, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Vrbičje, Vrh pri Sobračah, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zagradec pri Grosupljem, Zavrtače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica.
3. Policijska postaja Kamnik, s sedežem v Kamniku, za območje naslednjih naselij:
Bela, Bela Peč, Bistričica, Breg pri Komendi, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Gabrovnica, Gmajnica, Godič, Golice, Gora pri Komendi, Gozd, Gradišče v Tuhinju, Hrib pri Kamniku, Hruševka, Jeranovo, Kališe, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klanec, Klemenčevo, Komenda, Komendska Dobrava, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Križ, Kršič, Laniše, Laseno, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali Hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Mlaka, Moste, Motnik, Nasovče, Nevlje, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Pirševo, Podboršt pri Komendi, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok pri Komendi, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Rožično, Rudnik pri Radomljah, Sela pri Kamniku, Sidol, Smrečje v Črni, Snovik, Soteska, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Suhadole, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lašna, Velika Planina, Veliki Hrib, Veliki Rakitovec, Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vranja Peč, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zajasovnik-del, Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žeje pri Komendi, Žubejevo, Županje Njive.
4. Policijska postaja Litija, s sedežem v Litiji, za območje naslednjih naselij:
Berinjek, Bistrica, Bitiče, Bogenšperk, Boltija, Borovak pri Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji Vrh, Gozd Reka, Gradišče – k.o. Grad in Polj., Gradišče – k.o. Št. Lovrenc, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Hohovica, Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Kandrše-del, Klanec pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica, Kostanjevica, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leskovica pri Šmartnem, Leše, Liberga, Litija, Ljubež v Lazih, Lukovec, Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Pogonik, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Preska nad Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Primskovo, Račica, Radgonica, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Razbore – k.o. Poljane-del, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sopota, Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora pri Velikem Gabru, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Ščit, Širmanski Hrib, Široka Set, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Vodice pri Gabrovki, Volčja Jama, Vovše, Vrata, Zagorica, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log.
5. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad, s sedežem v Ljubljani, za območje naslednjih katastrskih občin:
Beričevo, Bežigrad, Brinje I, Črnuče, Dol pri Ljubljani, Ježica, Kleče, Nadgorica, Podgora, Podgorica, Stožice.
6. Policijska postaja Ljubljana Center, s sedežem v Ljubljani, za območje naslednjih katastrskih občin:
Ajdovščina, Golovec, Gradišče predmestje I, Ljubljana mesto, Poljansko predmestje, Prule, Šentpeter, Tabor.
7. Policijska postaja Ljubljana Moste, s sedežem v Ljubljani, za območje naslednjih katastrskih občin:
Bizovik, Brinje II, Dobrunje, Dolsko, Javor, Kašelj, Križevska vas, Laze, Lipoglav, Moste, Nove Jarše, Petelinje, Podmolnik, Senožeti, Slape, Sostro, Šmartno ob Savi, Štepanja vas, Trebeljevo, Udmat, Vinje, Volavje, Zadobrova, Zelena Jama.
8. Policijska postaja Ljubljana Šiška, s sedežem v Ljubljani, za območje naslednjih katastrskih občin:
Bukovica, Dravlje, Gameljne, Glince, Golo Brdo, Hraše, Medvode, Moše, Polje, Preska, Rašica, Repnje, Senica, Skaručna, Smlednik, Sora, Spodnja Šiška, Spodnje Pirniče, Stanežiče, Studenčice, Šentvid nad Ljubljano, Šinkov Turn, Šmartno pod Šmarno goro, Tacen, Topol, Vesca, Vižmarje, Vodice, Zapoge, Zbilje, Zgornja Šiška, Zgornje Pirniče, Žlebe.
9. Policijska postaja Ljubljana Vič, s sedežem v Ljubljani, za območje naslednjih katastrskih občin:
Babna Gora, Brdo, Brezovica, Butajnova, Črni Vrh, Dobravica, Dobrova, Drenik, Dvorska vas, Golo, Gradišče, Gradišče predmestje II, Grič, Horjul, Ig, Iška Loka, Iška vas, Jezero, Kamnik, Karlovško predmestje, Krakovsko predmestje, Krvava Peč, Lanišče, Lužarji, Osolnik, Pijava Gorica, Podsmreka, Polhov Gradec, Preserje, Rakitna, Rudnik, Selo nad Polhovim Gradcem, Selo pri Robu, Setnik, Šentjošt, Šujica, Tomišelj, Trnovsko predmestje, Turjak, Ulaka, Velike Lašče, Vič, Vrbljene, Vrzdenec, Zaklanec, Zapotok, Žažar, Želimje.
10. Policijska postaja Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, za območje naslednjih naselij:
Blodnik, Boben, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brdce, Brezje, Breznik, Briše, Brnica, Čebine, Čeče, Čeče-del, Čemšenik, Čolnišče, Dobovec, Dobrljevo, Dol pri Hrastniku, Dolenja vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Gabrsko, Golče, Gore, Gorenja vas, Hrastnik, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kal, Kandrše-del, Kisovec, Ključevica, Knezdol, Kolk, Kolovrat, Kostrevnica, Kotredež, Kovk, Krištandol, Krnice, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Marno, Medija, Mlinše, Mošenik, Ojstro, Orehovica, Osredek, Ostenk, Padež, Partizanski Vrh, Planinska vas, Plesko, Podkraj, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče, Prapreče-del, Prapretno pri Hrastniku, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Studence, Suhadol-del, Šavna Peč, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Škofja Riža, Tirna, Trbovlje, Turje, Unično, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe, Vrhe-del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Završje, Zgornji Prhovec, Znojile, Župa, Žvarulje.
11. Policijska postaja Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, za območje naslednjih naselij:
Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dragomer, Dražica, Drenov Grič, Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lašče, Lavrovec, Laze, Laze pri Borovnici, Lesno Brdo, Log pri Brezovici, Logatec, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Medvedje Brdo, Mirke, Niževec, Novi Svet, Ohonica, Padež, Pako, Petkovec, Podlipa, Pokojišče, Praprotno Brdo, Pristava, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Verd, Vrh Svetih Treh Kraljev, Vrhnika, Zabočevo, Zaplana, Zavrh pri Borovnici, Žibrše.
12. Postaja mejne policije Kočevje, s sedežem v Kočevju, za območje naslednjih naselij:
Ajbelj, Banja Loka, Belica, Bezgarji, Bezgovica, Borovec pri Kočevski Reki, Bosljiva Loka, Breg pri Kočevju, Brezovica pri Predgradu, Briga, Brsnik, Bukova Gora, Colnarji, Cvišlerji, Čeplje, Črni Potok pri Kočevju, Delač, Dol, Dolenja Žaga, Dolenji Potok, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Gorenja Žaga, Gorenje, Gorenji Potok, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenc, Gotenica, Grgelj, Grintovec pri Osilnici, Grivac, Hreljin, Hrib pri Fari, Hrib pri Koprivniku, Jakšiči, Jelenja vas, Jesenov Vrt, Kačji Potok, Kaptol, Kleč, Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje, Kočevska Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kostel, Kralji, Križmani, Krkovo nad Faro, Kuhlarji, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu, Lipovec pri Kostelu, Livold, Ložec, Mačkovec, Mahovnik, Mala Gora, Malinišče, Mavrc, Mirtoviči, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha vas, Nemška Loka, Nova sela, Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek, Osilnica, Oskrt, Padovo pri Fari, Padovo pri Osilnici, Paka pri Predgradu, Papeži, Petrina, Pirče, Planina, Poden, Podlesje, Podstene, Podstene pri Kostelu, Podvrh, Polom, Potok, Predgrad, Preža, Primoži, Puc, Pugled pri Starem Logu, Rajhenav, Rajndol, Rajšele, Rake, Ribjek, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Sapnik, Seč, Sela, Selo pri Kostelu, Slavski Laz, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa, Spodnji Čačič, Spodnji Log, Srednji Potok, Srobotnik ob Kolpi, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Stelnik, Strojiči, Stružnica, Suhi Potok, Suhor, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj, Štajer, Štalcerji, Tišenpolj, Topla Reber, Trnovec, Vas, Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje Polje, Zapuže pri Kostelu, Zdihovo, Zgornji Čačič, Željne, Žurge in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Petrina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica.
13. Postaja mejne policije Ribnica, s sedežem v Ribnici, za območje naslednjih naselij:
Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici na Dol, Breže, Brinovščica, Brlog–del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni Potok pri Dragi, Črni Potok pri Velikih Laščah, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Draga, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Glažuta, Globel, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grčarice, Grčarske Ravne, Grebenje, Grič, Hojče, Hrib Loški Potok, Hrovača, Hudi Konec, Janeži, Jelendol, Jelenov Žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Lazec, Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Makoše, Mali Log, Marolče, Maršiči, Nemška vas, Nova Štifta, Novi Kot, Novi Pot, Ortnek, Otavice, Perovo, Petrinci, Podklanec, Podplanina, Podpreska, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pungert, Pusti Hrib, Rakitnica, Ravni Dol, Retje, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Srednja vas-Loški Potok, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot, Sušje, Sv. Gregor, Šegova vas, Škrajnek, Trava, Travnik, Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žimarice, Žlebič, Žukovo in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Podplanina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novi kot.
14. Postaja konjeniške policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje policijske uprave Ljubljana.
15. Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje policijske uprave Ljubljana.
16. Postaja prometne policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje policijske uprave Ljubljana.
17. Postaja železniške policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje policijske uprave Ljubljana.
7. člen
Policijska uprava Maribor:
1. Policijska postaja Lenart, s sedežem v Lenartu, za območje naslednjih naselij:
Andrenci, Benedikt v Slovenskih Goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih Goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slovenskih Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slovenskih Goricah, Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.
2. Policijska postaja Maribor I, s sedežem v Mariboru, za območje naslednjih naselij:
Bresternica, Bresterniški Vrh, Celestrina, Ciglence, Dvorjane, Gaj, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrenca, Jablance, Jelovec, Kamnica, Košaki, Lucijin Breg, Malečnik, Maribor, Medič, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Počehova, Ribniško Selo, Rošpoh–del, Ruperče, Spodnja Korena, Spodnji Duplek, Sredma, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vurberk, Za Kalvarijo, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zgornji Slemen-del, Zimica, Žikarce in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Maribor.
3. Policijska postaja Maribor II, s sedežem v Mariboru, za območje naslednjih naselij:
Bohova, Brezula, Brunšvik, Čreta, Dobrovce, Dogoše, Dravski Dvor, Fram, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Hrastje, Ješenca, Kopivnik, Laznica, Limbuš, Loka, Loka pri Framu, Marjeta na Dravskem Polju, Miklavž na Dravskem Polju, Morje, Orehova vas, Pekre, Pivola, Planica, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, Rače, Radizel, Ranče, Razvanje, Reka-Pohorje, Rogoza, Rošnja, Skoke, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnja Gorica, Spodnje Hoče, Starše, Trniče, Vrhov Dol-del, Zgornja Gorica, Zgornje Hoče, Zlatoličje, Zrkovci in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni letališki promet Maribor- Slivnica.
4. Policijska postaja Ptuj, s sedežem na Ptuju, za območje naslednjih naselij:
Apače, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Borovci, Bratislavci, Brezovci, Brstje, Budina, Bukovci, Cirkovce, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič, Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Draženci, Drbetinci, Drstelja, Gabrnik, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gradiščak, Grajena, Grajenščak, Grlinci, Hajdoše, Hlaponci, Hvaletinci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo, Kokolajnščak, Krčevina pri Ptuju, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota pri Ptuju, Lancova vas pri Ptuju, Lasigovci, Levanjci, Ločič, Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem Polju, Markovci, Mestni Vrh, Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Njiverce, Nova vas pri Markovcih, Nova vas pri Ptuju, Novinci, Orešje, Pacinje, Placar, Pleterje, Podvinci, Polenci, Polenšak, Pongrce, Prerad, Prvenci, Ptuj, Rabelčja vas, Rjavci, Rogoznica, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Skorba, Slavšina, Slomi, Slovenja vas, Sobetinci, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Starošince, Stojnci, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Polenšaku, Strnišče, Svetinci, Šikole, Štuki, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Turnišče, Vičava, Vintarovci, Vitomarci, Zabovci, Zagorci, Zasadi, Zgornja Hajdina, Zgornje Jablane, Zgornji Velovlek, Žabjak, Žamenci, Župečja vas.
5. Policijska postaja Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, za območje naslednjih naselij:
Bojtina, Božje, Brezje, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dobriška vas, Dobrova, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabrnik, Gaj-del, Gladomes, Globoko, Gorica, Hošnica, Hrastovec, Jelovec, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot, Kovača vas, Kovaški Vrh, Krasna, Križeča vas, Križni Vrh, Lačna Gora, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Ložnica pri Makolah, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malahorna, Malo Tinje, Markečica, Močnik, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Novake, Ogljenšak, Okoška Gora, Oplotnica, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom, Pobrež, Podboč, Podgrad, Pokoše, Poljčane, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Prihova, Raskovec, Razgor, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Straža, Strug, Studenice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska Gora, Trnovec, Turiška vas na Pohorju, Ugovec, Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje, Zlakova, Zlogona Gora, Zlogona vas, Žabljek.
6. Policijska postaja Šentilj, s sedežem v Šentilju v Slovenskih goricah, za območje naslednjih naselij:
Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova, Dragučova, Drankovec, Dražen Vrh-del, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Kušernik, Kušernik-del, Ložane, Mali Dol, Novine, Pernica, Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Plač, Plintovec, Plodršnica, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički Vrh, Ranca, Ročica, Rošpoh-del, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Spodnja Velka, Spodnje Dobrenje, Spodnje Hlapje, Spodnje Vrtiče, Spodnji Jakobski Dol, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Svečane, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vosek, Vranji Vrh, Vršnik, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornja Kungota, Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče, Zgornje Hlapje, Zgornje Vrtiče, Zgornji Jakobski Dol.
7. Policijska postaja Ruše, s sedežem v Rušah, za območje naslednjih naselij:
Bezena, Bistrica ob Dravi, Činžat, Črešnjevec ob Dravi, Fala, Fala Grad, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Kumen, Lobnica, Log, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči Breg-del, Recenjak, Ruše, Ruta, Selnica ob Dravi, Smolnik, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč, Vurmat-del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen-del in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Sveti Duh na Ostrem vrhu,
– mejnega prehoda za obmejni promet Gradišče.
8. Postaja mejne policije Ormož, s sedežem v Ormožu, za območje naslednjih naselij:
Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, Gomila pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala vas pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci pri Veliki Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Obrež, Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče ob Dravi, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri Ormožu, Sv. Tomaž, Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab.
9. Postaja mejne policije Podlehnik, s sedežem v Podlehniku, za območje naslednjih naselij:
Barislovci, Belavšek, Berinjak, Bolečka vas, Bratislavci, Breg, Čermožiše, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dol pri Stopercah, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gorca, Gradišče, Grdina, Jablovec, Janški Vrh, Jelovice, Jurovci, Kočice, Koritno, Kozminci, Kupčinji Vrh, Lancova vas, Lešje, Ljubstava, Ložina, Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Medvedce, Nadole, Naraplje, Planjsko, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Popovci, Preša, Ptujska Gora, Repišče, Rodni Vrh, Sedlašek, Sela, Sestrže, Sitež, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Soviče, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Spodnji Leskovec, Stanečka vas, Stanošina, Stogovci, Stoperce, Strajna, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Videm pri Ptuju, Zakl, Zgornja Pristava, Zgornja Sveča, Zgornje Gruškovje, Zgornji Leskovec, Žetale.
10. Postaja mejne policije Zavrč, s sedežem v Zavrču, za območje naslednjih naselij:
Belski Vrh, Brezovec, Cirkulane, Cunkovci, Dolane, Drenovec, Formin, Gajevci, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica, Gradišča, Gruškovec, Hrastovec, Korenjak, Mala vas, Mali Okič, Medribnik, Meje, Moškanjci, Muretinci, Paradiž, Pestike, Placerovci, Pohorje, Pristava, Slatina, Tibolci, Turški Vrh, Veliki Vrh, Zagojiči, Zamušani, Zavrč in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Zavrč,
– mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec.
11. Postaja mejne policije Gruškovje, s sedežem v Zgornjem Gruškovju, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Gruškovje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Zgornji Leskovec.
12. Postaja mejne policije Središče ob Dravi, s sedežem v Središču ob Dravi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Ormož,
– mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I.
13. Postaja mejne policije Šentilj, s sedežem v Šentilju v Slovenskih goricah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Jurij,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Šentilj,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Trate,
– mejnega prehoda za obmejni promet Plač,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sladki Vrh,
– mejnega prehoda za obmejni promet Svečina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Špičnik.
14. Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje policijske uprave Maribor.
15. Postaja prometne policije Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje policijske uprave Maribor.
8. člen
Policijska uprava Murska Sobota:
1. Policijska postaja Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, za območje naslednjih naselij:
Apače, Aženski Vrh, Biserjane, Blaguš, Boračeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drobtinci, Gabrc, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe, Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jamna, Janhova, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kunova, Kupetinci, Kutinci, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Lutverci, Mahovci, Mali Moravščak, Melanjski Vrh, Mele, Murski Vrh, Murščak, Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh, Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska Cesta, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Rožički Vrh, Segovci, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Spodnja Ščavnica, Spodnje Konjišče, Spodnji Ivanjci, Spodnji Kocjan, Stanetinci, Stara Gora, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Stogovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šratovci, Terbegovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Vratja vas, Vratji Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci, Zgornje Konjišče, Zgornji Kocjan, Ženik, Žepovci, Žiberci, Žihlava, Žrnova in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Gornja Radgona.
2. Policijska postaja Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje naslednjih naselij:
Adrijanci, Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci pri Prosenjakovcih, Beznovci, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Budinci, Bukovnica, Cankova, Čepinci, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolenci, Dolič, Dolina, Dolnji Slaveči, Domajinci, Domanjševci, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci, Gorica, Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Gradišče, Hodoš, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Kančevci, Korovci, Košarovci, Kovačevci, Krajna, Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukačevci, Mačkovci, Markišavci, Markovci, Martinje, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčavci, Neradnovci, Noršinci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stanjevci, Strukovci, Suhi Vrh, Sveti Jurij, Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova, Tropovci, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Veščica pri Murski Soboti, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, Ženavlje in za območje:
– mejnega prehoda za obmejni promet Cankova,
– mejnega prehoda za obmejni promet Fikšinci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Gerlinci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Korovci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Kramarovci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Matjaševci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sotina.
3. Postaja mejne policije Lendava, s sedežem v Lendavi, za območje naslednjih naselij:
Banuta, Benica, Brezovec-del, Brezovica, Čentiba, Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnja Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gornja Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Lendava, Lendavske Gorice, Mala Polana, Mostje, Nedelica, Odranci, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trimlini, Trnje, Turnišče, Velika Polana, Žitkovci, Žižki in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Lendava,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Petišovci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza.
4. Postaja mejne policije Ljutomer, s sedežem v Ljutomeru, za območje naslednjih naselij:
Babinci, Banovci, Berkovci, Berkovski Prelogi, Bodislavci, Bolehnečici, Boreci, Branoslavci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibina, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak, Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v Slovenskih goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc, Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Gibina,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Razkrižje.
5. Postaja mejne policije Dolga vas, s sedežem v Dolgi vasi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dolga vas,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Pince.
6. Postaja mejne policije Gederovci, s sedežem v Gederovcih, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Gederovci,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Kuzma.
7. Postaja mejne policije Hodoš, s sedežem v Hodošu, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Hodoš,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Hodoš,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Čepinci,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Martinje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Prosenjakovci,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Kobilje.
8. Postaja prometne policije Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje policijske uprave Murska Sobota.
9. člen
Policijska uprava Nova Gorica:
1. Policijska postaja Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, za območje naslednjih naselij:
Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Gaberje, Goče, Gojače, Gozd, Gradišče pri Vipavi, Grivče, Hrašče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Lozice, Lože, Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Manče, Nanos, Orehovica, Otlica, Plače, Planina, Podbreg, Podgrič, Podkraj, Podnanos, Podraga, Poreče, Potoče, Predmeja, Ravne, Sanabor, Selo, Skrilje, Slap, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Zemono, Žagolič, Žapuže.
2. Policijska postaja Idrija, s sedežem v Idriji, za območje naslednjih naselij:
Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čekovnik, Čeplez, Črni Vrh, Dole, Dolenji Novaki, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Novaki, Gorenji Vrsnik, Gorje, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Idršek, Jagršče, Javornik, Jazne, Jelični Vrh, Jesenica, Kanji Dol, Korita, Labinje, Lazec, Laznica, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Orehek, Otalež, Pečnik, Planina pri Cerknem, Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Potok, Predgriže, Ravne pri Cerknem, Reka, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Straža, Strmec, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Vojsko, Zadlog, Zakojca, Zakriž, Zavratec, Žirovnica.
3. Policijska postaja Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje naslednjih naselij:
Ajba, Ajševica, Anhovo, Arčoni, Avče, Banjšice, Bate, Bilje, Bodrež, Branik, Brdo, Budihni, Bukovica, Čepovan, Deskle, Doblar, Dombrava, Dornberk, Draga, Gorenja vas, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, Hudi Log, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Kromberk, Lazna, Levpa, Lig, Lipa, Loke, Lokovec, Lokve, Lokvica, Lukežiči, Martinuči, Merljaki, Miren, Mohorini, Morsko, Nemci, Nova Gorica, Nova vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Osek, Oševljek, Ozeljan, Plave, Podgozd, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Prvačina, Ravnica, Renče, Renški Podkraj, Ročinj, Rožna Dolina, Saksid, Sela na Krasu, Seniški Breg, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šempeter pri Gorici, Šmaver, Šmihel, Tabor, Temnica, Trnovo, Ukanje, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Vojščica, Volčja Draga, Vrtoče, Vrtojba, Zalošče, Zapotok, Žigoni in za območje:
– mejnega prehoda za obmejni promet Lokvica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Miren,
– mejnega prehoda za obmejni promet Nova Gorica I,
– mejnega prehoda za obmejni promet Pristava,
– mejnega prehoda za obmejni promet Solarji,
– mejnega prehoda za obmejni promet Solkan I,
– mejnega prehoda za obmejni promet Šempeter.
4. Policijska postaja Tolmin, s sedežem v Tolminu, za območje naslednjih naselij:
Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Čadrg, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija pri Bači, Kal, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela nad Podmelcem, Sela pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Stopnik, Stržišče, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trtnik, Volarje, Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče.
5. Postaja mejne policije Bovec, s sedežem v Bovcu, za območje naslednjih naselij:
Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta, Žaga in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Predel,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Učeja,
– mejnega prehoda za obmejni promet Log pod Mangartom.
6. Postaja mejne policije Dobrovo, s sedežem v Dobrovem, za območje naslednjih naselij:
Barbana, Belo, Biljana, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Ceglo, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gornje Cerovo, Gradno, Hlevnik, Hruševlje, Hum, Imenje, Kojsko, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Medana, Neblo, Nozno, Plešivo, Podsabotin, Pristavo, Senik, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Šlovrenc, Šmartno, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Zali Breg in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Neblo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Britof,
– mejnega prehoda za obmejni promet Golo Brdo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Hum,
– mejnega prehoda za obmejni promet Plešivo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Vipolže.
7. Postaja mejne policije Kobarid, s sedežem v Kobaridu, za območje naslednjih naselij:
Avsa, Borjana, Breginj, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kobarid, Koseč, Kred, Krn, Ladra, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Logje, Magozd, Mlinsko, Perati, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, Smast, Stanovišče, Staro selo, Sužid, Svino, Trnovo ob Soči, Vrsno in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Robič,
– mejnega prehoda za obmejni promet Livek,
– mejnega prehoda za obmejni promet Most na Nadiži,
– mejnega prehoda za obmejni promet Robidišče.
8. Postaja mejne policije Vrtojba, s sedežem v Vrtojbi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Nova Gorica,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Nova Gorica,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Vrtojba.
9. Postaja prometne policije Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje policijske uprave Nova Gorica.
10. člen
Policijska uprava Novo mesto:
1. Policijska postaja Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, za območje naslednjih naselij:
Apnenik, Bela Cerkev, Birčna vas, Biška vas, Boričevo, Boršt pri Dvoru, Breška vas, Brezje, Brezje pri Šentjerneju, Brezova Reber pri Dvoru, Brezovica, Brezovica pri Stopičah, Budganja vas, Bušinec, Cerov Log, Cerovec, Čadraže, Čelevec, Čemše, Česence, Češča vas, Čisti Breg, Črešnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Čučja Mlaka, Daljni Vrh, Dešeča vas, Dobindol, Dobovo, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobruška vas, Dol pri Šmarjeti, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas, Dolenja vas, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenje Dole, Dolenje Gradišče, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenje Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Polje, Dolenje Sušice, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Globodol, Dolenji Maharovec, Dolenji Podboršt, Dolenji Suhadol, Dolenjske Toplice, Dolnja Stara vas, Dolnja Težka Voda, Dolnje Mraševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Dolž, Draga, Draga, Drama, Drašča vas, Drča, Drča, Drenje, Drganja sela, Družinska vas, Dvor, Gabrje, Gabrje pri Soteski, Gabrnik, Globočdol, Golobinjek, Golušnik, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenje Dole, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Mraševo, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Globodol, Gorenji Maharovec, Gorenji Podboršt, Gorenji Suhadol, Goriška Gora, Goriška vas, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Težka Voda, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Gradenje, Grč Vrh, Grič pri Klevevžu, Grmovlje, Groblje pri Prekopi, Gruča, Gumberk, Herinja vas, Hinje, Hmeljčič, Hrastje, Hrastje pri Mirni Peči, Hrastulje, Hrib, Hrib pri Hinjah, Hrib pri Orehku, Hrušica, Hrvaški Brod, Hudenje, Hudo, Iglenik, Imenje, Jablan, Jama, Jama pri Dvoru, Javorovica, Jelendol, Jelše, Jelše pri Otočcu, Jugorje, Jurka vas, Jurna vas, Klečet, Klenovik, Klopce, Kočevske Poljane, Koglo, Konec, Koroška vas, Koti, Križe, Kuzarjev Kal, Lašče, Laze, Lazina, Ledeča vas, Leskovec, Lešnica, Loka, Loke, Lopata, Loška vas, Lutrško selo, Mačkovec pri Dvoru, Mačkovec pri Škocjanu, Mala Cikava, Mala Strmica, Male Brusnice, Male Poljane, Malenska vas, Mali Ban, Mali Cerovec, Mali Kal, Mali Lipovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Rigelj, Mali Slatnik, Mali Vrh, Malo Lipje, Meniška vas, Mihovec, Mihovica, Mihovo, Mirna Peč, Mršeča vas, Nova Gora, Novo mesto, Občice, Obrh, Orehovica, Orešje, Orkljevec, Osrečje, Ostrog, Otočec, Paha, Pangrč Grm, Petane, Petelinjek, Plemberk, Pleš, Plešivica, Podgora, Podgozd, Podgrad, Podhosta, Podlipa, Podstenice, Podturn pri Dol. Toplicah, Polhovica, Poljane pri Mirni Peči, Poljane pri Žužemberku, Potok, Potov Vrh, Prapreče, Prapreče pri Straži, Prapreče pri Šentjerneju, Prečna, Prevole, Pristava, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Radovlja, Rajnovšče, Rakovnik, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Ratje, Razdrto, Reber, Roje, Ruhna vas, Rumanja vas, Sadinja vas pri Dvoru, Segonje, Sela, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Hinjah, Sela pri Ratežu, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Štravberku, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sela pri Zburah, Selišče, Selo pri Zagorici, Sevno, Smolenja vas, Soteska, Srebrniče, Srednje Grčevje, Srednji Globodol, Srednji Lipovec, Stara Bučka, Stare Žage, Stavča vas, Stopiče, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Stranska vas, Straža, Strelac, Suhor, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Šentjakob, Šentjernej, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Škocjan, Škrjanče pri Novem mestu, Šmalčja vas, Šmarje, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Šmihel pri Žužemberku, Štravberk, Tolsti Vrh, Tomažja vas, Travni Dol, Trebča vas, Trška Gora, Uršna sela, Vavta vas, Velike Brusnice, Velike Poljane, Veliki Ban, Veliki Cerovec, Veliki Kal, Veliki Lipovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Rigelj, Veliki Slatnik, Veliko Lipje, Verdun, Verdun pri Uršnih selih, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas, Vinji Vrh, Vinji Vrh, Vinkov Vrh, Visejec, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrh pri Šentjerneju, Vrhe, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhovo pri Žužemberku, Vrhpeč, Zafara, Zagrad, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zalisec, Zalog, Zalog pri Škocjanu, Zameško, Zapuže, Zavinek, Zbure, Zloganje, Žaloviče, Ždinja vas, Žerjavin, Žihovo selo, Žužemberk, Žvabovo, Žvirče.
2. Policijska postaja Trebnje, s sedežem v Trebnjem, za območje naslednjih naselij:
Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Beli Grič, Belšinja vas, Benečija, Bič, Bistrica, Bitnja vas, Blato, Bogneča vas, Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Cirnik, Čatež, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Draga pri Šentrupertu, Drečji Vrh, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje, Iglenik pri Veliki Loki, Jelševec, Jezero, Jordan Kal, Kamni Potok, Kamnje, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kriška Reber, Križ, Križni Vrh, Krtina, Krušni Vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martinja vas, Martinja vas pri Mokronogu, Medvedjek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mirna vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška vas, Ostrožnik, Pekel, Pluska, Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Velikem Gabru, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Račje selo, Radna vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravnik, Razbore-del, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem, Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Slepšek, Slovenska vas, Srednje Laknice, Stan, Stara Gora, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Straža, Studenec, Sv. Vrh, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, Škovec, Škrjanče, Škrljevo, Šmaver, Štatenberk, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje, Trstenik, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Vesela Gora, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje, Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zaloka, Zavrh, Zidani Most, Žabjek, Železno, Žubina.
3. Postaja mejne policije Črnomelj, s sedežem v Črnomlju, za območje naslednjih naselij:
Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem Vrhu, Brezje pri Rožnem Dolu, Brezje pri Vinjem Vrhu, Breznik, Brezova Reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Butoraj, Cerkvišče, Cerovec pri Črešnjevcu, Coklovca, Črešnjevec pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova vas, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Gaber pri Semiču, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornje Laze, Gornji Suhor pri Vinici, Gradnik, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem Dolu, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kal, Kanižarica, Kašča, Knežina, Komarna vas, Kot ob Kolpi, Kot pri Semiču, Kovača vas, Kovačji Grad, Krupa, Krvavčji Vrh, Kvasica, Lipovec, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Maline pri Štrekljevcu, Marindol, Mašelj, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Mladica, Močile, Moverna vas, Naklo, Nestoplja vas, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Prelesje, Preloge, Preloka, Pribinci, Pribišje, Pugled, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Rožni Dol, Ručetna vas, Sadinja vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Sela pri Semiču, Sela pri Vrčicah, Semič, Sinji Vrh, Sodevci, Sodji Vrh, Sredgora, Srednja vas, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Starihov Vrh, Stranska vas pri Semiču, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Trata, Trebnji Vrh, Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Vavpča vas, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci, Vrtača pri Semiču, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Vinica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči.
4. Postaja mejne policije Metlika, s sedežem v Metliki, za območje naslednjih naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Mačkovec pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Metlika,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Metlika,
– mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Radovica.
5. Postaja prometne policije Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, za območje policijske uprave Novo mesto.
11. člen
Policijska uprava Postojna:
1. Policijska postaja Cerknica, s sedežem v Cerknici, za območje naslednjih naselij:
Andrejčje, Babna Polica, Babno Polje, Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Benete, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Bočkovo, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dane, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Dolenje Poljane, Fara, Glina, Godičevo, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Gradiško, Grahovo, Hiteno, Hribarjevo, Hribljane, Hruškarje, Hudi Vrh, Iga vas, Ivanje selo, Jeršanovo, Jeršiče, Klance, Knežja Njiva, Korošče, Koščake, Kozarišče, Kožljek, Kramplje, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lahovo, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lepi Vrh, Lešnjake, Lipsenj, Lovranovo, Lož, Mahneti, Malni, Markovec, Martinjak, Metulje, Milava, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Podskrajnik, Podslivnica, Polšeče, Ponikve, Pudob, Radlek, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Ravne na Blokah, Ravnik, Reparje, Rožanče, Rudolfovo, Runarsko, Selšček, Sleme, Slivice, Slugovo, Stari trg pri Ložu, Stražišče, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Sveti Vid, Ščurkovo, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol, Topol pri Begunjah, Ulaka, Unec, Velike Bloke, Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zahrib, Zakraj, Zala, Zales, Zavrh, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Babno Polje.
2. Policijska postaja Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, za območje naslednjih naselij:
Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Starod I.
3. Policijska postaja Postojna, s sedežem v Postojni, za območje naslednjih naselij:
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Dilce, Dolnja Košana, Drskovče, Gorenje, Goriče, Gornja Košana, Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mala Pristava, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Ribnica, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šmihel, Šmihel pod Nanosom, Tabor nad Knežakom, Trnje, Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, Zagon, Zagorje, Zalog, Žeje.
4. Postaja mejne policije Jelšane, s sedežem v Jelšanah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Jelšane,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Starod,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine.
5. Postaja prometne policije Postojna, s sedežem v Postojni, za območje policijske uprave Postojna.
12. člen
Policijska uprava Slovenj Gradec:
1. Policijska postaja Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za območje naslednjih naselij:
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc, Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Vič,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Libeliče.
2. Policijska postaja Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah, za območje naslednjih naselij:
Brezni Vrh, Brezno, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Mlake, Muta, Orlica, Ožbalt, Pernice, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Rdeči Breg-del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Jernej nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Sv. Trije Kralji, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Št. Janž pri Radljah, Vuhred, Vurmat-del, Vuzenica, vas, Zgornja Kapla, Zgornja Orlica, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Radelj,
– mejnega prehoda za obmejni promet Kapla,
– mejnega prehoda za obmejni promet Muta,
– mejnega prehoda za obmejni promet Pernice,
– mejnega prehoda za obmejni promet Remšnik.
3. Policijska postaja Ravne na Koroškem, s sedežem na Ravnah na Koroškem, za območje naslednjih naselij:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele-del, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav.
4. Policijska postaja Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje naslednjih naselij:
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Paka-del, Pameče, Podgorje, Raduše, Razborca, Sele-del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slov. Gradcu, Šmiklavž, Tolsti Vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor.
5. Postaja mejne policije Holmec, s sedežem v Lokovici, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Holmec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Prevalje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Mežica.
6. Postaja prometne policije Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje policijske uprave Slovenj Gradec.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati odredba o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 55/99).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 271-4-011-12/03
Ljubljana, dne 18. marca 2003.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.