Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 3935.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), na podlagi 218. člena zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 17. in 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 3. seji dne 12. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
1. člen se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“V Mestni občini Celje se za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo od stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).”
2. člen
V 2. členu se na koncu besedila črta zadnji odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko mestni svet zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v primeru prizadetosti z elementarnimi nesrečami za dobo enega leta od nastanka nesreče, pri čemer se za nastanek šteje rok zapadlosti prvega naslednjega obroka nadomestila po nastanku elementarne nesreče.
Zavezanec lahko uveljavlja oprostitev z vlogo, ki jo predloži v roku 30 dni od nastanka elementarne nesreče na Mestno občino Celje.
Nadomestilo se ne plačuje od športnih objektov, ki so določeni v sklepu o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 28/99), razen, če se v okviru športnih objektov vrši dejavnost, ki ni športna dejavnost po navedenem sklepu.”
3. člen
V 2.a členu se na koncu besedila za piko doda naslednje novo besedilo:
“Vlogo za zmanjšanje nadomestila z dokazili o novih zaposlitvah je zavezanec dolžan vložiti na Davčni urad Celje – Izpostava Celje najkasneje do 31.12. v letu v katerem so nastali pogoji za zmanjšanje nadomestila. Zmanjšanje nadomestila se upošteva za naslednji dve leti od nastankov pogojev za zmanjšanje nadomestila, kot jih določa ta odlok.”
4. člen
4. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
“Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prostostoječih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– površine na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se upošteva velikost površin po določilih odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje oziroma po določilih ustrezne pogodbe za uporabo javnih površin.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave v skladu.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka ter površina nezazidanih stavbnih zemljišč iz 4.a člena tega odloka.”
5. člen
Za dosedanjim 4. členom se doda nov 4.a člen z naslednjim besedilom:
“Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.”
6. člen
V 9. členu se na koncu besedila za piko doda naslednje novo besedilo:
“Za dejavnost F se po tem odloku ne točkuje komunalna opremljenost stavbnega zemljišča po tem členu odloka.”
7. člen
10. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
“Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča ter splošne komunalne rabe
Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz 6. člena tega odloka. Namembnost stavbnega zemljišča se določi glede na dejavnost, ki se na zazidanem stavbnem zemljišču dejansko vrši po standardni klasifikaciji dejavnosti.
Pri določanju točk za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva namembnost, ki je določena po izvedbenem prostorskem aktu oziroma se upošteva namembnost za katero je bilo zemljišče pridobljeno. V tem primeru se določijo točke po tem odloku za namembnost, ki je razvidna iz pravnega posla o pridobitvi nepremičnine.
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
A) stavbna zemljišča za prodajne centre (nad 20.000 m2 površin funkcionalnega zemljišča s trgovsko ponudbo na posamezni lokaciji), bencinski servisi, igre na srečo razen Loterije, pri čemer se v to skupino uvrščajo vse dejavnosti po tem odloku, ki se na takšnem stavbnem zemljišču vršijo,
B) stavbna zemljišča za finančne storitve (celotna dejavnost skupine J) in Loterija,
C1) stavbna zemljišča za storitveno dejavnost razen osebnih storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti G, H in O po standardni klasifikaciji dejavnosti),
C2) stavbna zemljišča za storitveno dejavnost osebnih storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti G, H in O po standardni klasifikaciji dejavnosti),
D) stavbna zemljišča za industrijo, gradbeništvo in promet,
E1) stavbna zemljišča za upravo in javne zavode lokalne samouprave,
E2) stavbna zemljišča za ostalo upravo in javne zavode,
F) stavbna zemljišča za prenos električne energije, tranzit in prenos plinastih goriv, telekomunikacijske storitve, baznih postaj mobilne telefonije, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture po zakonu o graditvi objektov,
G) stavbna zemljišča za stanovanjske namene.
Spisek dejavnosti po posameznih skupinah iz tega odloka je razviden iz priloge, ki je sestavni del tega odloka.
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča in komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe je za določitev nadomestila naslednje:
---------------------------------------------------------------
DEJ/OBMOČJE    I     II    III    IV     SMJ
---------------------------------------------------------------
A        255    255    200    165     265
B        195    130    140    85     220
C1       115     90     90    40     30
C2       115     90     90    40     50
D        150     80     90    100     150
E1        25     25     25    25     25
E2        50     50     50    50     50
F       7500    7500    7500   7500    7500
G        10     3     8     3      7
---------------------------------------------------------------
Komunalna
oprema
splošne rabe   20     15     14     7     20
---------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------
Uporaba javnih površin      I   II   III  IV  SMJ
---------------------------------------------------------------
– gostinski vrtovi,        7    6    5   –   5
– kioski in samostojne stojnice, 5    4    1   –   3
– zabavne prireditve, razstave  3    2    1   –   2
in sejmi za gosp. namene
ter vodne in obvodne
površine
---------------------------------------------------------------
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Za nezasedene poslovne prostore na območju starega mestnega jedra se upošteva pri izračunu nadomestila dosedanja dejavnost, ki se je odvijala v poslovnem prostoru povečana za faktor 3,00.”
8. člen
11. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
“Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot za zazidano stavbno zemljišče.“
9. člen
V celoti se spremeni priloga 1 k odloku (spisek dejavnosti po posameznih skupinah).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, določila, ki so usklajena z 218. členom zakona o graditvi objektov se upoštevajo od 1. 1. 2003, preostala določila odloka pa se začnejo izvajati s 1. 5. 2003.
Št. 42306-1/2003
Celje, dne 12. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.