Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1429. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2003, stran 3986.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) Občinski svet občine Vojnik je na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vojnik za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami, dolgovi in naložbami. S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vojnik.
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja v ekonomski klasifikaciji in proračun v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe.
Posebni del proračuna je finančni načrt neposrednih proračunskih uporabnikov in obrazložitev.
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v tisoč SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina               Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          968.985
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                524.523
70 DAVČNI PRIHODKI                    440.077
700 Davki na dohodek in dobiček              364.107
703 Davki na premoženje                  29.682
704 Domači davki na blago in storitve           46.288
706 Drugi davki                         -
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   84.446
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                       13.000
711 Takse in pristojbine                  4.760
712 Denarne kazni                       160
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            -
714 Drugi nedavčni prihodki                66.526
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  89.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          7.000
721 Prihodki od prodaje zalog                  -
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred-
  metenih dolgoročnih sredstev              82.350
73 PRETJETE DONACIJE                      -
730 Prejete donacije iz domačih virov              -
731 Prejete donacije iz tujine                 -
74 TRRANSFERNI PRIHODKI                 355.112
740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij               355.112
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           989.985
40 TEKOČI ODHODKI                    252.915
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           68.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                         9.100
402 Izdatki za blago in storitve             173.305
403 Plačila domačih obresti                 1.310
409 Rezerve                         1.000
41 TEKOČI TRANSFERI                   385.430
410 Subvencije                       34.520
411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                    235.950
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
  ustanovam                       40.635
413 Drugi tekoči domači transferi             74.325
414 Tekoči transferi v tujino                  -
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 279.540
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          279.540
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                72.100
430 Investicijski transferi                72.100
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              -21.000
-----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina               Proračun leta 2003
  IV. PREJETA VPLAČILA DANIH
  POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH
  DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             11.852
750 Prejeta vračila danih posojil             11.852
751 Prodaja kapitalskih deležev                 -
752 Kupnine iz naslova privatizacije              -
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELELŽEV                    -
440 Dana posojila                        -
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           -
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije                        -
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)                        11.852
 
-----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina               Proračun leta 2003
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE                      11.000
500 Domače zadolževanje                  11.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA                     2.200
550 Odplačila domačega dolga                2.200
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -348
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          9.148
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             21.000
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so za določen namen potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti, so pa nujna za izvrševanje zakonsko opredeljenih nalog občine, dodatni odhodki bremenijo ustrezni funkcionalni namen porabe.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Župan lahko po predhodnem soglasju občinskega sveta v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna v naslednjih letih za investicije, ki se bodo začele v letu 2003.
4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Vojnik za leto 2003 se upoštevajo roki, ki so določeni v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna za tekoče leto. Ti roki veljajo tudi za neposredne in posredne uporabnike proračuna Občine Vojnik.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob ustreznem zavarovanju in če se na ta način doseže nižja pogodbena cena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru realiziranih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi. Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca leta, za katerega je proračun sprejet.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega leta.
Župan ima pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu ob polletju in po zaključnem računu.
8. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Skladno z zakonom oblikuje občina sredstva tekoče proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Glede na to, da so doslej kumulativno oblikovana sredstva obvezne proračunske rezerve že dosegla zakonsko določen okvir, v letu 2003 teh sredstev nismo dodatno načrtovali.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v višini 4,000.000 SIT odloča župan in o uporabi obvesti občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo višino, določeno v tem členu odloka, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 269-03/2003-1
Vojnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.