Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1374. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o avto-taksi prevozih, stran 3915.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Martina Paumana iz Hoč na seji dne 20. marca 2003
s k l e n i l o:
Izvrševanje 3. člena odloka o avto-taksi prevozih (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 15/02) se do končne odločitve zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik izpodbija 3. člen odloka o avto-taksi prevozih (v nadaljevanju: odlok), po katerem lahko pridobijo dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Maribor le pravne osebe s sedežem v tej občini ali podjetniki s stalnim prebivališčem v tej občini. Navaja, da je bila njegova vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Maribor zavrnjena iz razloga, ker ni prebivalec te občine. S 3. členom odloka naj bi bil kršen 74. člena ustave, ker lokalna skupnost z njim omejuje pravico izvajanja gospodarske dejavnosti, ter 2. člen in tretja alinea 5. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 – ZPOmK), ker omejuje prosto nastopanje na trgu. Ustavnemu sodišču predlaga, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe odloka in s tem omogoči izvajanje dejavnosti taksi službe podjetnikom taksistom, ki so to dejavnost pred uveljavitvijo odloka izvajali ne glede na sedež oziroma stalno prebivališče.
2. Ustavno sodišče je sprejelo predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe. Po določbi 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme namreč ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Nepopravljive posledice na strani pobudnika so očitne. Če bo ustavno sodišče ugotovilo neskladnost izpodbijanega odloka, jih za nazaj ne bo mogoče odpraviti. Zato je bilo treba do končne odločitve zadržati izvrševanje izpodbijanega odloka.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Fišer in Tratnik.
Št. U-I-42/03-4
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
zanjo namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.