Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1407. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003, stran 3949.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 26/97, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00 in 51/02) in odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99) ter 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             586,183.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  440,491.000
70   DAVČNI PRIHODKI                      425,825.000
    700 Davki na dohodek in dobiček             235,235.000
    703 Davki na premoženje                  52,611.000
    704 Domači davki na blago in storitve          137,979.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)          14,666.000
    710 Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja      9,900.000
    711 Takse in pristojbine                  3,566.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                1,200.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)               109,300.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnik sredstev         10,000.000
    722 Prihodki od prodaje zemlj. in nemat.
    premoženja                         99,300.000
73   PREJETE DONACIJE                          –
    730 Prejete donacije iz domačih virov               –
    731 Prejete donacije iz tujine                   –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    36,392.000
    740 Transferni prih. iz drugih javnofinan. institucij   36,392.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               639,183.000
40   TEKOČI ODHODKI                       89,578.044
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           37,544.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       6,430.000
    402 Izdatki za blago in storitve             45,604.044
    403 Plačila domačih obresti                    –
    409 Sredstva izločena v rezerve                  –
41   TEKOČI TRANSFERI                     270,646.206
    410 Subvencije                       7,700.000
    411 Trans. posameznikom in gospodinjstvom         54,160.000
    412 Trans. neprof. org. in ustanovam           16,303.720
    413 Drugi tekoči domači trans.              192,482.486
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   244,429.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          244,429.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  34,529.750
    430 Investicijski transferi                34,529.750
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                  53,000.000
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN              53,000.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+751+752)
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                        –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN               53,000.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
 
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)                    –
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                        –
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE ( VIII.–IX.)                   –
 
XI.  ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV
----------------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003.
Proračun obsega skupni znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki prikazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet občine Hrpelje-Kozina.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino “400 – plače in drugi izdatki zaposlenim” in “401 – prispevki delodajalcev za socialno varstvo “ , razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, razen med tema dvema skupinama.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
5. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
6. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Hrpelje-Kozina.
7. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred zakonskim rokom, z odredbo župana.
8. člen
Neposredni uporabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
10. člen
Župan v letu 2003 za odhodke in investiije in investicijske transfere razpiše javno naročilo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. Proračunska rezerva se v letu 2003 ne oblikuje, ker je že dosegla zakonsko predpisano višino največ 1,5% prejemkov proračuna.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V letu 2003 občina ne predvideva zadolževanja.
14. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4147-21/2003
Hrpelje-Kozina, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.