Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2002, stran 3925.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00) 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2002 z naslednjo vsebino:
po 3-mestnih kontih                      v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------------------
Zap.                    
št.  Konto Besedilo                     Realizacija 2002
------------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             
1   70   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            477.844
2   70   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  297.203
3   70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             280.353
4   700  Davki na dohodek in dobiček                222.036
5   703  Davki na premoženje                    19.632
6   704  Domači davki na blago in storitve             38.685
7   706  Drugi davki                           
8   71   NEDAVČNI PRIHODKI                        
       (710+711+712+713+714)                   16.850
9   710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        7.136
10  711  Takse in pristojbine                    2.791
11  712  Denarne kazni                         208
12  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            1.475
13  714  Drugi nedavčni prihodki                   5.240
14  72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)             41.448
15  720  Prihodki od podaje osnovnih sredstev            41.448
16  721  Prihodki od prodaje zalog                    
17  722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega          
       premoženja                            
18  73   PREJETE DONACIJE (730+731)                    
19  730  Prejete donacije iz domačih virov                
20  731  Prejete donacije iz tujine                    
21  74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)                 139.193
22  740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih           
       institucij                        139.193
23  40   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             475.704
24  40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)           102.715
25  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             25.931
26  401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         3.790
27  402  Izdatki za blago in storitve                69.808
28  403  Plačila domačih obresti                     
29  409  Rezerve                           3.186
30  41   TEKOČI TRANSFERI                         
       (410+411+412+413+414)                   203.814
31  410  Subvencije                         10.422
32  411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom         123.553
33  412  Transferi neprofitnim org. in ustanovam          19.370
34  413  Drugi tekoči domači transferi               50.469
35  414  Tekoči transferi v tujino                    
36  42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                129.779
37  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            129.779
38  43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)               39.396
39  430  Investicijski transferi                  39.396
40      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK I.-II.              2.140
       
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
41  75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                
       IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                  
       (750+751+752) 1.974                       
42  750  Prejeta vračila danih posojil                  
43  751  Prodaja kapitalskih deležev                 1.974
44  752  Kupnine iz naslova privatizacije                 
45  44   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH             
       DELEŽEV (440+441+442)                     558
46  440  Dana posojila                          
47  441  Povečanje kapitalskih deležev                 558
48  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         
49      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                 
       IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)             1.416
                                
C) RAČUN FINANCIRANJA                       
50  50   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     
51  500  Domače zadolževanje                       
52  55   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   
53  550  Odplačila domačega dolga                     
54      IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                  
       NA RAČUNIH                         3.556
55      X. NETO ZADOLŽEVANJE                    -3556
56      XI. NETO FINANCIRANJE                   -2.140
------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/03
Braslovče, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r