Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1402. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2002, stran 3945.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in skladno s 15. členom statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 5. redni seji dne 24. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2002 izkazuje:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov        v 000 SIT
I.   Skupaj prihodki                343.126
II.  Skupaj odhodki                 312.937
III.  Proračunski presežek              30.189
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kap. del.                   151.400
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskega
    deleža                     176.200
VI.  Prejeta minus dana posojila in spre.
    kap. del.                   –24.800
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga                 2.974
IX.  Sprememba stanja sred. na rč.
    (I+IV+VII-II-V-VIII)               2.415
X.   Neto zadolževanje (VII-VIII-IX)         –5.389
XI.  Neto financiranje (VI+X)            –30.189
3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0009/2003-6
Dobrna, dne 24. marca 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl, inž. grad. l. r.