Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1391. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž, stran 3929.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je župan Občine Braslovče dne 14. 3. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Šmatevž
1. člen
(izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)
Skupščina občine Žalec je dne 5. 12. 1980 sprejel odlok o zazidalnem načrtu Šmatevž (Uradni list SRS, št. 32/80) (v nadaljevanju: ZN). ZN je bil izdelan s strani podjetja Zavoda za načrtovanje Žalec, pod št. 18-24/78.
Namen sprememb in dopolnitev ZN je sprememba zasnove.
2. člen
(priprava sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg podrobnih strokovnih podlag, posebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev ZN, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge, ki jih morajo opraviti ter roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
3. člen
(območje in strokovne razlage)
– Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN je odločeno v odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja in se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve ZN morajo biti pripravljene skladno z določila zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
– Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, z dopolnitvami,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, objektih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave(veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve itd.)
4. člen
(soglasja, pogoji in mnenja)
Organi in organizacije, ki morajo podati smernice za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN, ter soglasja k dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev ZN so:
– Občina Braslovče
– vsi organi, organizacije in skupnosti po zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in soglasja tudi drugih organov, ki niso navedeni zgoraj, se le-ti pridobe v postopku.
Organi in organizacije morajo v skladu s 29. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) podati svoje smernice in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN s soglasjem potrdijo soglašanje upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev, ki so bili s stani soglasodajalcev podani pred izdelavo osnutka. Če v predpisanem roku ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami sprememb in dopolnitev ZN soglašajo.
5. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN se izdela skladno s predhodno pripravljenimi podlagami, strokovnimi podlagami in pridobljenimi smernicami organizacij in skupnostmi ter elementi in sestavinami, kot jih predpisuje zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih razlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85).
Osnutek vsebuje tekstualni in grafični del.
Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni osnutek oziroma predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličevanje objektov ter gradbenih parcel z določitvijo funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno k tekstualnemu delu se dopolni grafični del.
Vsebina sprememb ZN se nanaša na spremembo velikosti in izgleda dvoranskega objekta, za kar bo izdelana nova idejna zasnova.
6. člen
(Nosilec postopka)
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Občina Braslovče.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN se določi z neposrednim naročilom.
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema ZN se določi župan Občine Braslovče, oziroma strokovna občinska služba.
7. člen
(terminski plan in postopek izdelave sprememb
in dopolnitev ZN)
Osnutek sprememb dopolnitev ZN za javno razgrnitev v 20 dneh po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN, en mesec od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
Stališča do pripomb, 10 dni po prejetju pripomb iz javne razgrnitve.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN s soglasji, 40 dni po prejetju stališč do pripomb podanih v javni razgrnitvi.
Končno gradivo, 7 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev ZN na občinskem svetu.
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN se pripravi na podlagi, strokovnih podlag in posebnih strokovnih podlag, skupaj s potrebnimi soglasji, pogoji in mnenji in na osnovi njih pripravljenih stališč, skladno po programu priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek sprememb in dopolnil ZN vsebuje vse sestavine opredeljene z zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85), ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), ki so določene s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Občine Braslovče predlaga občinskemu svetu občine, da sprejme sklep o enomesečni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine, za čas enega meseca od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.
Po končani javni razgrnitvi župan občine zavzame stališča do pripomb in predlogov in jih poda v potrditev Občinskemu svetu občine Braslovče. Na podlagi sprejetega sklepa o zavzetju stališč, izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN pripravi dopolnjen osnutek, na katerega je potrebno pridobiti soglasje soglasodajelcev. Tako izdelan predlog župan Občine Braslovče posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/01/03
Braslovče, dne 14. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.