Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1378. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja, stran 3921.

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 30. in 38. člena ustanovitvenega akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdaja direktor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po predhodnem soglasju nadzornega sveta št. 12003-1/2002 z dne 27. 3. 2003
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
P O S L O V A N J A
za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00, 24/01, 106/01 in 102/02) se v prvem odstavku 2.b člena za besedo “sprejema” črta besedilo “teh predpisov v Evropski uniji” in se nadomesti z besedilom “nacionalnih standardov”.
2. člen
V točki c) petega odstavka 2.d člena se črta besedilo “in halogeniranimi“.
3. člen
V četrtem odstavku 16. člena se v prvi alinei črta besedilo “snovi in energije“.
Druga in tretja alinea tega člena se v celoti črtata in nadomestita z novima alinejama:
“- zmanjšanja porabe naravnih virov in energije do 5 točk za vsak posamezni vir, vendar največ 15 točk, in
– sanacije okolja do 15 točk.“.
4. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedi “in druge” črtata in nadomestita z besedilom: “, druge, sedme ali osme”.
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 29. člena se črta in nadomesti z novimi tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom, kot sledi:
“V primerih ugotovljenih odstopanj iz prve, druge, sedme ali osme alinee prejšnjega odstavka sklad takoj odpove pogodbo, kreditojemalec pa je dolžan plačati skladu v roku petih dni od prejema njegove zahteve znesek celotnega kredita po kreditni pogodbi v enkratnem znesku z obrestmi, ki veljajo za zamudne obresti, in sicer od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Namesto odstopa od pogodbe lahko direktor po predhodnem pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ugotovljena manjša odstopanja od pogodbe, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, na novo uredi z ustrezno prenovo ali dopolnitvijo kreditne pogodbe.
Brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sme direktor po predlogu kreditojemalca z njim skleniti dogovor o spremembi kreditne pogodbe, kolikor je poprej kreditojemalec pogodbene obveznosti iz prvotne kreditne pogodbe v celoti izpolnjeval. Pri tem morajo biti upoštevani veljavni splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja in vsi pogoji javnega razpisa, na podlagi katerega je bila prvotna kreditna pogodba sklenjena. Take spremembe kreditne pogodbe so izključene v primerih iz prvega odstavka tega člena.
V primeru prenove, dopolnitve oziroma spremembe kreditne pogodbe v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena mora biti upoštevano pravilo, da skupna višina finančnih spodbud oziroma državnih pomoči, ki jih prejme kreditojemalec iz javnih virov, ne sme preseči dovoljene višine državne pomoči.”.
5. člen
Priloga 1 k splošnim pogojem poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja se v celoti črta in nadomesti z novo prilogo 1.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12003-1/2002
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Direktor
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Ljubo Žužek l. r.