Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1385. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2003, stran 3926.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 , 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče
za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Braslovče za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in druge določbe.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------
Skupina/                               
Podskupina                              
kontov      Besedilo              Proračun leta 2003 
----------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              523.655
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  341.265
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             316.698
  700  Davki na dohodek in dobiček             241.582
  703  Davki na premoženje                 22.882
  704  Domači davki na blago in storitve          52.234
  706  Drugi davki                        
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)           24.567
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     7.942
  711  Takse in pristojbine                 2.936
  712  Denarne kazni                      219
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev         1.470
  714  Drugi nedavčni prihodki               12.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)             11.682
  720  Prihodki od podaje osnovnih sredstev         11.282
  721  Prihodki od prodaje zalog                 
  722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega       
      premoženja                       400
73  PREJETE DONACIJE (730+731)                    
  730  Prejete donacije iz domačih virov             
  731  Prejete donacije iz tujine                 
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)                 170.708
  740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        
      institucij                     170.708
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                545.330
  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)            120.883
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          30.885
  401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      4.532
  402  Izdatki za blago in storitve             82.566
  403  Plačila domačih obresti                  
  409  Rezerve                        2.900
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)           199.512
  410  Subvencije                      7.060
  411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom      139.470
  412  Transferi neprofitnim org. in ustanovam       19.548
  413  Drugi tekoči domači transferi            33.434
  414  Tekoči transferi v tujino                 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                170.093
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         170.093
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                54.842
  430  Investicijski transferi               54.842
II PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.              -21.675
                                    
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                
75 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               
      (750+751+752)                     1.113
  750  Prejeta vračila danih posojil               
  751  Prodaja kapitalskih deležev                
  752  Kupnine iz naslova privatizacije           1.113
44 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH           
      DELEŽEV (440+441+442)                   
  440  Dana posojila                       
  441  Povečanje kapitalskih deležev               
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      
  VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                
      IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)          1.113
C) RAČUN FINANCIRANJA                        
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      
  500  Domače zadolževanje                    
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   
  550  Odplačila domačega dolga                  
  IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                 
      NA RAČUNIH                     -20.562
  X.   NETO ZADOLŽEVANJE                  20.562
  XI.  NETO FINANCIRANJE                  21.675
----------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in druge predpisane namenske takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in o njegovi realizaciji.
5. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2003 izloči 2,000.000 SIT. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve po predlogu za finance pristojnega organa občinske uprave, za namene iz tega člena do višine 2,000.000 SIT in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi sredstev proračunske rezerve nad 2,000.000 odloča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA IN DRUGE DOLOČBE
8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
9. člen
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
11. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 403-02/03
Braslovče, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.