Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1395. Program priprave urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan, stran 3939.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 5. 3. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje 1986–1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev Celjskega
prostorskega plana)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev Celjskega prostorskega plana – Urbanistične zasnove, s posebnim poudarkom na Industrijski coni Celje – vzhod,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev)
Urbanistično načrtovanje mesta Celje temelji na Urbanistični zasnovi, ki je bila izdelana že leta 1968. Vsi nadaljnji poizkusi, da bi mesto sprejelo novejši in s tem tudi ustreznejši koncept prostorskega razvoja so bili neuspešni.
Politično gospodarske spremembe, prestrukturiranje gospodarstva v zadnjih dvajsetih letih in s tem povezana demografska gibanja so posledično povzročila stanje v prostoru, ki se odraža v neusmerjeni rasti gospodarskih dejavnosti na območjih katerih namen je plansko opredeljen drugače. To odraža probleme v prometni in komunalni infrastrukturi ter ne daje ustreznih pogojev za prostorsko in ekološko sanacijo degradiranih območij v mestni strukturi in nadaljnjo rast mesta v skladu s principi sprejetih prostorskih konvencij in trajnostnega razvoja.
Mesto Celje kot potencialni nosilec regionalnega in državnega razvoja želi preko sprememb prostorskih dokumentov pridobiti ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj tehnološko in okoljsko prijaznejših dejavnosti in posledično tudi razvoj družbene nadgradnje.
K celovitim rešitvam na področju prostorskega načrtovanja Mestno občino Celje zavezuje tudi država, ki je sprejela Državni razvojni plan 2002-2006 in bo v letu 2003 pripravila enotni programski dokument usklajen z regionalno razvojno politiko. Priprava prostorske dokumentacije za regionalne projekte pa je prioriteta.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen
prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev Celjskega prostorskega plana je Urbanistična zasnova mesta Celje (v nadaljevanju: UZ) in tiste spremembe in dopolnitve prostorskega plana izven območja obdelave UZ, ki so nujne zaradi interesov prostorskega razvoja Mestne občine Celje, interesov prostorskega razvoja posamičnih nosilcev planiranja in posamičnih lastnikov zemljišč. Hkrati je znotraj območja UZ območje Industrijske cone Celje–vzhod, ki predstavlja območje posebnega interesa Mestne občine Celje in Savinjske statistične regije.
Splošen namen urbanistične zasnove je naslednji:
– zagotavljanje urejenosti prostora za dolgoročne razvojne cilje,
– možnost izvajanja UZ na podlagi načel in zahtev urejanja prostora,
– identifikacija prihodnjega vzorca poselitve, vključujoč glavna razvojna območja,
– opredelitev območij posebnega varstva,
– določitev poteka infrastrukture,
– zagotavljanje okvira za detajlno lokalno planiranje in reguliranje prostora,
– zagotavljanje povezave med obveznimi izhodišči in usmeritvami državnega prostorskega plana.
Namen projekta je tudi izboljšanje kvalitete in tehnike bivanja prebivalstva, varovanje okolja ter omogočanje in spodbujanje razvoja. Če izhajamo iz osnovnega koncepta trajnostnega razvoja so cilji naslednji:
– ohranitev naravnih virov,
– grajeni razvoj v harmoniji z naravnim okoljem,
– kvaliteta okolja,
– socialna enakost in
– politična participacija.
S prostorsko zaokroženim in glede na posamične dejavnosti celovitim prostorskim načrtovanjem bo preseženo dosedanje parcialno urejanje prostora, obenem pa bodo podane osnove za ustrezne prostorsko izvedbene akte.
4. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)
Meja ureditvenega območja Urbanistične zasnove je določena z odlokom o Celjskem prostorskem planu, Uradni list RS, št. 86/01). Znotraj obravnavanega območja se nahaja ureditveno območje Industrijske cone Celje vzhod, ki je na zahodu omejeno z Mariborsko cesto, na severu z avtocesto, na vzhodu z avtocestnim priključkom Celje – vzhod, na jugu z glavno železniško progo I. reda.
Glede na značaj območja je predmet obravnave opredeljen kot ožje in širše območje urbanistične zasnove. Ožje območje predstavlja urbani del, širše območje sub-urbani del (naselja Teharje, Škofja vas in Ljubečna).
Na karti opredeljeno mejo ureditvenega območja je glede na predhodne posebne strokovne podlage, ki so v izdelavi, v procesu izdelave UZ po potrebi možno tudi spremeniti.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo.
Načrtovalec prostorskega akta bo izbran na podlagi javnega razpisa, ki bo pripravljen v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Sektor za gozdarstvo
– Zavod za gozdove RS –OE Celje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-ARSO:
– Sektor za vodno gospodarstvo
– Sektor za varstvo narave, OE Celje
– Sektor za varstvo okolja
– Uprava za rudarstvo
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino
– Javni zavod za RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-ARSO-Sektor za varstvo okolja
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-URSPP
– Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
– Direkcija RS železniški promet
– Družba RS za avtoceste
– Uprava RS za civilno letalstvo
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-Urad za energetiko
– ELES Elektro-Slovenije d.o.o., J.P. za prenos električne energije
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
– Telekom Slovenije PE Celje
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.
– Javne naprave Celje, Javno podjetje d.o.o.
– Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
– GEO plin Ljubljana
– Ministrstvo za gospodarstvo-Področje notranjega trga
– Ministrstvo za obrambo-Urad za obrambne zadeve,
– Sektor za civilno obrambo.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UZ je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS, Uradni list RS, št. 4/03;
– Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 2000
– Državni razvojni program 2002–2006, Ljubljana, 2002
– Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, RRA Celje, 2002,
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Posebne strokovne podlage.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve kot podlaga za izdelavo UZ in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Celjskega prostorskega plana bodo podane kot sinteza posebnih strokovnih podlag, ki jih bo pridobil naročnik na podlagi že sklenjenih pogodb v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Pripravljavec bo izbral načrtovalca UZ na podlagi javnega razpisa.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag
in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS-Območni enoti Celje.
Kot podlaga za izdelavo UZ služi tudi Celjski prostorski plan, ki je izdelan v digitalni obliki.
Roki in opravila prostorskega načrtovanja so izvedljivi ob predpostavki, da Mestna občina Celje vzpostavi sistem zbirk prostorskih podatkov, (147.-155. člen ZUreP-1).
9. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ)
Župan podpiše program priprave. Pripravljavec pripravi dopolnjeno Projektno nalogo za UZ mesta Celje do konca meseca marca 2003. Pripravljavec v marcu 2003 UZ obvesti nosilce planiranja na državni in lokalni ravni o nameri sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Obvestilu sta priložena Program priprave in Projektna naloga.
Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni. Rok je do konca aprila 2003.
Razpis za izbor načrtovalca prostorskega akta pripravi pripravljavec in ga objavi v marcu 2003 v Uradnem listu RS. V aprilu je na podlagi prispelih ponudb opravljen izbor izvajalca. Po preteklem zakonskem roku za pritožbe se v maju 2003 prične z izdelavo strokovnih podlag in osnutka UZ.
Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podani rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta za namen javne razgrnitve predvidoma v decembru 2003.
Pripravljavec skupaj z načrtovalcem pripravi v februarju 2004 stališča do pripomb iz javne razgrnitve. Pripravljavec in načrtovalec pripravita dopolnjen osnutek prostorskega akta v maju 2004. Istočasno pripravljavec UZ pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta; rok je 30 dni.
Pripravljavec predloži v juliju 2004 dopolnjen osnutek prostorskega akta na MOPE-UPP v oceno skladnosti z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana. Zraven priloži vlogo za pridobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskega akta z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana.
Vlada RS predvidoma jeseni 2004 sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana.
Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem mestnemu svetu.
Mestni svet obravnava in sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah UZ Celje.
10. člen
Spremembe in dopolnitve UZ se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03),
zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02).
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije so predvidena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2003 in 2004.
12. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-18/2003-8
Celje, dne 5. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.