Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1414. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč, stran 3954.

Na podlagi 143., 146. in 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 3. redni seji dne 25. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega prispevka, odmera komunalnega prispevka in oprostitve ter zmanjšanja plačila komunalnega prispevka v Občini Mirna Peč.
2. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme ali rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, se komunalni prispevek izračuna na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme občinski svet.
Na območjih, za katera še ni osnov za izdelavo programa opremljanja, kakor tudi na območjih, ki so do določene stopnje že komunalno opremljena, se komunalni prispevek izračuna na način, določen s tem odlokom.
Izračun komunalnega prispevka je osnova za odmero komunalnega prispevka.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Poprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč pri 100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju Občine Mirna Peč znašajo na dan 30. 10. 2002 5.777 SIT/m2 stavbnega zemljišča in se pri izračunu komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
V poprečnih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost z javno infrastrukturo v deležih, razvidnih iz tabele 1.
Tabela 1:
 
Individualne komunalne naprave:
----------------------------------------------------------------------
Vrsta komunalne opremljenosti                 Deleži %
----------------------------------------------------------------------
1. Vodovodno omrežje                        11%
2. Kanalizacijsko omrežje                     22%
3. Elektro omrežje                         12%
Skupaj pri maksimalni opremljenosti                45%
----------------------------------------------------------------------
Kolektivne komunalne rabe:
----------------------------------------------------------------------
Vrsta komunalne opremljenosti                 Delež %
----------------------------------------------------------------------
1. Ceste                              53%
1.1. Makadamske ceste                       27%
1.2. Asfaltirane ceste                       53%
2. Javna razsvetljava                        2%
Skupaj pri maksimalni opremljenosti                55%
----------------------------------------------------------------------
Za različne izrabe stavbnega zemljišča se poprečni stroški opremljanja odčitajo iz tabele 2.
Tabela 2:
Poprečni stroški opremljanja pri različnih izrabah stavbnega zemljišča v SIT/m2 stavbnega zemljišča:
-------------------------------------------------------------
Izraba     Poprečni     Izraba       Poprečni 
stavbnega    stroški    stavbnega       stroški
zemljišča    opremljanja  Zemljišča     opremljanja 
        SIT/m2                 SIT/m2
-------------------------------------------------------------
0,05       684,12      1,55       6.094,74
0,10      1.368,24      1,60       6.123,62
0,15      2.052,35      1,65       6.152,51
0,20      2.736,47      1,70       6.181,39
0,25      3.420,59      1,75       6.210,28
0,30      4.104,71      1,80       6.239,16
0,35      4.788,83      1,85       6.268,05
0,40      5.472,94      1,90       6.296,93
0,45      5.498,28      1,95       6.325,82
0,50      5.523,62      2,00       6.354,70
0,55      5.548,96      2,05       6.383,59
0,60      5.574,30      2,10       6.412,47
0,65      5.599,64      2,15       6.441,36
0,70      5.624,97      2,20       6.470,24
0,75      5.650,31      2,25       6.499,13
0,80      5.675,65      2,30       6.528,01
0,85      5.700,99      2,35       6.556,90
0,90      5.726,32      2,40       6.585,78
0,95      5.751,66      2,45       6.614,67
1,00      5.777,00      2,50       6.643,55
1,05      5.805,89      2,55       6.672,44
1,10      5.834,77      2,60       6.701,32
1,15      5.863,66      2,65       6.730,21
1,20      5.892,54      2,70       6.759,09
1,25      5.921,43      2,75       6.787,98
1,30      5.950,31      2,80       6.816,86
1,35      5.979,20      2,85       6.845,75
1,40      6.008,08      2,90       6.874,63
1,45      6.036,97      2,95       6.903,52
1,50      6.065,85      3,00       6.932,40
-------------------------------------------------------------
Odmera komunalnega prispevka je odvisna od namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se objekt nahaja.
Prispevne stopnje za namembnost oziroma vrsto objekta ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo iz tabele 3.
Tabela 3:
Faktorji za namembnost objektov:
----------------------------------------------------------------------
Namembnost oziroma vrsta objekta                Faktor
----------------------------------------------------------------------
Finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami        1,20
Trgovinske in poslovne dejavnosti, gostinstvo in turizem     1,10
Stanovanja, zidanice nad kletjo, druge javne, skupne in
osebne storitvene dejavnosti                   1,00
Oskrba z elektriko, vodo, promet in zveze, dejavnost javne
uprave in obrambe                         0,90
Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo              0,80
Izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, športne in
kulturne dejavnosti                        0,60
Zimski vrtovi, zunanja stopnišča in terase za stanovanjske
namene                              0,50
Rudarstvo, skladiščenje kot osnovna dejavnost           0,40
Razni nezazidani odprti ali zaprti objekti            0,35
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo, kleti v zidanicah    0,30
Odprta športna igrišča in bazeni na prostem            0,15
----------------------------------------------------------------------
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Območja, v katerem se nahaja investitorjev objekt, so naslednja:
-------------------------------------------------------------------------------
Območje/komunalna opremljenost     Naselja ali deli naselij
-------------------------------------------------------------------------------
I. območje/vodovod, kanalizacija,   Ožje območje Mirne Peči (Ivanja vas,
elektrika, ceste, javna razsvetljava  Prisojna pot, Češence, Vihre,
                    Postaja)
II. območje/vodovod, elektrika,    Biška vas, Dolenja vas pri Mirni Peči,
ceste                 Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt,
                    Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt,
                    Goriška vas, Hmeljčič, Hrastje pri
                    Mirni Peči, Jablan, Jordankal,
                    Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh,
                    Rogovila, Šranga, Orkljevec, Sela pri
                    Zagorici, Srednji Globodol, Veliki Kal,
                    Vrhovo pri Mirni Peči
III. območje/elektrika, ceste     Čemše, Globočdol, Golobinjek, Grč
                    Vrh, Dobje, Jelše, Poljane pri Mirni
                    Peči, Šentjurij na Dolenjskem,
                    Vrhpeč, območja izven naselij v
                    I. in II. območju
-------------------------------------------------------------------------------
Ustrezni faktorji za območje se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo iz tabele 4.
Tabela 4:
Faktorji po območjih:
Območje              Faktor
I.                 0,60
II.                 0,40
III.                0,30
Zmanjšanje komunalnega prispevka z navedenimi faktorji zajemajo priznana vlaganja investitorja v komunalno infrastrukturo, vključno s fizičnim delom in materialnimi vložki.
4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se upoštevajo naslednji elementi:
a) površina stavbnega zemljišča, ki je površina gradbene parcele, povzeta iz lokacijskega načrta oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
b) bruto površina investitorjevega objekta, ki je povzeta iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med bruto površino objekta in površino gradbene parcele,
d) dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki se ugotovi iz predložene dokumentacije (lokacijski načrt oziroma projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
d) prispevna stopnja za namembnost objekta,
e) območje, v katerem objekt leži.
5. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:
a x d x e x n x o = komunalni prispevek v SIT
Pri čemer je: a – površina stavbnega zemljišča v m2
d – dejanska opremljenost stavbnega zemljišča v %
(seštevek odstotkov iz tabele 1)
e – poprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v SIT/m2
stavbnega zemljišča iz 3. člena (tabela 2)
n – faktor namembnosti objekta (tabela 3)
o – faktor območja (tabela 4)
Pri večnamenskih objektih se izračuna odstotke površin po posameznih namenih glede na celotno površino objekta, ki se jih pri izračunu komunalnega prispevka pomnoži z ustreznimi faktorji iz tabele 3 in se smiselno uporablja tudi pri ostalih primerih izračuna komunalnega prispevka.
6. člen
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij, nadomestnih gradenj in novogradenj na stavbnem zemljišču, kjer se že nahaja objekt, je za izračun komunalnega prispevka potrebno ugotoviti razliko med novo predvideno izrabo stavbnega zemljišča in obstoječo izrabo stavbnega zemljišča. Na podlagi tako ugotovljene razlike se iz tabele 2 odčita višino poprečnih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
Način izračuna komunalnega prispevka, navedenega v prvem odstavku tega člena, se pri nadomestni gradnji upošteva samo v primeru gradnje istonamenskega objekta na mestu obstoječega objekta. V primeru gradnje nadomestnega objekta z drugim namenom, se od izračunanega komunalnega prispevka za nov objekt odšteje izračunani komunalni prispevek za obstoječi objekt.
V primeru nadomestne gradnje, ko je faktor izrabe stavbnega zemljišča za novi objekt manjši od faktorja izrabe za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji objekt od obstoječega, se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom, izračunanim za novi objekt in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoječi objekt.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti navedeni podatki o bruto površinah obstoječih objektov in o površinah posameznih prostorov po posameznih namenih uporabe, o obremenitvah posameznih infrastrukturnih objektov in naprav in o površinah obstoječih gradbenih parcel. Enako velja za novo predvideno stanje.
Višina komunalnega prispevka v primerih iz prvega odstavka tega člena se izračuna po naslednji enačbi:
a1 x d1 x e1 x n x o = komunalni prispevek v SIT
pri čemer je: a1 – nova površina gradbenih parcel v m2
d1 – nova dejanska opremljenost stavbnega zemljišča v %
(seštevek odstotkov iz tabele 1)
e1 – poprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v SIT/m2 stavbnega zemljišča (tabela 2) pri novi izrabi stavbnega zemljišča, odčitani pri razliki med novim in obstoječim stanjem
n – faktor namembnosti objekta (tabela 3)
o – faktor območja (tabela 4)
7. člen
Pri spremembi namembnosti dela ali celotnega objekta in pri nespremenjeni izrabi stavbnega zemljišča se komunalni prispevek izračuna kot razlika med izračunanim komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za namembnost objekta za obstoječe stanje in izračunanim komunalnim prispevkom pri prispevni stopnji za novo predvideno stanje.
8. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več objektov, površine, ki služijo posameznim objektom pa niso opredeljene, se za površino stavbnega zemljišča pri izračunu komunalnega prispevka za posamezen objekt upošteva delež gradbene parcele v razmerju bruto površine posameznega objekta.
Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo individualne rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb ali samostojno s sredstvi občine, se dovoli priključitev šele po plačilu ustreznega dela stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije. Pripadajoči del stroškov odmeri pristojni občinski organ z odločbo na podlagi vloge investitorja ob upoštevanju določil 3. in 4. člena tega odloka in faktorja iz tabele 4. Od tako izračunanega komunalnega prispevka se odštejejo olajšave, kolikor investitor predloži dokazila o vlaganjih v izgradnjo infrastrukturnega omrežja, na katerega se investitor priključuje.
III. OPROSTITVE IN ZMANJŠANJA ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj, za objekte, katerih investitor je Občina Mirna Peč.
11. člen
Stroški izvedbe neposrednih priključkov objekta na obstoječe omrežje in prispevki, ki jih za posamezno infrastrukturno omrežje investitirjem zaračunavajo javna podjetja pred priključitvijo objektov nanj, niso predmet tega odloka in olajšav.
12. člen
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je investitor upravičen v primeru, da je investitor prispeval k izgradnji infrastrukturnega omrežja v Občini Mirna Peč ali plačeval krajevni samoprispevek pod pogojem, da predloži dokazila o lastnih vlaganjih in vlaganjih zakonca v posamezno infrastrukturno omrežje (pogodba, račun, virman, blagajniški prejemek) ali dokazila o plačanih samoprispevkih. Obračunske situacije, predračuni se ne štejejo kot dokazila o vlaganjih v infrastrukturno omrežje. Dokazila o plačanih občinskih in krajevnih samoprispevkih investitor pridobi pri delodajalcih, v primeru stečajev oziroma ukinitve podjetij pa zadostuje potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
Če je bila za odkup zemljišča sklenjena z občino pogodba, iz katere je razvidno, da je investitor ali predhodni lastnik že plačal določen strošek komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča, se od izračunanega komunalnega prispevka za novo stanje odšteje del pogodbene vrednosti (revalorizirane z indeksom rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije), ki jo ob upoštevanju določil tega odloka lahko štejemo kot del že plačanega komunalnega prispevka.
V primeru, ko je investitor financiral izgradnjo javne komunalne infrastrukture v soglasju s pristojnim podjetjem, mora v zvezi s tem predložiti dokazila in pismeno izjavo pristojnega podjetja.
Vlaganja in samoprispevek se upoštevajo za zadnjih 20 let in se revalorizirajo z indeksom rasti cen za nizko gradnjo.
Vlaganja v infrastrukturo za posamezno komunalno napravo in neuveljavljene olajšave se v primeru že odmerjenega komunalnega prispevka priznajo samo do višine, izračunane v skladu s 3., 4., 5., 6., 7. in 9. členom tega odloka. Vrednost posamezne komunalne infrastrukture se določi v odstotku iz tabele 1 ob upoštevanju ostalih določil tega odloka. Samoprispevek se odšteje na koncu izračuna komunalnega prispevka.
Do zmanjšanja komunalnega prispevka so ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjih odstavkov tega člena upravičeni investitorji prizidav, dozidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in podobnih gradenj na lokaciji, kjer že stojijo objekti njihovih staršev in ki predložijo dokazila o vlaganjih svojih staršev, vendar le do višine še neuveljavljenega zneska.
Investitor, ki je kupil nepremičnino, v povezavi s katero so predhodni lastniki že vlagali v izgradnjo komunalne infrastrukture, je do zmanjšanja plačila komunalnega prispevka ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjih odstavkov tega člena upravičen v primeru, ko predloži dokazila o predhodnih vlaganjih prejšnjega lastnika v posamezno infrastrukturno omrežje.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se v skladu s predpisi o telekomunikacijah ne upošteva opremljenost stavbnega zemljišča s telefonskim omrežjem in s tem povezanih vlaganj pri uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.
14. člen
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Mirna Peč pred izdajo gradbenega dovoljenja. O možnostih odloga oziroma o obročnem načinu plačila na podlagi vloge investitorja odloča župan občine.
15. člen
V posebnih primerih lahko o konkretni višini komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom odloči občinski svet s sklepom.
16. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in dokazila o plačanem komunalnem prispevku oziroma na podlagi s tem namenom sklenjene pogodbe z Občino Mirna Peč.
17. člen
Po tem odloku zbrana sredstva se morajo namensko uporabiti za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju Občine Mirna Peč.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pogodbe o plačilu komunalnega prispevka, ki so jih investitorji sklenili z Občino Mirna Peč pred uveljavitvijo tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi. V pogodbi izračunana višina komunalnega prispevka velja za dokončno kolikor Občina Mirna Peč ne prejme od investitorja pisni poziv za izračun končnega obračuna, in sicer v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za izračun komunalnega prispevka se za območje Občine Mirna Peč preneha uporabljati »Odlok o poprečni gradbeni ceni m2 stanovanjske površine in poprečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 1997« (Uradni list RS, št. 33/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-08/03
Mirna Peč, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.