Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec, stran 3959.

Na podlagi 21. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je po obravnavi dne 1. 4. 2003 župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Odlok o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/03) se dopolni in sicer tako, da se za
1. členom dodata 1.a in 1.b člen, ki se glasita:
1.a člen
Območje, kjer je prej veljal ZN Obrtno skladiščne cone – OSC (Medobčinski uradni vestnik 16/84) spada v območje Ps in ga po ukinitvi ZN Obrtno skladiščne cone – OSC ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo).
1.b člen
Zaradi te spremembe se spremeni tudi grafična karta list 5: Razmejitve, merila in pogoji Slovenj Gradec, Stari trg, Legen v M 1:5000 odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo).
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00007/2001
Slovenj Gradec, dne 25. marca 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.