Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1431. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003, stran 3988.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnite), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet občine Žetale na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                    v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               202.001
    TEKOČI PRIHODKI(70+71)                     82.001
70   DAVČNI PRIHODKI                        45.000
    700 Davki na dohodek in dobiček                26.000
    703 Davki na premoženje                    16.900
    704 Domači davki na blago in storitve              2.100
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       37.001
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        6.140
    711 Takse in pristojbine                    1.900
    712 Denarne kazni                         10
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             900
    714 Drugi nedavčni prihodki                  28.051
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                      120.000
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                        120.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                        246.200
40   TEKOČI ODHODKI                         53.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              9.600
    401Prispevki delodajalcev za socialne zadeve          1.400
    402 Izdatki za blago in storitve                42.000
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve
41   TEKOČI TRANSFERI                        45.000
    410 Subvencije                         2.700
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          18.300
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.200
    413 Drugi tekoči domači transferi               19.800
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                     146.470
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            146.470
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                     1.730
    430 Investicijski transferi                   1.730
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)               44.199
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnina iz naslova privatizacije
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV.-V.)
C)   RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.  ZADOLŽEVANJE(500)                       44.199
50   ZADOLŽEVANJE                          44.199
    500 Domače zadolževanje                    44.199
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
 
55   ODPLAČILO DOLGA
    550 Odplačilo domačega dolga
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     -
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.-IX.)               44.199
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   44.199
----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji, po področjih proračunske porabe, in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec. Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v skladu s predpisi. Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo vrednost določeno za občinski proračun morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2003 je oblikovana v višini 1,500.000 SIT in se v letu 2003 v proračunsko rezervo ne izloča dodatnih sredstev. O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
7. člen
Za kritje presežkov od odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov presežek nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občine za proračun leta 2003 lahko zadolži do zakonske višine. O najetju posojila odloča župan Občine Žetale.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 062-01-005/2003
Žetale, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.