Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1366. Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov, stran 3900.

Za izvrševanje 12. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in 32. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor prijav za sofinanciranje programa dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov (v nadaljnjem besedilu: centri), postopek evalvacije, spremljanje izvajanja programa in način obveščanja o rezultatih izvajanja programa.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s tem pravilnikom sofinancira del dejavnosti centrov, ki je pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
II. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV SOFINANCIRANJA
3. člen
Minister, pristojen za znanost (v nadaljevanju: minister) imenuje komisijo za knjižnično in informacijsko dejavnost (v nadaljevanju: komisija), ki je neodvisno strokovno telo ministrstva za področje knjižnične in informacijske dejavnosti.
Člane komisije imenuje minister na predlog znanstveno-raziskovalnih svetov za posamezno znanstveno vedo. Znanstveno-raziskovalne svete opredeljuje pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97, 69/98, 21/01 in 96/02).
V komisijo so imenovani po en član za vsako znanstveno vedo, en predstavnik Inštituta informacijskih znanosti – IZUM, en predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice in en predstavnik ministrstva. Komisija je imenovana za dobo 4 let. Predsednika izvolijo člani komisije izmed sebe na prvi delovni seji v novi sestavi.
Način dela komisije določa poslovnik.
4. člen
Člani komisije so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani.
Minister razreši člana komisije:
– če član sam zahteva razrešitev,
– če se član pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje svojih nalog ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge,
– če je imenovan za predsednika ali nacionalnega koordinatorja znanstveno-raziskovalnega sveta na področjih posameznih ved in
– če je imenovan za predsednika nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta.
5. člen
Naloge komisije so naslednje:
– svetovanje ministrstvu pri oblikovanju politike razvoja knjižnične in informacijske dejavnosti Slovenije v pristojnosti ministrstva,
– usklajevanje stališč o vprašanjih delovanja in razvoja komunikacijske infrastrukture knjižnic in centrov v pristojnosti ministrstva,
– obravnava predloga prednostnega seznama centrov, katerim naj bi se sofinancirala dejavnost oziroma naloge centrov, priprava mnenja k predlogu prednostnega seznama centrov in priprava ocene o planiranih stroških za izvedbo dejavnosti oziroma nalog centrov,
– sodeluje tudi pri pripravi strokovne ocene predlogov prijav za sofinanciranje nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov ter pri pripravi predloga seznama knjižnic in centrov, katerim naj bi se sofinancirala nabava tuje znanstvene literature in baz podatkov.
1. Osrednji specializirani informacijski centri
6. člen
Naloge centrov so:
– obdelovanje, organiziranje, vrednotenje, arhiviranje in posredovanje specializiranih informacij in informacijskih virov,
– izvajanje selekcije pri vnosu bibliografskih zapisov v bibliografsko bazo raziskovalcev ter spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih zapisov.
Naloge centrov lahko opravljajo tudi specialne in visokošolske knjižnice.
7. člen
Za razreševanje vsebinskih vprašanj, povezanih z drugo alineo prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, centri sodelujejo z ustreznimi strokovnimi telesi. Strokovno telo opravlja strokovno svetovalno delo za centre pri vodenju bibliografij raziskovalcev, in sicer: izobraževanje, svetovanje in arbitriranje na področju vrednotenja raziskovalne uspešnosti.
V strokovnem telesu morajo biti predstavniki vseh znanstvenih ved, SAZU, univerz in raziskovalnih organizacij. Strokovno telo s sklepom imenuje minister.
8. člen
Ministrstvo zbira pisne vloge za sofinanciranje dejavnosti oziroma nalog iz 6. člena tega pravilnika na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva ali druga pravna oseba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ministrstvu.
9. člen
Dejavnosti oziroma naloge iz 6. člena tega pravilnika lahko prijavitelji opravljajo kot samostojne pravne osebe ali kot organizacijska enota prijavitelja, ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let.
Vodja centra oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in selekcijo bibliografskih zapisov mora imeti najmanj magisterij znanosti.
10. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister. Poleg predsednika ima komisija za vodenje postopka še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje v zvezi s postopkom javnega razpisa.
1.1. Izvedba javnega razpisa
11. člen
Ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni razpis za sofinanciranje dejavnosti oziroma nalog iz 6. člena tega pravilnika na znanstveno-raziskovalnih področjih:
– naravoslovno-matematičnih ved,
– tehniških ved,
– biotehniških ved,
– medicinskih ved,
– družboslovnih ved in
– humanističnih ved.
Javni razpis se objavi vsaka tri leta.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in naslov ministrstva,
– predmet javnega razpisa, z navedbo osnovnih pogojev in meril za sofinanciranje,
– področja, ki so predmet obravnave,
– cilje,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja sofinanciranja,
– način, oblika in rok, do katerega morajo biti oddane pisne vloge,
– datum odpiranja vlog za sofinanciranje,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izboru in o višini sofinanciranja,
– kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
12. člen
Prijavitelj se prijavi na razpis skladno z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec, v katerem se navede: naziv, navedba področij in navedba strokovnjaka za spremljanje, nadzor in selekcijo bibliografskih zapisov,
– program dela in razvoja centra za razpisno obdobje,
– strokovne reference prijavitelja,
– finančni načrt delovanja centra za razpisno obdobje,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sofinanciranja,
– dokazila o izpolnjevanju meril določenih s tem pravilnikom.
Prijavitelj mora predložiti k prijavi na razpis (v nadaljevanju: prijava) redni izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
13. člen
Uradna oseba označi na vsaki prejeti prijavi zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Vsakemu prijavitelju pošlje potrdilo, v katerem sta navedena zaporedna številka njegove prijave in datum prejema, v roku 8 dni od prejema prijave.
Komisija v zapisnik o odpiranju prijav navede predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav,
2. predmet javnega razpisa,
3. imena navzočih predstavnikov komisije,
4. imena oziroma nazive predlagateljev, ki so vložili prijave,
5. vrstni red odpiranja prijav,
6. ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
14. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je prijava pomanjkljiva, predsednik komisije za vodenje postopka o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
1.2. Evalvacija in izbor
15. člen
Ko komisija za vodenje postopka ugotovi, da prijava vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje prijave v ocenitev predsednikom znanstveno-raziskovalnih svetov po posameznih področjih. Znanstveno-raziskovalni sveti v 30 dneh pripravijo predlog prednostnega seznama centrov glede na svojo strokovno oceno.
16. člen
Znanstveno-raziskovalni sveti pri ocenjevanju prijav upoštevajo naslednje kriterije:
– kakovost programa dela in razvoja centra,
– usposobljenost centra za opravljanje nalog in
– infrastrukturne pogoje za opravljanje nalog.
Kakovost programa dela in razvoja centra se izkaže z ekspertno oceno glede usklajenosti informacijsko infrastrukturnih potreb razvoja raziskovalne in razvojne dejavnosti s programom dela centra.
Usposobljenost centra za opravljanje dejavnosti oziroma nalog iz 6. člena tega pravilnika se izkaže s priloženimi referencami in izobrazbeno strukturo delavcev centra.
Infrastrukturni pogoji se izkažejo s stopnjo tehnološke razvitosti za opravljanje določenih dejavnosti oziroma nalog centra.
17. člen
Prednost pri sofinanciranju imajo centri, ki izkažejo večjo kakovost programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje dejavnosti oziroma nalog in boljše pogoje dela centra.
18. člen
Predlog prednostnega seznama centrov obravnava komisija. Komisija pri oblikovanju mnenja upošteva usmeritve nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. Znanstveno-raziskovalne svete lahko komisija zaprosi za dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama centrov.
19. člen
Na podlagi predloga prednostnega seznama centrov, ki jih pripravijo znanstveno-raziskovalni sveti in mnenja komisije, minister s sklepom določi dokončni seznam in višino sofinanciranja centrov.
Minister pri tem upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev in v tem pravilniku določene kriterije ob upoštevanju nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
20. člen
Uradna oseba obvesti prijavitelja, vsakega posebej, o rezultatih izbora prijav najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa oziroma 30 dni po veljavnosti državnega proračuna, če ta ni znan pred koncem postopka za izbor. Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o centru, o predmetu sofinanciranja in o višini sredstev. Skupaj z obvestilom se prijavitelju pošlje tudi predlog pogodbe.
1.3. Zahteva za preveritev utemeljenosti sklepa
21. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti zahtevo za preveritev utemeljenosti sklepa (v nadaljevanju: zahteva). V zahtevi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga zahtevo.
Predmet zahteve ne morejo biti postavljeni kriteriji za ocenjevanje prijav.
22. člen
O zahtevi odloči minister v petnajstih dneh. Odločitev je dokončna.
1.4. Izvajanje sofinanciranja
23. člen
Za obdobje financiranja se upošteva stroške dela glede na planirane stroške za opravljanje dejavnosti oziroma nalog centra.
24. člen
Sestavine pogodbe so:
1. naziv, naslov in matična in davčna številka ministrstva in prijavitelja,
2. pogodbeni predmet,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. določbe o sankcijah, če prijavitelj nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni pogodbenega predmeta,
5 določilo, da mora prijavitelj sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti.
V pogodbi minister pooblasti osebo za spremljanje namenske porabe proračunskih sredstev za izvedbo pogodbenega predmeta.
1.5. Spremljanje izvajanja programov
25. člen
Ministrstvo spremlja izvajanje nalog centra iz 6. člena tega pravilnika na način in po postopku, določenem s pogodbo o financiranju.
Prijavitelj je dolžan o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi, obvestiti ministrstvo v 8 dneh po nastopu sprememb.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe v primeru;
– če prijavitelj ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi,
– da se prijavitelj ne drži s pogodbo določenih rokov za izvedbo posameznih dejanj, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu,
– če nastopijo novi pogoji, ki so drugačni od dogovorjenih.
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, ministrstvo zahteva, da mora prijavitelj vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.
Tudi če ministrstvo ne odstopi od pogodbe, lahko v primerih, navedenih v tretjem odstavku tega člena, zahteva vračilo že izplačanih sredstev, in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.
1.6. Obveščanje javnosti
26. člen
Center mora pri objavi rezultatov svojega dela in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru dejavnosti in nalog, ki so bile sofinancirane s sredstvi ministrstva.
III. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Uradni list RS, št. 62/95).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-8/2003
Ljubljana, dne 19. marca 2003.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport