Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1420. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2003, stran 3960.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 4. seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šalovci za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodke, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ne bi bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v tisočih tolarjev)
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov               proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1.828.354
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 1.000.675
70   DAVČNI PRIHODKI                      853.711
    700 Davki na dohodek in dobiček              686.226
    703 Davki na premoženje                  91.215
    704 Domači davki na blago in storitve           76.270
    706 Drugi davki                         -
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     146.964
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      35.620
    711 Takse in pristojbine                  11.402
    712 Denarne kazni                       98
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         47.731
    714 Drugi nedavčni prihodki                52.113
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    29.529
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         27.629
    721 Prihodki od prodaje zalog                  -
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                       1.900
73   PREJETE DONACIJE                      16.630
    730 Prejete donacije iz domačih virov           16.630
    731 Prejete donacije iz tujine                 -
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    781.520
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      781.520
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1.939.009
40   TEKOČI ODHODKI                      378.861
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           95.167
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       13.424
    402 Izdatki za blago in storitve             253.639
    403 Plačila domačih obresti                 9.703
    409 rezerve                         6.928
41   TEKOČI TRANSFERI                     752.587
    410 Subvencije                       24.547
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       183.189
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    52.355
    413 Drugi tekoči domači transferi             492.496
    414 Tekoči transferi v tujino                  -
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   512.696
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          512.696
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  294.865
    430 Investicijski transferi                294.865
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            -110.655
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov               proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                -
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  -
    750 Prejeta vračila danih posojil                -
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 -
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              -
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                          -
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         -
    440 Dana posojila                        -
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           -
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       -
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  -
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
 
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov               proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                    140.000
50   ZADOLŽEVANJE                       140.000
    500 Domače zadolževanje                  140.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   28.265
55   ODPLAČILA DOLGA                      28.265
    550 Odplačila domačega dolga                28.265
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)                  1.080
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)            110.655
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                110.655
------------------------------------------------------------------------
4. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku:
– če nastanejo zato utemeljeni razlogi,
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
9. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2003 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Šalovci.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna. V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
12. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
13. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine.
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
14. člen
Javna podjetja ali javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
15. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
16. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev lokalne občinske ceste morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti. Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste – javna pot morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 40% predračunske vrednosti.
17. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na transakcijskem računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/03-2
Šalovci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.