Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1427. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 2. trimesečje 2003, stran 3985.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02 in 87/02 – odl. US), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje
za 2. trimesečje 2003
1. člen
Za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2003 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja Občina Trebnje ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2002.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere in transfere posameznikom,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje se vroči nadzornemu odboru Občine Trebnje ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2003.
Št. 403-04-1/2000
Trebnje, dne 26. marca 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.