Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1423. Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 3962.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/98), v skladu z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
4. redni seji dne 20. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja v vsakoletnem proračunu na podlagi določil zakona o športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih Občina Šmarje pri Jelšah namenja za sofinanciranje programov športa. Pravilnik opredeljuje tudi ostala sredstva za šport v Občini Šmarje pri Jelšah, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
2. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
Predlog letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za posamezno proračunsko leto pripravi Oddelek za družbene dejavnosti in finance občine Šmarje pri Jelšah.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška in propagandna dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev in športne zveze,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v Občini Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z izvajalci športnih programov (prejemniki proračunskih sredstev) kakorkoli interesno povezani v smislu poslovnega povezanosti ali sorodstvenega razmerja (73. člen pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije).
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti in finance Občine Šmarje pri Jelšah.
7. člen
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 2. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
8. člen
Javni razpis za sofinanciranje programov športa mora biti objavljen vsaj v enem javnem mediju.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti (74. člen pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije):
– ime, naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna Republike Slovenije;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo še drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto javnega razpisa.
9. člen
Komisija pripravi županu predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin športnih programov se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja, oziroma kot izhaja iz meril za vrednotenje programov športa.
Po sprejetju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah določi župan ali po pooblastilu Odbor za šport občine Šmarje pri Jelšah vrednost točk za posamezne vsebine športnih programov.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin v športu.
Župan vse kandidate s sklepom obvesti o izboru in vrednotenju njihovega športnega programa. V roku 30 dni po sprejetju sklepa župan z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju programov na področju športa.
V. NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, roke za oddajo poročil, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
Sredstva za sofinanciranje programov pod točko 6.1 do vključno 6.6 iz 16. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na podlagi predloženih ustreznih dokumentov, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
11. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do
31. januarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 1,000.000 tolarjev, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel, oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela, ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
12. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor, odbor za šport in drugi pristojni organi Občine Šmarje pri Jelšah.
13. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
14. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
15. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1,3;
– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 1;
– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8;
– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se lahko upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa točke na podlagi korekcijskih faktorjev (Tabela 5).
16. člen
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Za program »Zlati sonček« in druge do 60-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Mladi planinec,
– drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do
80-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 20-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni. Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1A.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z ministrstvom pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke – do maks. 240-urni programi,
b) mlajši dečki, mlajše deklice – do maks. 400-urni programi,
c) starejši dečki, starejše deklice – do maks. 800-urni programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športnih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z največ 10 otroki. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
1.3 Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
1.3.2 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
a) kadeti, kadetinje – do maks. 1100-urni programi,
b) mladinci, mladinke – do maks. 1100-urni programi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader bonus točke za kategorizirane športnike. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po Tabeli 8.
1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so stari od 15 do 20 let, je namenjena ustrezni skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
1.4 Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 1.
2. Športna rekreacija
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 4.
3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa ter bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po Tabeli 8.
4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po Tabeli 8.
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 3.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu
6.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitev ustrezne usposobljenosti in licence.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 6.
6.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotovi država.
6.3 Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
6.4 Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
1. Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu zakona o športu se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– prireditev je na programu nacionalne panožne športne zveze,
– na njej nastopajo športniki iz Občine Šmarje pri Jelšah.
3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se v celoti ali delno odvija na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 7.
6.5 Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
6.6 Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Šmarje pri Jelšah do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,5 m2 pokritih vadbenih površin in 3 m2 nepokritih vadbenih površin na občana.
Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov, ki so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, se zagotavljajo do višine 100% investicije na posebni postavki proračuna občine.
Sofinancira se lahko tudi nakup športne opreme ter novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov v Občini Šmarje pri Jelšah do višine 50% investicije.
6.7 Delovanje športnih društev in (medobčinske) športne zveze
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.
Društva in zveza za osnovno delovanje potrebujejo sredstva. Društvo pridobi točke:
– za člane društva s plačano članarino za tekoče leto,
– za obseg programa dela društva.
Športna zveza pridobi točke:
– za vsako včlanjeno društvo v zvezi,
– za obseg programa dela zveze.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 5. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
VII. TABELE ZA DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
17. člen
Tabele za določitev višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljene v Prilogi 1.
18. člen
Tabele se smiselno uporabljajo v skladu z besedilom 16. člena pravilnika o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah.
Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira najem objekta, izvajalci pridobijo točke za zaprti oziroma za odprti objekt glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo in rezerviran termin (zagotovljene prostorske pogoje). Občina Šmarje pri Jelšah nakazuje sredstva za sofinanciranje najema objekta direktno na račun upravljavca objekta v primeru ko je lastnik športnega objekta občina.
Števila točk, ki so navedena v Tabeli 1 pod propagandno gradivo, materialni stroški, spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje so navedena za maks. število opravljenih ur. Izvajalcu programa se odobri proporcionalni del, glede na dejansko število opravljenih ur in se odobrijo samo če so stroški dejansko izkazani.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za sofinanciranje programov športne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, sprejet na seji sveta, dne 14. 6. 1996.
Št. 06202-0012/03
Šmarje pri Jelšah, dne 20. marca 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.